Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Pakendi infoleht - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Toimeaine: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Tootja: Merial

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT:

Purevax RCP lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon PRANTSUSMAA

Partii vabastamise eest vastutav tootja MERIAL,

Laboratoire de Lyon Porte des Alpes Avenue de l’aviation

69800 Saint-Priest

PRANTSUSMAA

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Purevax RCP lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks

3.TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

1 ml doos sisaldab:

 

Lüofilisaat:

104.9 CCID501

Kasside nõrgestatud rinotrahheiidi herpesviirus (FHV F2 tüvi) .....................................

Kasside inaktiveeritud kalitsiviirus (FCV 431 ja G1 tüvi) antigeene.............................

2.0 ELISA U.

Kasside nõrgestatud panleukopeenia viirus (PLI IV) .....................................................

103.5 CCID501

Abiained::

 

Gentamütsiin maksimaalselt .........................................................................................................

16,5 µg

Lahusti:

 

Süstevesi ......................................................................................................................................

q.s 1 ml

1 rakukultuuri infektiivne doos 50%

 

4.

NÄIDUSTUS(ED)

 

8-nädalaste ja vanemate kassipoegade aktiivne immuniseerimine:

-kasside viraalse rinotrahheiidi vastu, et vähendada kliinilisi tunnuseid

-kalitsiviirusinfektsiooni vastu , et vähendada kliinilisi tunnuseid.

-kasside panleukopeenia vastu, et ära hoida suremust ja kliinilisi tunnuseid

Immuunsus tekib 1 nädal pärast esmast vaktsineerimiskuuri rinotrahheiidi, kalitsiviiruse ja panleukopeenia vastu.

Imuunsuse kestus pärast viimast (re)vaktsineerimist on rinotrahheiidi, kalitsiviiruse, ja panleukopeenia komponentide suhtes 3 aastat.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel loomadel

Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.

6.KÕRVALTOIMED

Normaalsetes kasutamistingimustes võib üksikjuhtudel esineda mööduv apaatia ja anoreksia, samuti hüpertermia (tavaliselt 2 päeva), lokaalne reaktsioon (kerge valu palpatsioonil, sügelus ja piiratud turse), mis kestab maksimaalselt 1-2 nädalat.

Erandkorras võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon, mis võib vajada sümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Kass

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Süstida subkutaanselt üks 1 ml doos vaktsiini peale külmkuivatatud tableti lahustamist lahustiga järgneva vaktsineerimisskeemi järgi:

Esmane vaktsineerimiskuur:

-esimene süst: alates 8-ndast elunädalast,

-teine süst: 3-4 nädala pärast.

Maternaalsete antikehade taseme eeldatava kõrge tiitri korral rinotrahheiidi ,kalitsiviirus või panleukopeenia komponentide vastu (näit. 9-12 nädala vanused kassipojad, kelle emad on vaktsineeritud enne tiinestumistja/või teadaolev või kahtlustatav kokkupuude patogeeni(de)ga) tuleks esmase vaktsineerimiskuuri algus lükata edasi kuni 12. elunädalani.

Kordusvaktsineerimine:

-esimene kordusvaktsineerimine 1 aasta pärast esmast vaktsineerimist,

-järgnevad kordusvaktsineerimised rinotrahheiidi, kalitsiviiruse ja pnalekuopieenia komponentidega viiakse läbi kuni 3 aastase intervalliga.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Kasutada koheselt pärast lahustamist

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

Hoida ja transportida külmas (2 °C - 8 °C).

Hoida kaitstult valguse eest.

Mitte külmutada.

12.ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Kasutada ainult tervetel loomadel.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon:

Mitte kasutada tiinetel loomadel.

Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

On saadaval andmed ohutuse ja toimekuse kohta, mis näitavad, et antud vaktsiinipreparaati võib segada ja manustada koos Meriali mitteadjuveeritud vaktsiiniga kasside leukeemia vastu ja/või manustada samal päeval kuid mitte kokku segatuna Meriali adjuveeritud marutaudi vastase vaktsiiniga.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid:

mitmekordse annuse manustamist ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid peale nende, mis on ära toodud punktis “Kõrvaltoimed”, välja arvatud erandjuhtudel esinev hüpertermia, mis võib kesta kuni 5 päeva.

Sobimatus:

Mitte segada Merial marutaudi vastase adjuveeritud vaktsiiniga.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljel (http://www.ema.europa.eu/ )

15.LISAINFO

Pakend 10 x 1 doosi:10 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit Pakend 50 x 1 doosi:50 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

Kalitsiviiruskomponendi puhul on demonstreeritud viiruse eritumise vähenemist immuunsuse tekkimise hetkest ning 1 aasta pärast vaktsineerimist.

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul

Kommentaarid