Purevax RCPCh (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Pakendi märgistus - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax RCPCh
ATC: QI06AX
Toimeaine: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Tootja: Merial

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

Pakend 10 pudelit lüofilisaati ja 10 pudelit lahustit

Pakend 50 pudelit lüofilisaati ja 50 pudelit lahustit

1.VETERINAARPREPARAADI NIMETUS

Purevax RCPCh lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

 

1 ml doos sisaldab:

≥ 104.9 CCID50

 

FHV (tüvi F2)....................................................................................................................

 

FCV(tüved 431 ja G1).....................................................................................................

≥ 2.0 ELISA U.

 

Chlamydophila felis (tüvi 905) ............................................................................................

≥ 103.0 EID50

 

FPV (PLI IV).....................................................................................................................

≥ 103.5 CCID50

 

 

 

 

 

 

3.

RAVIMVORM

 

 

 

 

 

 

 

Lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks

 

 

 

 

 

4.

PAKENDI SUURUS

 

 

Lüofilisaat (10 x 1 doos) + lahus (10 x 1 ml)

 

 

Lüofilisaat (50 x 1 doos) + lahus (50 x 1 ml)

 

 

 

 

 

5.

LOOMALIIGID

 

 

Kass

 

 

 

 

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanselt.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata

9.ERIHOIATUS(ED) KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP: (/kuu/aasta)

Pärast lahustamist kasutada koheselt.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas

Hoida kaitstult valguse eest.

Mitte külmutada.

12.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (KUI NEID ON)

Hävitamine: lugeda pakendi infolehte

13.LAUSE ”AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.LAUSE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS JA PARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV MÜÜGILOAHOIDJA EMP-s, JUHUL KUI SEE ON ERINEV

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON PRANTSUSMAA

16.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/2/04/050/001 lüofilisaat (10 pudelit, igas 1 doos) + lahusti (10 pudelit, igas 10 ml) EU/2/04/050/002 lüofilisaat (50 pudelit, igas 1 doos) + lahusti (50 pudelit, igas 10 ml)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MINI MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Lüofilisaadi pudel

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Purevax RCPCh

2.TOIMEAINE SISALDUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI DOOSIDE JÄRGI

1 doos

4.MANUSTAMISTEE(D)

SC

5.KEELUAJAD

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP (kk/aaaa)

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINI MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Lahusti pudel

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Purevax RCPCh lahusti

2.TOIMEAINE SISALDUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI DOOSIDE JÄRGI

1 doos

4.MANUSTAMISTEE(D)

RC

5.KEELUAJAD

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP (kk/aaaa)

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Kommentaarid