Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Toimeaine: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Tootja: Merial

PUREVAX RCP FELV

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused. See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge palun oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Purevax RCP FeLV?

Purevax RCP FeLV on vaktsiin, mis sisaldab järgmisi toimeaineid:

kasside nõrgestatud rinotrahheiit-herpesviirus (tüvi FHV F2);

inaktiveeritud (hävitatud) kalitsiviroosi antigeenid (tüved FCV 431 ja G1);

kasside nõrgestatud panleukopeeniaviirus (tüvi PLI IV).

kassileukeemiaviiruse (FeLV) rekombinantne kanaarilinnu rõugete viirus (tüvi vCP97).

Purevax RCP FeLV on lüofilisaat (külmkuivatatud graanulid) ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks.

Milleks Purevax RCP FeLV-d kasutatakse?

Purevax RCP FeLV-d kasutatakse vähemalt 8-nädalaste kasside vaktsineerimiseks järgmiste haiguste vastu:

kasside viiruslik rinotrahheiit (herpesviirusest põhjustatud gripilaadne haigus);

kasside kalitsiviroos (kalitsiviirusest põhjustatud gripilaadne haigus, millega kaasneb suupõletik);

kasside panleukopeenia (parvoviirusest põhjustatud raske haigus, mis põhjustab verist kõhulahtisust);

kassileukeemia (retroviirusest põhjustatud haigus, mis kahjustab immuunsüsteemi).

Vaktsiin aitab vähendada nende haiguste sümptomeid ja kalitsiviirusnakkuse korral ka viiruse eritumist. See võib aidata vähendada ka panleukopeeniast põhjustatud suremust ja vältida FeLV püsimist veres.

Pärast Purevax RCP FeLV valmistamist süstitakse seda 1 ml naha alla. Kasse süstitakse esmakordselt vähemalt kaheksa nädala vanuses ja teine süst tehakse kolm kuni neli nädalat hiljem. Emalt päritud antikehade suure sisalduse korral tuleks kassi esimene vaktsineerimine edasi lükata 12 nädala vanuseni. Kassi tuleb revaktsineerida kõikide komponentide vastu ühe aasta möödumisel esimesest vaktsineerimiskuurist ning seejärel rinotrahheiidi, kalitsiviroosi ja kassileukeemia vastu igal aastal ja panleukopeenia vastu iga kolme aasta järel.

Kuidas Purevax RCP FeLV toimib?

Purevax RCP FeLV on vaktsiin. Vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemi (organismi loomulikke kaitsemehhanisme) ennast haiguste eest kaitsma. Purevax RCP FeLV sisaldab vähesel hulgal nõrgestatud või hävitatud viirusi ja baktereid, mis põhjustavad eespool loetletud haigusi, ning FeLV env- ja gag-geeni, mis on viidud rekombinant-DNA-tehnikaga teise vektorviirusesse (kandjaviirusesse), milleks on kanaarilinnu rõugete viirus. Kanaarilinnu rõugete viirus ei levi ega paljune kassi organismis, kuid tekitab FeLV geenidest valke.

Kui kassile manustatakse vaktsiini, peab immuunsüsteem nõrgestatud või hävitatud viirusi ja FeLV valke võõrasteks ja tekitab nende vastu antikehi. Kui immuunsüsteem puutub viirustega kokku hiljem uuesti, on see võimeline tekitama antikehi kiiremini. Antikehad aitavad kaitsta haiguste eest, mida need viirused põhjustavad. Nende viirustega hiljem elu jooksul kokku puutudes kass ei nakatu või on nakatumise korral haigus kergekujulisem.

Kuidas Purevax RCP FeLV-d uuriti?

Purevax RCP FeLV efektiivsust uuriti mitmes laboriuuringus, kus kasse vaktsineeriti ja nakatati virulentse herpesviiruse, kalitsiviiruse, parvoviiruse või leukeemiaviirusega. Purevax RCP FeLV väliuuringutes vaadeldi põhivaktsineerimisskeemi (2 süsti 3–4-nädalaste intervallidega) ja revaktsineerimisskeemi (ainult üks süst). Nendes osalesid noored ja täiskasvanud eri tõugudest kassid, kuid mitte väikesed kassipojad. Efektiivsust mõõdeti põhiliselt vaktsiinis sisalduvate viiruste vastaste antikehade sisalduse järgi veres, välja arvatud FeLV-komponendi korral, mille efektiivsust nakkuse ennetamisel oli tõestatud juba teiste uuringutega.

Milles seisneb uuringute põhjal Purevax RCP FeLV kasulikkus?

Laboritingimustes tõestati, et Purevax RCP FeLV kaitses eespool nimetatud haiguste vastu. Põhivaktsineerimise väliuuringus suurenes kasside rinotrahheiit-herpesviiruse, kalitsiviiruse ja kasside panleukopeenia viiruse vastaste antikehade sisaldus. Revaktsineerimise uuringus püsisid rinotrahheiit-herpesviiruse, kalitsiviiruse nakkuse ja kasside panleukopeenia vastaste antikehade sisaldused suured või veidi suurenenutena.

Mis riskid kaasnevad Purevax RCP FeLV-ga?

Kassidel tekib vahetevahel ajutine apaatia (huvi kadumine ümbruskonna vastu) ja anoreksia (isutus), samuti hüpertermia (kehatemperatuuri tõus), mis kestab üks või kaks päeva. Süstekohal võib tekkida paikne reaktsioon, millega kaasneb vähene valu puudutamisel, kihelus või turse, mis ühe-kahe nädalaga kaob. Purevax RCP FeLV kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Purevax RCP FeLV-d ei tohi kasutada tiinetel kassidel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku iseenesele süstimise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti.

Miks Purevax RCP FeLV heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Purevax RCP FeLV kasulikkus kasutamisel vähemalt kaheksanädalaste kasside aktiivseks immuniseerimiseks eespool nimetatud haiguste vastu on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ning soovitas anda Purevax RCP FeLV-le müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Purevax RCP FeLV kohta

Euroopa Komisjon andis Purevax RCP FeLV müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele MERIAL 23. veebruaril 2005.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 25. jaanuar 2008.

Kommentaarid