Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Pakendi infoleht - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Toimeaine: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Tootja: Merial

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

Purevax RCP FeLV lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon PRANTSUSMAA

Partii vabastamise eest vastutav tootja MERIAL,

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint-Priest

PRANTSUSMAA

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Purevax RCP FeLV

Lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks

3.TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

1 ml doos sisaldab:

 

 

Lüofilisaat:

104.9

CCID501

Kasside nõrgestatud rinotrahheiidi herpesviirus (FHV F2 tüvi) .....................................

Kasside inaktiveeritud kalitsiviirus (FCV 431 ja G1 tüvi) antigeenid............................

2.0 ELISA U.

Kasside nõrgestatud panleukopeenia viirus (PLI IV) .....................................................

103.5

CCID501

Abiained::

 

 

Gentamütsiin maksimaalselt ............................................................................................................

 

34 µg

Lahusti:

107.2

CCID501

FeLV rekombinantne kanaarilinnu rõugete viirus (vCP97) ............................................

1 rakukultuuri infektiivne doos 50%

 

 

4.

NÄIDUSTUS(ED)

 

 

8-nädalaste ja vanemate kassipoegade aktiivne immuniseerimine:

-kasside viraalse rinotrahheiidi vastu, et vähendada kliinilisi tunnuseid

-kalitsiviirusinfektsiooni vastu , et vähendada kliinilisi tunnuseid

-kasside panleukopeenia vastu, et ära hoida suremust ja kliinilisi tunnuseid

-leukeemia vastu, et ära hoida püsivat vireemiat ja kaasnevate haiguste kliinilisis tunnuseid

Immuunsus tekib 1 nädala pärast esmast vaktsineerimiskuuri rinotrahheiidi, kalitsiviiruse ja panleukopeenia vastu ning 2 nädalat pärast esmast vaktsineerimiskuuri kasside leukeemia vastu.

Imuunsuse kestus pärast viimast (re)vaktsineerimist on 3 aastat rinotrahheiidi, kalitsiviiruse j apanleukopeenia komponentide suhtes ning 1 aasta kasside leukeemia komponendi suhtes.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel loomadel

Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.

6.KÕRVALTOIMED

Normaalsetes kasutamistingimustes võib üksikjuhtudel esineda mööduv apaatia ja anoreksia, samuti hüpertermia (tavaliselt 2 päeva), lokaalne reaktsioon (kerge valu palpatsioonil, sügelus ja piiratud turse), mis kestab maksimaalselt 1-2 nädalat

Erandkorras võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon, mis võib vajada sümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Kass

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Süstida subkutaanselt üks doos (1 ml) vaktsiini peale külmkuivatatud tableti lahustamist lahustiga järgneva vaktsineerimisskeemi järgi:

Esmane vaktsineerimiskuur:

-esimene süst: alates 8-ndast elunädalast,

-teine süst: 3-4 nädala pärast.

Maternaalsete antikehade taseme eeldatava kõrge tiitri korral rinotrahheiidi , kalitsiviroosi või panleukopeenia komponentide vastu (näit. 9-12 nädala vanused kassipojad, kelle emad on vaktsineeritud enne tiinestumistja/või teadaolev või kahtlustatav kokkupuude patogeeni(de)ga) tuleks esmase vaktsineerimiskuuri algus lükata edasi kuni 12. elunädalani.

Kordusvaktsineerimine:

-kõik komponendid: üks aasta pärast esmavaktsineerimist,

seejärel iga aasta rinotrahheiidi, kalitsiviroosi ja kasside leukeemia vastu ning iga kolme aasta järgel panleukopeenia vastu

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Kasutada koheselt pärast lahustamist

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

Hoida ja transportida külmas (2°C - 8°C).

Hoida kaitstult valguse eest.

Mitte külmutada.

12.ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamiseks loomadel: Kasutada ainult tervetel loomadel.

Enne vaktsineerimist on soovitav läbi viia uuringud FeLV antigeenide esinemise kohta veres. FeLV positiivsetel kassidel pole vaktsineerimisest kasu.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon:

Mitte kasutada tiinetel loomadel.

Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed, mis näitavad, et seda vaktsiini võib manustada samal päeval, aga mitte kokku segatuna Meriali adjuveeritud marutaudi vastase vaktsiiniga

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Pärast mitmekordse annuse manustamist ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid peale nende, mis on ära toodud punktis “Kõrvaltoimed”, välja arvatud erandjuhtudel esinev hüpertermia, mis võib kesta kuni 5 päeva.

Sobimatus:

Mitte segada teiste veterinaarravimitega. välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle preparaadiga.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt ( http://www.ema.europa.eu/ ).

15.LISAINFO

Kasside leukeemia viiruse tüvi on rekombinantne kanaarilinnu rõugete viirus, mis omab FeLV-A env ja gag geene. Välikatsetel on kindlaks tehtud, et ainult A alagrupp on nakkav ning selle vastu immuniseerimine annab täieliku kaitse alagruppide A, B ja C vastu. Peale inokulatsiooni tekitab viirus kaitsevalgud, kuid ei paljune kassi organismis. Selle tagajärjel tekitab vaktsiin kasside leukeemia viiruse vastase immuunkaitse.

Kalitsiviiruskomponendi puhul on demontstreeritud viiruse eritumise vähenemist immuunsuse tekkimise hetkest ja ühe aasta jooksul peale vaktsineerimist.

Pakend 10 x 1 doosi:10 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit Pakend 50 x 1 doosi:50 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul

Kommentaarid