Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Pakendi märgistus - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Toimeaine: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Tootja: Merial

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Suspensioon

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Purevax FeLV süstesuspensioon

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

FeLV recombinant Canarypox virus (vCP97)

≥ 10 7.2 CCID50

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon

4.PAKENDI SUURUS

10 x 1 ml suspensiooni (10 doosi)

20 x ml suspensiooni (20 doosi)

50 x ml suspensiooni (50 doosi)

5.LOOMALIIGID

Kass

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Kasutada koheselt pärast manustamiskõlblikuks muutmist.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmkapis (2°C–8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida kaitstult valguse eest.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANCE

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/00/019/001

10 doosi: 1 ml suspensiooni (10 pudelit)

EU/2/00/019/002

20 doosi: 1 ml suspensiooni (20 pudelit)

EU/2/00/019/003

50 doosi: 1 ml suspensiooni (50 pudelit)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Suspensioon

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Purevax FeLV süstesuspensioon

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 doos

4.MANUSTAMISTEE(D)

Subkutaanne

5.KEELUAJAD

Ei rakendata

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid