Previcox (firocoxib) – Pakendi märgistus - QM01AH90

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

Pappkarbi silt

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Previcox 57 mg närimistabletid koertele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Firocoxib 57 mg

3.RAVIMVORM

Närimistablett

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 tabletti

30 tabletti

60 tabletti

180tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Osteoartriidiga seonduva valu ja põletiku leevendamiseks

Operatsioonijärgse valu ohjamiseks.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudselt

Manustada 5 mg kg kehamassi kohta üks kord päevas

8.KEELUAJAD

Ei rakendata

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP (kuu/aasta)

Poolitatud tabletid tuleb asetada tagasi originaalpakendisse ja tarvitada ära 7 päeva jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida temperatuuril üle 30 °C.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, FR-69007 Lyon, Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/04/045/001 10 tabletti

EU/2/04/045/002 30 tabletti

EU/2/04/045/005 180 tabletti

EU/2/04/045/008 60 tablets

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

Pappkarbi silt

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Previcox 227 mg närimistabletid koertele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Firocoxib 227 mg

3. RAVIMVORM

Närimistablett

4. PAKENDI SUURUS(ED)

10 tabletti

30 tabletti

60 tabletti

180tabletti

5. LOOMALIIGID

Koer

6. NÄIDUSTUS(ED)

Osteoartriidiga seonduva valu ja põletiku leevendamiseks

Operatsioonijärgse valu ohjamiseks.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudselt

Manustada 5 mg kg kehamassi kohta üks kord päevas

8. KEELUAJAD

Ei rakendata

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP (kuu/aasta)

Poolitatud tabletid tuleb asetada tagasi originaalpakendisse ja tarvitada ära 7 päeva jooksul.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida temperatuuril üle 30 °C.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Prantsusmaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/04/045/003 10 tabletti

EU/2/04/045/004 30 tabletti

EU/2/04/045/006 180 tablets

EU/2/04/045/009 60 tablets

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Previcox 57 mg närimistabletid

Firocoxib

2.MÜÜGILOAHOIDJA

MERIAL

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP (kuu/aasta)

4.PARTII NUMBER

Lot

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Previcox 277 mg närimistabletid

Firocoxib

2. MÜÜGILOAHOIDJA

MERIAL

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP (kuu/aasta)

4. PARTII NUMBER

Lot

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Pudeli etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Previcox 57 mg närimistabletid koertele

Previcox 227 mg närimistabletid koertele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Firocoxib 57 mg

Firocoxib 227 mg

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

60 tabletti

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Suukaudseks manustamiseks

5.KEELUAJAD

Ei rakendata

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid