Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) – Pakendi infoleht - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Toimeaine: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Tootja: Intervet International BV

PAKENDI INFOLEHT

PORCILIS PORCOLI DILUVAC FORTE

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Porcilis Porcoli Diluvac Forte süstesuspensioon

3.TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

1 doos 2 ml Porcilis Porcoli vaktsiini sisaldab F4ab (K88ab) fimbriaaladhesiini, F4ac (K88ac) fimbriaaladhesiini, F5 (K99) fimbriaaladhesiini, F6 (987P) fimbriaaladhesiini ja LT toksoidi vastavalt 9,0 log2 Ak tiitrit, 5,4 log2 Ak tiitrit, 6,8 log2 Ak tiitrit, 7,1 log2 Ak tiitrit ja 6,8 log2 Ak tiitrit, mis on saadud hiire vaktsineerimisel 1/20 emise doosiga. Antigeen on adjuveeritud 150 mg dl-α- tokoferool atsetaadiga.

4.NÄIDUSTUS(ED)

Põrsaste passiivseks immuniseerimiseks emiste/nooremiste aktiivse immuniseerimise kaudu E. coli fimbriaaladhesiine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) ja F6 (987P) produtseerivate tüvede suhtes vähendamaks enterotoksikoosist põhjustatud suremust ja kliinilisi tunnuseid põrsaste esimestel elupäevadel.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

6.KÕRVALTOIMED

Mööduv kehatemperatuuri tõus, keskmiselt 1°C, mõnedel sigadel kuni 3°C, võib tekkida 24 tunni jooksul pärast vaktsineerimist.

Ligikaudu 10% vaktsineeritud loomadest võib vaktsineerimise päeval kõrvaltoimena tekkida isutus ja loidus, kuid see möödub 1…3 päevaga. Ligikaudu 5% loomadest võib tekkida vaktsineerimisjärgselt mööduv turse ja punetus süstekohal. Turse diameeter on tavaliselt alla 5 cm, mõnedel juhtudel suurem. Turse ja punetus süstekohal võivad püsida vähemalt 14 päeva.

Kui märkate teisi kõrvaltoimeid, teatage sellest loomaarstile.

7.LOOMALIIGID

Siga (emis ja nooremis)

20/22

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Lihastesisesi emistele/nooremistele 2 ml looma kohta kaela kõrvatagusesse piirkonda.

Vaktsineerimisskeem:

Esmane vaktsineerimine: varem selle preparaadiga vaktsineerimata emistele/nooremistele manustada vaktsiini esimest korda 6...8 nädalat enne oodatavat poegimist ja teist korda 4 nädalat pärast esimest manustamist.

Revaktsineerimine: vaktsiini manustada üks kord iga tiinuse teisel poolel eelistatavalt 2...4 nädalat enne oodatavat poegimist.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

-Enne manustamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini.

-Enne manustamist loksutada põhjalikult.

-Kasutada steriilset nõela ja süstalt.

-Vältida saastumist.

-Vaktsineerida ainult terveid loomi.

10.KEELUAJAD

0 päeva

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2°C–8°C pimedas.

Mitte lasta külmuda.

Kõlbikkuaseg pärast esmast konteineri avamist 3 tundi.

12.ERIHOIATUSED

Puuduvad andmed vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta preparaadi samaegsel kasutamisel koos teiste vaktsiinidega. Seetõttu ei ole soovitav manustada teisi vaktsiine 14 päeva enne ja pärast selle preparaadiga vaktsineerimist.

Sobivusuuringute puudumisel mitte segada teiste veterinaarpreparaatidega.

Juhuslikul ravimi enesele süstimisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

21/22

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

15.LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Fimbrillaaradhesiinid F4ab, F4ac, F5 ja F6 vastutavad põrsaste neonataalse enterotoksikoosi põhjustava E. coli kinnitumisvõime ja virulentsuse eest. Need immunogeenid on seotud adjuvandiga, mis tagab immuunsuse stimuleerimise kestuse pikenemise. Vastsündinud põrsad omandavad passiivse immuunsuse ternespiimaga.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

22/22

Kommentaarid