Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Toimeaine: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Tootja: Intervet International BV
An agency of the European Union

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati vaktsiini kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte on sigade vaktsiin. Vaktsiini turustatakse süstesuspensioonina. Vaktsiini toimeained on F4ab, F4ac, F5, F6 ja LT-toksoid.

Milleks vaktsiini Porcilis Porcoli Diluvac Forte kasutatakse?

Vaktsiini Porcilis Porcoli Diluvac Forte kasutatakse põrsaste vaktsineerimiseks, et vähendada E. coli bakterite põhjustatavast enterotoksikoosist tingitud suremist ja selle kliinilisi nähte esimestel elupäevadel. Enterotoksikoos on sooleseina reaktsioon teatud bakterites tekkivatele toksiinidele. Vaktsiini Porcilis Porcoli Diluvac Forte kasutatakse adhesiinidega (pinnakomponendid) F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) või F6 (987P) E. coli tüvede vastaseks vaktsineerimiseks. Vaktsiini antakse ainult emistele. Nende põrsad omandavad immuunsuse ternespiimaga.

Vaktsiini Porcilis Porcoli Diluvac Forteis manustatakse 2 ml annuses lihasesisese süstena emistele. Vaktsiin süstitakse kaela, kõrva taha. Vaktsineerimata emistele peab 6-nädalase vahega manustama kaks süstet. Immuunsuse säilitamiseks tuleb iga järgneva poegimise eel teha üks süst. Emiseid on eelistatav vaktsineerida tiinuse teises pooles, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat enne eeldatavat poegimist.

Kuidas Porcilis Porcoli Diluvac Forte toimib?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte sisaldab E. coli bakteri pinnal olevaid adhesiine. Emiste süstimisel satuvad need sea organismi ja see vähene kokkupuude aitab sea immuunsüsteemil edaspidi E. coli bakteri ära tunda ning sellega võidelda. Nende bakteritega hiljem elu jooksul kokku puutudes siga ei nakatu või on nakkus kergem. Immuunsus kandub emiselt ternespiimaga üle põrsastele.

Kuidas vaktsiini Porcilis Porcoli Diluvac Forte efektiivsust uuriti?

Vaktsiini (või selle osi) uuriti mitmes eri tõugu tiinetel emistel toimunud uuringus. Uuringurühma sigadele tehti kaks vaktsiinisüsti ja seejärel tekitati nende sigade põrsastel ning ka vaktsineerimata emiste põrsastel (kontrollrühm) kokkupuude E. coli bakteritega, millel olid vaktsiinis sisalduvad adhesiinid või LT-toksiin. Efektiivsuse põhinäitaja oli põrsaste kumulatiivse kogusuremuse protsent.

Milles seisneb uuringute põhjal vaktsiini Porcilis Porcoli Diluvac Forte kasulikkus?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte vähendas kõikides uuringutes suremust võrreldes kontrollrühma põrsastega.

Mis riskid vaktsiiniga Porcilis Diluvac Forte Porcoli kaasnevad?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte võib esimese 24 vaktsineerimisjärgse tunni jooksul põhjustada kergeid ajutisi kliinilisi reaktsioone (palavik, letargia, söögiisu vähenemine). Samuti võib kuni 2 nädala jooksul pärast vaktsineerimist tekkida süstekohal punetus ja/või turse.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Vaktsiini juhuslikul enesele süstimisel tuleb pöörduda kohe arsti poole. Arsti juurde tuleb kaasa võtta pakendi infoleht.

Miks Porcilis Porcoli Diluvac Forte heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et vaktsiini Porcilis Porcoli Diluvac Forte kasulikkus bakteri E. coli tekitatud enterotoksikoosist põhjustatud surma ja kliiniliste nähtude vähendamisel on suurem kui kaasnevad riskid. Vaktsiinile Porcilis Porcoli Diluvac Forte soovitati anda müügiluba. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotises.

Muu teave vaktsiini Porcilis Porcoli Diluvac Forte kohta

Euroopa Komisjon andis vaktsiini Porcilis Porcoli Diluvac Forte müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Intervet International B.V. 2. mail 2002. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 01-2013.

Kommentaarid