Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Pakendi infoleht - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Toimeaine: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Tootja: Merial

PAKENDI INFOLEHT

Purevax FeLV

Süstesuspensioon

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON Prantsusmaa

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

Prantsusmaa

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Purevax FeLV

Süstesuspensioon

3.TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Iga doos 1 ml sisaldab:

FeLV rekombinantne Canarypox virus (vCP97) ≥107,2 CCID50 (rakukultuuri infitseeriv doos 50%) Lahusti: süstevesi

4.NÄIDUSTUS(ED)

Kasside aktiivne immuniseerimine alates 8-ndast elunädalast kasside leukeemia vastu hoidmaks ära püsivat vireemiat ja kaasuva haiguse kliinilisi tunnuseid.

Immuunsuse teke: 2 nädalat pärast esmast vaktsineerimiskuuri. Immuunsuse kestus: 1 aasta pärast viimast vaktsineerimist.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Tiinuse ajal mitte kasutada. Kasutamine imetamise aja ei ole soovitav.

6.KÕRVALTOIMED

Süstekohale võib tekkida ajutiselt väike (<2cm) sõlmeke, mis taandub 1-4 nädala jooksul. Esimesel päeval, erandjuhtudel ka 2 päeva jooksul, võib esineda hüpertermiat ja letargiat. Erandjuhul võivad Eurifel FeLV manustamisel esineda ülitundlikkusreaktsioonid, mis võivad vajada sümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Kass

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Subkutaanne manustamine.

Manustada üks 1 ml doos vaktsiini järgneva skeemi järgi:

Esmane vaktsineerimine:

Esimene süst: alates 8.-ndast elunädalast

Teine süst: 3 - 5 nädalat hiljem

Kordusvaktsineerimine: igal aastal

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

On olemas andmed selle vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta, mis näiatvad, et vaktsiini võib segada Meriali Mitte-adjuveeritud vaktsiinidega (erinevad kombinatsioonid kasside viirusliku rinotrahheiidi, kalitsiviroosi, panleukopeenia ja klamüdioosi komponentidest).

10.KEELUAJAD

Ei rakendata

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida ja transportida külmas (2°C ... 8°C)

Hoida kaitstult valguse eest.

Mitte külmutada.

Kasutada koheselt pärast manustamiskõlblikuks muutmist.

Pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

12.ERIHOIATUSED

Vaktsineerida ainult terveid loomi.

Enne vaktsineerimist on soovitav teha testid FeLV antigeenide esinemisele veres. FeLV positiivsete kasside vaktsineerimine on kasutu.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

On olemas andmed selle vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta, mis näitavad, et vaktsiini võib kasutada samal päeval, kuid mitte segatuna Meriali adjuveeritud vaktsiinidega (erinevad kombinatsioonid kasside viirusliku rinotrahheiidi, kalitsiviroosi, panleukopeenia ja marutaudi komponentidest)

On olemas andmed selle vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta, mis näiatvad, et vaktsiini võib segada Meriali mitte-adjuveeritud vaktsiinidega (erinevad kombinatsioonid kasside viirusliku rinotrahheiidi, kalitsiviroosi, panleukopeenia ja klamüdioosi komponentidest) ja/või manustada samal päeval, kuid mitte segatuna Meriali adjuveeritud vaktsiiniga marutaudi vastu.

Mitmekordse üledoseerimise korral ei ilmnenud mingeid kõrvaltoimeid, v.a need, mis on loetletud punktis ”Kõrvaltoimed”

Mitte segada teiste vaktsiinide ega immunoloogiliste ravimitega, välja arvatud Merial mitteadjuveeritud vaktsiinisari.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Jäätmed hävita keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfitseerivas aines.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti (European Medicines Agency) koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu

15.LISAINFO

Kasside leukeemia vastane vaktsiin.

Kasside leukeemia vaktsiini tüvi on rekombineeritud Canarypox virus, mis esindab FeLV-A env ja gag geene. Looduslikult on nakkuslik ainult A alagrupp ja immuniseerimine selle vastu annab täieliku kaitse A, B ja C alagrupi vastu. Pärast inokulatsiooni vabastab viirus kaitsevalgud, kuid ei dubleeru kassi organismis. Vaktsiin soodustab immuunseisundi tekkimist kasside leukeemiaviiruse suhtes.

Plastikkarp, mis sisaldab 10, 20 või 50 pudelit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Retseptiravim

Kommentaarid