Profender (emodepside / praziquantel) – Pakendi märgistus - QP52AA51

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Profender
ATC: QP52AA51
Toimeaine: emodepside / praziquantel
Tootja: Bayer Animal Health GmbH

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender täpilahus väikestele kassidele

Välispakend, pakendi suurus 2 (või 4) pipetti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 30 mg/7.5 mg täpilahus väikestele kassidele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga 0,35 ml pipett sisaldab:

Toimeainena: 7,5 mg emodepsiidi, 30 mg prasikvanteeli

3.RAVIMVORM

Täpilahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

2 pipetti

4 pipetti

5.LOOMALIIGID

Väikestele kassidele ≥ 0,5 kg – 2,5 kg

6.NÄIDUSTUS(ED)

Ümarussid:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Paelussid:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Kopsuussid:

Aelurostrongylus abstrusus

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/001 2 pipetti

EU/2/05/054/002 4 pipetti

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender täpilahus väikestele kassidele

Välispakend, pakendi suurus 12 (20 või 40) pipetti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 30 mg/7.5 mg täpilahus väikestele kassidele

2.TOIMEAINETE SISALDUS

Iga 0,35 ml pipett sisaldab:

Toimeainena: 7,5 mg emodepsiidi, 30 mg prasikvanteeli

3.RAVIMVORM

Täpilahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

12 pipetti

20 pipetti

40pipetti

5.LOOMALIIGID

Väikestele kassidele ≥ 0,5 kg – 2,5 kg

6.NÄIDUSTUS(ED)

Ümarussid:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Paelussid:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Kopsuussid:

Aelurostrongylus abstrusus

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada kassipoegadel vanusega alla 8 nädala või kehamassiga alla 0,5 kg. Ohutuse nõuded kasutajale - enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Vältida Profenderi sattumist veekogudesse, kuna emodepsiid on ohtlik veeorganismidele. Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/003 12 pipetti

EU/2/05/054/004 20 pipetti

EU/2/05/054/005 40 pipetti

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender täpilahus keskmistele kassidele

Välispakend, pakendi suurus 2 (või 4) pipetti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 60 mg/15 mg täpilahus keskmistele kassidele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga 0,70 ml pipett sisaldab:

Toimeainena: 15 mg emodepsiidi, 60 mg prasikvanteeli

3.RAVIMVORM

Täpilahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

2 pipetti

4 pipetti

5.LOOMALIIGID

Keskmistele kassidele > 2,5 kg – 5 kg

6.NÄIDUSTUS(ED)

Ümarussid:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Paelussid:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Kopsuussid:

Aelurostrongylus abstrusus

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/006 2 pipetti

EU/2/05/054/007 4 pipetti

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

VÄLISPAKENDIL VÕI PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender täpilahus keskmistele kassidele

Välispakend, pakendi suurus 12 (20, 40 või 80) pipetti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 60 mg/15 mg täpilahus keskmistele kassidele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga 0,70 ml pipett sisaldab:

Toimeainena: 15 mg emodepsiidi, 60 mg prasikvanteeli

3.RAVIMVORM

Täpilahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

12 pipetti

20 pipetti

40 pipetti

80pipetti

5.LOOMALIIGID

Keskmistele kassidele > 2,5 kg – 5 kg

6.NÄIDUSTUS(ED)

Ümarussid:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Paelussid:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Kopsuussid:

Aelurostrongylus abstrusus

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada kassipoegadel vanusega alla 8 nädala või kehamassiga alla 0,5 kg. Ohutuse nõuded kasutajale - enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Vältida Profenderi sattumist veekogudesse, kuna emodepsiid on ohtlik veeorganismidele. Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/008 12 pipetti

EU/2/05/054/009 20 pipetti

EU/2/05/054/010 40 pipetti

EU/2/05/054/011 80 pipetti

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender täpilahus suurtele kassidele

Välispakend, pakendi suurus 2 (või 4) pipetti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 96 mg/24 mg täpilahus suurtele kassidele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga 1,12 ml pipett sisaldab:

Toimeainena: 24 mg emodepsiidi, 96 mg prasikvanteeli

3.RAVIMVORM

Täpilahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

2 pipetti

4 pipetti

5.LOOMALIIGID

Suurtele kassidele > 5 kg – 8 kg

6.NÄIDUSTUS(ED)

Ümarussid:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Paelussid:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Kopsuussid:

Aelurostrongylus abstrusus

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/012 2 pipetti

EU/2/05/054/013 4 pipetti

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender täpilahus suurtele kassidele

Välispakend, pakendi suurus 12 (20 või 40) pipetti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 96 mg/24 mg täpilahus suurtele kassidele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga 1,12 ml pipett sisaldab:

Toimeainena: 24 mg emodepsiidi, 96 mg prasikvanteeli

3.RAVIMVORM

Täpilahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

12 pipetti

20 pipetti

40pipetti

5.LOOMALIIGID

Suurtele kassidele > 5 kg – 8 kg

6.NÄIDUSTUS(ED)

Ümarussid:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Paelussid:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Kopsuussid:

Aelurostrongylus abstrusus

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUSED, KUI VAJALIK

Mitte kasutada kassipoegadel vanusega alla 8 nädala või kehamassiga alla 0,5 kg. Ohutuse nõuded kasutajale - enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Vältida Profenderi sattumist veekogudesse, kuna emodepsiid on ohtlik veeorganismidele. Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/014 12 pipetti

EU/2/05/054/015 20 pipetti

EU/2/05/054/016 40 pipetti

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender täpilahus kassidele

Välispakend, mitmedoosiline pudel

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 85.8 mg/ml / 21.4 mg/ml täpilahus kassidele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Toimeainet: 21,4 mg/ml emodepsiidi, 85,8 mg/ml prasikvanteeli

3.RAVIMVORM

Täpilahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

14ml

5.LOOMALIIGID

Kass

6.NÄIDUSTUS(ED)

Ümarussid:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Paelussid:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Kopsuussid:

Aelurostrongylus abstrusus

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Ohutuse nõuded kasutajale - enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast esmast vahetu pakendi avamist kasutada kuni 3 kuud.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/017

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

MIINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Profender täpilahus väikestele kassidele. Silt pipetil

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender kassidele (≥ 0,5 – 2,5 kg)

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Täpilahus.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

MIINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Profender täpilahus keskmistele kassidele. Silt pipetil

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender kassidele (> 2,5 –5 kg)

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Täpilahus.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

MIINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Profender täpilahus suurtele kassidele. Silt pipetil

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender kassidele (> 5 – 8 kg)

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Täpilahus.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

MIINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Profender täpilahus kassidele. Silt pudelil

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender täpilahus kassidele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

21,4 mg/ml emodepsiidi, 85,8 mg/ml prasikvanteeli

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

14ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Täpilahus.

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

 

Pärast esmast avamist kasutada kuni ........................

{jätta ruumi kuupäeva lisamiseks}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MIINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL Profender täpilahus väikestele kassidele

Blister

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender täpilahus väikestele kassidele (≥0,5 – 2,5 kg)

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer Animal Health

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

Lot:{number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MIINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL Profender täpilahus keskmistele kassidele

Blister

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender täpilahus keskmistele kassidele (>2,5 - 5 kg)

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer Animal Health

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

Lot: {number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MIINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL Profender täpilahus suurtele kassidele

Blister

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender täpilahus suurtele kassidele (> 5 - 8 kg)

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer Animal Health

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

Lot: {number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender 15 mg/3 mg tabletid väikestele koertele

Välispakend, pakendi suurus 2 (või 4) tabletti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 15 mg/3 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett väikestele koertele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

3 mg emodepsiidi, 15 mg prasikvanteeli.

3.RAVIMVORM

Modifitseeritult toimeainet vabastav tablett

4.PAKENDI SUURUS(ED)

2 tabletti

4tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Efektiivne preparaat ümar- ja paelusside vastu.

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud liigid ja vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/018 2 tabletti

EU/2/05/054/019 4 tabletti

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender 15 mg/3 mg tabletid väikestele koertele

Välispakend, pakendi suurus 10 (24 või 50) tabletti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 15 mg/3 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett väikestele koertele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

3 mg emodepsiidi, 15 mg prasikvanteeli.

3.RAVIMVORM

Modifitseeritult toimeainet vabastav tablett

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 tabletti

24 tabletti

50tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Efektiivne preparaat ümar- ja paelusside vastu.

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud liigid ja vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada kutsikatel vanusega alla 12 nädala või kehamassiga alla 1 kg.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/020 10 tabletti

EU/2/05/054/021 24 tabletti

EU/2/05/054/022 50 tabletti

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender 50 mg/10 mg tabletid keskmistele koertele Välispakend, pakendi suurus 2 (või 4) tabletti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 50 mg/10 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett keskmistele koertele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

10 mg emodepsiidi, 50 mg prasikvanteeli.

3.RAVIMVORM

Modifitseeritult toimeainet vabastav tablett

4.PAKENDI SUURUS(ED)

2 tabletti

4tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Efektiivne preparaat ümar- ja paelusside vastu.

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud liigid ja vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/023 2 tabletti

EU/2/05/054/024 4 tabletti

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender 50 mg/10 mg tabletid keskmistele koertele Välispakend, pakendi suurus 6 (24 või 102) tabletti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 50 mg/10 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett keskmistele koertele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

10 mg emodepsiidi, 50 mg prasikvanteeli.

3.RAVIMVORM

Modifitseeritult toimeainet vabastav tablett

4.PAKENDI SUURUS(ED)

6 tabletti

24 tabletti

102tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Efektiivne preparaat ümar- ja paelusside vastu.

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud liigid ja vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada kutsikatele vanusega alla 12 nädala või kehamassiga alla 1 kg.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/025 6 tabletti

EU/2/05/054/026 24 tabletti

EU/2/05/054/027 102 tabletti

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender 150 mg/30 mg tabletid suurtele koertele

Välispakend, pakendi suurus 2 tabletti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 150 mg/30 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett suurtele koertele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

30 mg emodepsiidi, 150 mg prasikvanteeli.

3.RAVIMVORM

Modifitseeritult toimeainet vabastav tablett

4.PAKENDI SUURUS(ED)

2tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Efektiivne preparaat ümar- ja paelusside vastu.

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud liigid ja vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/028 2 tablets

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Profender 150 mg/30 mg tabletid suurtele koertele

Välispakend, pakendi suurus 4 (24 või 52) tabletti

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender 150 mg/30 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett suurtele koertele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

30 mg emodepsiidi, 150 mg prasikvanteeli.

3.RAVIMVORM

Modifitseeritult toimeainet vabastav tablett

4.PAKENDI SUURUS(ED)

4 tabletti

24 tabletti

52tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Efektiivne preparaat ümar- ja paelusside vastu.

Täieliku näidustuse kohta, kaasa arvatud liigid ja vastsevormid, lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada kutsikatel vanusega alla 12 nädala või kehamassiga alla 1 kg.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/054/029 4 tabletti

EU/2/05/054/030 24 tabletti

EU/2/05/054/031 52 tabletti

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

MIINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL Profender 15 mg/3 mg tabletid väikestele koertele

Blister

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender tabletid väikestele koertele

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer Animal Health

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

Partii nr {number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MIINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL Profender 50 mg/10 mg tabletid keskmistele koertele

Blister

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender tabletid keskmistele koertele

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer Animal Health

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

Partii nr {number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MIINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL Profender 150 mg/30 mg tabletid suurtele koertele

Blister

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Profender tabletid suurtele koertele

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer Animal Health

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

Partii nr {number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid