ProZinc (insulin human) - QA10AC01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: ProZinc
ATC: QA10AC01
Toimeaine: insulin human
Tootja: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
An agency of the European Union

ProZinc

iniminsuliin

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on ProZinc?

ProZinc on veterinaarravim, mis sisaldab toimeainena iniminsuliini. Seda turustatakse süstesuspensioonina (40 IU/ml).

Milleks ProZinci kasutatakse?

ProZinci kasutatakse kassidel diabeedi raviks. Seda manustatakse nahaaluse süstina kaks korda ööpäevas söögikorra ajal või vahetult pärast seda. Õige annus määratakse kehakaalu põhjal iga kassi jaoks eraldi ja seda tuleb sõltuvalt ravivastusest kohandada.

Kuidas ProZinc toimib?

Diabeet on haigus, mille korral kõhunäärmes ei teki vere glükoosisisalduse (nn veresuhkru) reguleerimiseks piisavalt insuliini ja/või organism ei suuda insuliini efektiivselt kasutada. See toob kaasa vere glükoosisisalduse suurenemise ja seotud kliinilised sümptomid, näiteks polüuuria (uriinihulga suurenemise), polüdipsia (veetarbimise suurenemise) ja kaalukaotuse. ProZinc on insuliin, millele on kristallide tekitamiseks lisatud protamiini ja tsinki. Kristallid absorbeeruvad pärast süstimist aeglasemalt ja neil kulub organismis sihtmärgini jõudmiseks rohkem aega kui loomulikul teel tekkinud insuliinil. See tähendab, et ravimi toimeaeg on pikem. ProZinc toimib samal viisil kui loomulikul teel tekkinud insuliin, aidates veres oleval glükoosil rakkudesse siseneda. Vere glükoosisisalduse kontrollimise kaudu leevendatakse diabeedi sümptomeid ja vähendatakse tüsistusi.

ProZinci toimeainet iniminsuliini valmistatakse rekombinant-tehnika abil: insuliini toodab pärm, millele on lisatud insuliini teket võimaldav geen (DNA).

Kuidas ProZinci uuriti?

ProZinci uuriti ühes väliuuringus, milles osales 176 eri vanuses ja eri tõugu diabeediga kassi. Efektiivsuse põhinäitaja oli diabeedi üle kontrolli paranemine 6 nädalat pärast ravi alustamist, mõõdetuna veresuhkru näitude paranemise ja kolmest kliinilisest sümptomist – kehakaal, polüuuria ja polüdipsia – vähemalt ühe sümptomi leevenemise kaudu.

Milles seisneb uuringute põhjal ProZinci kasulikkus?

Uuring näitas, et 6 nädala pikkune ravi vähendab veresuhkru keskmist sisaldust ja leevendab kliinilisi sümptomeid, suurendades näiteks keskmist kehakaalu. Efektiivsuse põhinäitajast lähtuvalt loeti ravi edukaks 116 kassil 139st (84%).

Mis riskid ProZinciga kaasnevad?

ProZinciga toimuva ravi ajal on kõige sagedam kõrvalnäht (võib esineda enam kui 1 loomal 10st) hüpoglükeemia (vere väike glükoosisisaldus), mis võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu nälg, ärevus, ebakindel liikumine, lihastõmblus, komberdamine või tagajalgade vajumine ja orientatsioonikaotus. Need hüpoglükeemia nähud on üldjuhul kergeloomulised.

ProZinci ei tohi kasutada kassidel, kes on insuliini või ravimi mis tahes muude koostisainete suhtes ülitundlikud (allergilised).

ProZinci kõrvalnähtude ja kasutuspiirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Ravimi juhusliku enesele süstimise korral, tuleb otsekohe pöörduda arsti poole ja näidata arstile pakendi infolehte või etiketti.

Miks ProZinc heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee jõudis järeldusele, et ProZinci kasulikkus on heakskiidetud näidustuse puhul suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ProZinci müügiloa. Teave kasulikkuse ja riski tasakaalu kohta on esitatud Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu osas.

Muu teave ProZinci kohta

Euroopa Komisjon andis ProZinci müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 12.07.2013. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: mai 2013.

Kommentaarid