ProZinc (insulin human) – Pakendi märgistus - QA10AC01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: ProZinc
ATC: QA10AC01
Toimeaine: insulin human
Tootja: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ProZinc 40 RÜ/ml süstesuspensioon kassidele

Humaaninsuliin protamiin-tsink-insuliinina

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

40 RÜ/ml humaaninsuliini

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 ml

5.LOOMALIIGID

Kass

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA TEE(D)

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni{kuu/aasta}

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni: 60 päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida püstiasendis külmkapis.

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida viaal karbis valguse eest kaitstult

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

SAKSAMAA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/13/152/001

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ProZinc 40 RÜ/ml süstesuspensioon kassidele

Humaaninsuliin protamiin-tsink-insuliinina

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

40 RÜ/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

s.c.

5.KEELUAEG

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Partii {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni:

8.MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid