Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Toimeaine: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Tootja: Merial

Artikli sisu

1.VETERINAARPREPARAADI NIMETUS

Purevax RCP FeLV lüofilisaat ja lahusti süstesuspensioonivalmistamiseks

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml doos sisaldab:

 

 

Lüofilisaat:

 

 

Toimeained:

104.9

CCID501

Kasside nõrgestatud rinotrahheiidi herpesviirus (FHV F2 tüvi) .....................................

Kasside inaktiveeritud kalitsiviirus (FCV 431 ja G1 tüvi) antigeenid...........................

2.0 ELISA U.

Kasside nõrgestatud panleukopeenia viirus (PLI IV) .....................................................

103.5

CCID501

Abiained::

 

 

Gentamütsiin maksimaalselt .............................................................................................................

 

23µg

Lahusti:

 

 

Toimeained:

107.2

CCID501

FeLV rekombinantne kanaarilinnu rõugete viirus (vCP97) ............................................

1 rakukultuuri infektiivne doos 50%

 

 

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

 

 

3.

RAVIMVORM

 

 

Lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Loomaliigid

Kass

4.2Näidustused

8-nädalaste ja vanemate kassipoegade aktiivne immuniseerimine:

-kasside viraalse rinotrahheiidi vastu, et vähendada kliinilisi tunnuseid

-kalitsiviirusinfektsiooni vastu , et vähendada kliinilisi tunnuseid

-kasside panleukopeenia vastu, et ära hoida suremust ja kliinilisi tunnuseid

-leukeemia vastu, et ära hoida püsivat vireemiat ja kaasnevate haiguste kliinilisis tunnuseid

Immuunsus tekib 1nädal pärast esmast vaktsineerimiskuuri rinotrahheiidi, kalitsiviiruse ja panleukopeenia vastu ning 2 nädalat pärast esmast vaktsineerimiskuuri panleukopeenia vastu.

Imuunsuse kestus pärast viimast (re)vaktsineerimist on 3 aastat rinotrahheiidi, kalitsiviiruse ja panleukopeenia komponentide suhtes ning 1 aasta kasside leukeemia komponendi suhtes.

4.3Vastunäidustused

Mitte kasutada tiinetel loomadel.

Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.

4.4Erihoiatused

Ei ole

4.5 Erihoiatused kasutamisel Erihoiatused kasutamisel loomadel

Kasutada ainult tervetel loomadel.

Enne vaktsineerimist on soovitav läbi viia uuringud FeLV antigeenide esinemise kohta veres. FeLV positiivsetel kassidel pole vaktsineerimisest kasu.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

4.6Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Üksikjuhtudel võib esineda mööduv apaatia ja anoreksia, samuti hüpertermia (tavaliselt 1 või

2 päeva). Harvadel juhtudel ilmneb lokaalne reaktsioon (kerge valu palpatsioonil, sügelus ja piiratud turse), mis kestab maksimaalselt 1-2 nädalat

Erandkorras võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon, mis võib vajada sümptomaatilist ravi

4.7Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Mitte kasutada tiinetel loomadel.

Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.

4.8Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed, mis näitavad, et seda vaktsiini võib manustada samal päeval, aga mitte kokku segatuna Meriali adjuveeritud marutaudi vastase vaktsiiniga.

4.9Annustamine ja manustamisviis

Süstida subkutaanselt üks doos (1 ml) vaktsiini pärast külmkuivatatud tableti lahustamist lahustiga järgneva vaktsineerimisskeemi järgi:

Esmane vaktsineerimiskuur:

-esimene süst: alates 8. elunädalast,

-teine süst: 3-4 nädala pärast.

Maternaalsete antikehade taseme eeldatava kõrge tiitri korral rinotrahheiidi ,kalitsiviroosi või panleukopeenia komponentide vastu (näit. 9-12 nädala vanused kassipojad, kelle emad on vaktsineeritud enne tiinestumistja/või teadaolev või kahtlustatav kokkupuude patogeeni(de)ga) tuleks esmase vaktsineerimiskuuri algus lükata edasi kuni 12. elunädalani.

Kordusvaktsineerimine:

-esimene kordusvaktsineerimine kõigi komponentide suhtes: üks aasta pärast

esmavaktsineerimist,

järgnevad kordusvaktsineerimised tuleb läbi viia igal kasside leukeemia komponendi suhtes ning intervalliga kuni kolm aastat rinotrahheiidi, kalitsiviroosi ja panleukopeenia komponentide suhtes.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid peale nende, mis on ära toodud punktis “Kõrvaltoimed”, välja arvatud erandjuhtudel esinev hüpertermia, mis võib kesta kuni 5 päeva.

4.11 Keeluaeg

Ei rakendata

5.IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

ATCvet kood: QI06AH10

Kasside viraalse rinotrahheiidi, kasside viraalse kalitsiviroosi, klamüdioosi, kasside panleukopeenia ja kasside leukeemia vastane vaktsiin.

Kutsub esile immuunsuse kasside rinotrahheiiti põhjustava herpesviiruse, kasside kalitsiviiruse, kasside panleukopeenia ja kasside leukeemia vastu.

Kalitsiviiruskomponendi puhul on demontstreeritud viiruse eritumise vähenemist immuunsuse tekkimise hetkest ja ühe aasta jooksul peale vaktsineerimist.

Kasside leukeemia viiruse tüvi on rekombinantne kanaarilinnu rõugete viirus, mis omab FeLV-A env ja gag geene. Välikatsetel on kindlaks tehtud, et ainult A alagrupp on nakkav ning selle vastu immuniseerimine annab täieliku kaitse alagruppide A, B ja C vastu. Peale inokulatsiooni tekitab viirus kaitsevalgud, kuid ei paljune kassi organismis. Selle tagajärjel tekitab vaktsiin kasside leukeemia viiruse vastase immuunkaitse.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Sahharoos

Sorbitool

Dextraan 40

Kaseiini hüdrolüsaat

Kollageeni hüdrolüsaat

Dikaaliumfosfaat

Kaalium divesinikfosfaat

Kaaliumhüdroksiid

Naatriumkloriid

Dinaatrium vesinik ortofosfaat

Anhüdreeritud monokaalium fosfaat

Kaaliumkloriid

Dinaatriumfosfaat dihüdraat

Magneesiumkloriid heksahüdraat

Kaltsiumkloriid dihüdraat

6.2Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega. välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle preparaadiga.

6.3Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg :18 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: koheseks kasutamiseks .

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida ja transportida külmas (2°C -8°C). Hoida kaitstult valguse eest.

Mitte külmutada.

6.5Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Klaasviaal, sisaldab lüofiliseeritud pelleteid. Viaal on suletud butüül-elastomeerist korgiga, mis on kaetud alumiiniumkapsliga. Pakend sisaldab ka sama arvu viaale lahustit.

10 x 1 doosi:10 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit 50 x 1 doosi:50 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

6.6Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele

7.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS VÕI FIRMA REGISTREERITUD ASUKOHT

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON PRANTSUSMAA

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/04/048/001-002

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev : 23/02/2005

Müügiloa pikendamise kuupäev: 15/01/2010

10.TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt ( http://www.ema.europa.eu/).

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata

Kommentaarid