Prac-tic (pyriprole) - QP53AX26

Prac-tic

Püriprool

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Prac-tic?

Prac-tic on täpilahus, mis sisaldab toimeainet püriprooli.

Seda manustatakse koertele täpilahusega eeltäidetud pipetiga, st väikese plastmahutiga, mis on täidetud ühe koera ravimiseks vajaliku Prac-tici kogusega (Prac-tici turustatakse vastavalt koerte suurusele 4 koguses). Suurtele koertele võib olla vaja vajaliku annuse saamiseks kasutada mitut pipetti. Pipeti sisu pigistatakse 1–3 kohas koera seljal abaluude vahele ja piki lülisammast allapoole nahale, olles eelnevalt lükanud karva laiali.

Milleks Prac-tici kasutatakse?

Prac-tic on ektoparasiitide ehk välisparasiitide vastane aine. Välisparasiidid on parasiidid, kes elavad looma nahal või karvades, näiteks kirbud ja puugid.

Prac-tici kasutatakse koertel puukide ja kirpude hävitamiseks ja tõrjeks. Ravimi ühe manustamise toime kestab vähemalt 4 nädalat.

Kuidas Prac-tic toimib?

Püriprool mõjutab üht närviimpulsside edastamise retseptorit (GABA retseptorit). See häirib kirpude ja puukide närvisüsteemi ning surmab parasiidid. Täiskasvanud kirbud hävivad enne munemist. Et Practic takistab täielikult kirbumunade tekke, katkestab see kirpude elutsükli.

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas Prac-tici uuriti?

Ravimi kohta esitati järgmised andmed: farmatseutiline kvaliteet, koerte ravimitaluvus ja ravimi inimohutus (ohutus ravimiga kokkupuutuvatel inimestel) ning keskkonnaohutus.

Püriprooli efektiivsust kirpude ja puukide hävitamiseks koertel uuriti labori- ja väliuuringutes.

Mitme Euroopa riigi ja eri geograafiliste piirkondade loomakliinikutes toimus kaks koerte väliuuringut. Eri tõugu, vanuses ja kaalus koeri, kellel olid kirbud või puugid, raviti kas Prac-tici või muude Euroopa Liidus selleks näidustuseks heakskiidetud ravimitega. Efektiivsuse põhinäitaja oli elus puukide või kirpude arv, kusjuures parasiite loendati mitmel korral kuni 3 kuu vältel pärast ravimi manustamist.

Milles seisneb uuringute põhjal Prac-tici kasulikkus?

Väliuuringute tulemustest selgus, et Prac-tic on koertel kirpude ja puukide hävitamiseks ning tõrjeks efektiivne. Ravim surmas kirbud 24 ja puugid 48 tunni jooksul pärast manustamist ning ravimi toime püsis vähemalt 4 nädalat.

Mis riskid Prac-ticiga kaasnevad?

Tavalisimad kõrvalnähud koertel on paiksed reaktsioonid ravimi manustamiskohal: karvkatte värvuse muutus, karvade väljalangemine ja sügelus, samuti muutused karvakatte välimuses (rasvasus ja pulstumine). Kui koer lakub manustamiskohta, võib sellele järgneda lühiajaline süljevoolus.

Prac-tici ei tohi kasutada alla 8-nädalastel ega alla 2 kg kaaluvatel koertel, sest ravimi toimet neile ei ole piisavalt uuritud. Nagu teisigi selle rühma ravimeid, ei tohi Prac-tici kasutada haigetel ega äsja paranenud koertel. Ravim on välja töötatud spetsiaalselt koertele ja seda ei tohi kasutada ühelgi muul loomaliigil.

Prac-tic ei tohi sattuda pinnavette, sest see võib olla veeorganismidele kahjulik.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Ettevaatusmeetmena tuleb vältida vahetut kokkupuudet ravimit saanud koeraga ja lapsed ei tohi sellise loomaga mängida, enne kui manustamiskoht on kuivanud. Äsja ravimit saanud loom ei tohi magada koos omanikuga, eelkõige lastega samas voodis.

Fenüülpürasooli klassi ühendite või ravimi mis tahes abiainete suhtes ülitundlikud inimesed peavad vältima kokkupuudet Prac-ticiga.

Tuleb vältida pipetisisu sattumist nahale. Juhuslikult nahale ja silma sattunud aine tuleb eemaldada veega. Prac-tici manustamise ajal ei tohi suitsetada, süüa ega juua.

Miks Prac-tic heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustustel on Prac-tici kasulikkus suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu kokkuvõttes.

Muu teave Prac-tici kohta

Euroopa Komisjon andis Prac-tici müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

18. detsembril 2006. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2012.

Kommentaarid