Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Toimeaine: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Tootja: Merial

1.VETERINAARPREPARAADI NIMETUS

Purevax FeLV süstesuspensioon

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga doos 1 ml sisaldab:

Toimeaine:

FeLV rekombinantne Canarypox virus (vCP97)…≥107,2 CCID50 (rakukultuuri infitseeriv doos 50%)

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Loomaliigid

Kass

4.2Näidustused

Kasside aktiivne immuniseerimine alates 8-ndast elunädalast kasside leukeemia suhtes hoidmaks ära püsivat vireemiat ja haigusega seotud kliinilisi nähtusid.

Immuunsuse teke 2 nädalat pärast esmast vaktsineerimiskuuri. Immuunsuse kestus 1 aasta pärast viimast vaktsineerimist.

4.3Vastunäidustused

Tiinuse ajal mitte kasutada.

Kasutamine imetamise aja ei ole soovitav.

4.4.Erihoiatused

Ei ole.

4.5.Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel

.

Vaktsineerida ainult terveid loomi.

.

Enne vaktsineerimist on soovitav teha testid FeLV antigeenide esinemisele veres.

.

FeLV positiivsete kasside vaktsineerimine on kasutu.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

4.6Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Süstekohale võib tekkida ajutiselt väike (<2cm) sõlmeke, mis taandub 1-4 nädala jooksul. Ühe, erandjuhtudel ka 2 päeva jooksul, võib esineda mööduvat hüpertermiat ja letargiat.

Erandjuhtudel võivad Eurifel FeLV manustamisel esineda ülitundlikkusreaktsioonid, mis võivad vajada sümptomaatilist ravi.

4.7Kasutamine tiinuse ja laktatsiooniperioodil

Tiinuse ajal mitte kasutada.

Kasutamine imetamise aja ei ole soovitav.

4.8Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

On olemas andmed selle vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta, mis näitavad, et vaktsiini võib kasutada samal päeval, kuid mitte segatuna Meriali adjuveeritud vaktsiinidega (erinevad kombinatsioonid kasside viirusliku rinotrahheiidi, kalitsiviroosi, panleukopeenia ja marutaudi komponentidest)

On olemas andmed selle vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta, mis näiatvad, et vaktsiini võib segada Meriali Mitte-adjuveeritud vaktsiinidega (erinevad kombinatsioonid kasside viirusliku rinotrahheiidi, kalitsiviroosi, panleukopeenia ja klamüdioosi komponentidest) ja/või manustada samal päeval, kuid mitte segatuna Meriali adjuveeritud vaktsiiniga marutaudi vastu.

4.9Annustamine ja manustamisviis

Subkutaanseks kasutamiseks

Manustada üks doos1 ml vaktsiini järgneva skeemi järgi:

Esmane vaktsineerimine:

Esimene süst: alates 8-ndast elunädalast

Teine süst: 3 - 5 nädalat hiljem

Kordusvaktsineerimine:

Kord aastas

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) (vajadusel)

Mitmekordse üledoseerimise korral ei ilmnenud mingeid kõrvaltoimeid, v.a need, mis on loetletud punktis ”Kõrvaltoimed”.

4.11 Keeluajad

Ei rakendata

5.IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

ATC vet kood: QI06AD

Kasside leukeemia vastane vaktsiin.

Kasside leukeemia vaktsiini tüvi on rekombineeritud Canarypox virus, mis esindab FeLV-A env ja gag geene. Looduslikult on nakkuslik ainult A alagrupp ja immuniseerimine selle vastu annab täieliku kaitse A, B ja C alagrupi vastu. Pärast inokulatsiooni vabastab viirus kaitsevalgud, kuid ei replitseeru kassi organismis. Vaktsiin soodustab immuunseisundi tekkimist kasside leukeemiaviiruse suhtes.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Kaaliumkloriid

Naatriumkloriid

Kaaliumdivesinikfosfaat

Dinaatriumfosfaatdihüdraat

Magneesiumkloriid heksahüdraat

Kaltsiumkloriid dihüdraat

Süstevesi

6.2.Sobimatus

On olemas andmed selle vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta, mis näiatvad, et vaktsiini võib segada Meriali Mitte-adjuveeritud vaktsiinidega (erinevad kombinatsioonid kasside viirusliku rinotrahheiidi, kalitsiviroosi, panleukopeenia ja klamüdioosi komponentidest).

6.3.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg :2 aastat

Kasutada koheselt pärast manustamiskõlblikuks muutmist

6.4.Säilitamise eritingimused

Hoida ja transportida külmas (2°C ... 8°C)

Mitte lasta külmuda.

Hoida kaitstult valguse eest.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Plastikust karp, mis sialdab 10, 20 või 50 I tüüpi klaaspudelit, mis on suletud butüülelastomeersulguriga ja pitseeritud alumiiniumkorgiga

6.6Erinõuded kasutamata jäänud ravimi või jäätmematerjali hävitamiseks (vajadusel)

Jäätmed hävita keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfitseerivas aines.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS VÕI FIRMA REGISTREERITUD ASUKOHT

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/2/00/019/005-007

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 13/04/2000

Müügiloa uuendamise kuupäev: 22/03/2010

10 TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti (European Medicines Agency) koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kommentaarid