Procox (emodepside/ toltrazuril) - QP52AX60

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Procox
ATC: QP52AX60
Toimeaine: emodepside/ toltrazuril
Tootja: Bayer Animal Health GmbH
An agency of the European Union

Procox

emodepsiid / toltrasuriil

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Procox?

Procox on parasiidivastane ravim, mis sisaldab kaht toimeainet: emodepsiidi ja toltrasuriili. Seda turustatakse õlisuspensioonina, mis sisaldab 0,9 mg/ml emodepsiidi ja 18 mg/ml toltrasuriili.

Milleks Procoxit kasutatakse?

Procoxit kasutatakse koerte raviks, kellel on samaaegselt kaht tüüpi parasiitide – ümarusside ja koktsiidide – nakkus, või kellel loomaarst kahtlustab seda nakkust. Täielik loetelu ümarussidest ja koktsiididest, mille vastu Procox on efektiivne, on ravimi omaduste kokkuvõttes.

Procoxit manustatakse ühekordselt. Annus sõltub ravitava koera kehakaalust. Suukaudse suspensiooni standardne annus on 0,5 ml kehakaalu kilogrammi kohta.

Kuidas Procox toimib?

Procoxi kaks toimeainet mõjutavad parasiitide süsteemide eri osi. Emodepsiid mõjutab ümarusside närvisüsteemi teatud eriretseptoreid, mille tulemuseks on parasiidi paralüüs ja surm. Toltrasuriil mõjutab koktsiidide energiatootmiseks vajalikke ensüüme ja hävitab sel viisil igas arenguastmes parasiidid.

Kuidas Procoxit uuriti?

Ettevõte esitas Euroopa eri paikades koertel tehtud uuringute tulemused, milles uuriti Procoxi efektiivsust konkreetsete ümarusside ja koktsiidide vastu. Uuringud hõlmasid eri vanuses, eri tõugu ja eri kehakaaluga koeri, kes olid loomulikul teel nakatunud seedetrakti parasiitsete ümarusside või koktsiididega või olid nendega nakatumise ohus.

Procoxi efektiivsust ümarusside vastu hinnati ussimunade arvu järgi looma väljaheites pärast soovitatava annuse ühekordset manustamist ja seda võrreldi ravimiga (mis sisaldab milbemütsiinoksiimi ja prasikvanteeli), mida tavaliselt selliste ümarusside põhjustatud nakkuste korral kasutatakse.

Ravimi efektiivsust koktsiidide põhjustatud nakkuste korral hinnati ootsüstide (munataolised struktuurid, millest arenevad nakkusvõimelised parasiidid) arvu järgi looma väljaheites. Ühes uuringus võrreldi koktsidioosi ravis Procoxi sulfadimetoksiiniga ning teises uuringus kasutati seda haiguse ennetamisel ilma ravita.

Milles seisneb uuringute põhjal Procoxi kasulikkus?

Procox oli kõikides uuringutes efektiivsem kui võrdlusravimid või platseebo. Procox on koertel hästi talutav; täheldatud on kergeid mööduvaid seedetrakti häireid, sealhulgas oksendamist.

Mis riskid Procoxiga kaasnevad?

Kõige sagedamad kõrvalnähud koertel on kerged ja ajutised seedetrakti häired, nagu oksendamine või kõhulahtisus.

Procoxit ei tohi kasutada alla kahenädalastel kutsikatel ning koertel ja kutsikatel, kelle kehakaal on alla 0,4 kg. Samuti ei tohi Procoxit kasutada ülitundlikkuse (allergia) korral kummagi toimeaine või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes.

Procoxit ei soovitata kasutada noortel kollikutsikatel või kolli sugulastõugu kutsikatel, sest ei ole uuritud, kas need koerad on emodepsiidi ravi suhtes tundlikumad või mitte.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Procoxit loomale manustav inimene peab vältima ravimi sattumist enda nahale ja silma. Silma sattumisel tuleb silmi otsekohe rohke veega loputada ning nahale sattumisel pesta nahka seebi ja veega. Procoxi käsitsemise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada ning pärast ravimi kasutamist tuleb pesta hoolikalt käsi.

Procoxi juhusliku neelamise korral tuleb viivitamata pöörduda arsti poole ja näidata arstile pakendi infolehte või etiketti. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Miks Procox heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Procoxi kasulikkus kasutamisel heakskiidetud näidustustel on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda Procoxi müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu kokkuvõttes.

Muu teave Procoxi kohta

Euroopa Komisjon andis Procoxi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 20. aprillil 2011. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2012.

Kommentaarid