Purevax RCPCh (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Pakendi infoleht - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax RCPCh
ATC: QI06AX
Toimeaine: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Tootja: Merial

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

Purevax RCPCh lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon PRANTSUSMAA

Partii vabastamise eest vastutav tootja MERIAL,

Laboratoire de Lyon Porte des Alpes Avenue de l’aviation

69800 Saint-Priest

PRANTSUSMAA

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Purevax RCPCh

Lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks

3.TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

1 ml doos sisaldab:

 

 

Lüofilisaat:

 

 

Kasside nõrgestatud rinotrahheiidi herpesviirus (FHV F2 tüvi) .....................................

104.9 CCID501

Kasside inaktiveeritud kalitsiviirus (FCV 431 ja G1 tüvi) antigeenid.............................

2.0 ELISA U.

Nõrgestatud Chlamydophila felis (905 tüvi) ......................................................................

103.0 EID50

Kasside nõrgestatud panleukopeenia viirus (PLI IV) .....................................................

103.5 CCID50

Abiained:

 

 

Gentamütsiin maksimaalselt ............................................................................................................

28 µg

Lahusti:

 

 

Süstevesi .....................................................................................................................................

q.s.1 ml

 

1 rakukultuuri infektiivne doos 50%

 

 

2 muna infektiivne doos 50%

 

 

4.

NÄIDUSTUS(ED)

 

 

8-nädalaste ja vanemate kassipoegade aktiivne immuniseerimine:

 

 

-kasside viraalse rinotrahheiidi vastu, et vähendada kliinilisi tunnuseid

-kalitsiviirusinfektsiooni vastu , et vähendada kliinilisi tunnuseid

-Chlamydophila felis vastu, et vähendada kliinilisi tunnuseid

-kasside panleukopeenia vastu, et ära hoida suremust ja kliinilisi tunnuseid

Immuunsus tekib 1 nädal pärast esmast vaktsineerimiskuuri rinotrahheiidi, kalitsiviiruseChlamydophila felis ja kasside panleukopeenia vastu.

Imuunsuse kestus pärast viimast (re)vaktsineerimist on rinotrahheiidi, kalitsiviiruse, ja panleukopeenia komponentide suhtes 3 aastat ning Chlamydophila felis komponendi suhtes 1 aasta.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel loomadel

Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.

6.KÕRVALTOIMED

Normaalsetes kasutamistingimustes võib üksikjuhtudel esineda mööduv apaatia ja anoreksia, samuti hüpertermia (tavaliselt 2 päeva), lokaalne reaktsioon (kerge valu palpatsioonil, sügelus ja piiratud turse), mis kestab maksimaalselt 1-2 nädalat

Erandkorras võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon, mis võib vajada sümptomaatilist ravi.

Väga harvadel juhtudel võib täiskasvanud kassidel täheldada temperatuuri tõusu ja lonkega kaasnevat letargiat ühe kuni kolme nädala jooksul pärast kordusvaktsineerimist. Reaktsioon on mööduv.

* vähem kui 1-l loomal 10,000-st väljendub(vad) kõrvaltoime(d) kogu ravikuuri jooksul, kaasa arvatud harva esinevad üksikjuhud

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Kass

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Süstidasubkutaanselt üks doos (1 ml) vaktsiini peale külmkuivatatud tableti lahustamist lahustiga järgneva vaktsineerimisskeemi järgi:

Esmane vaktsineerimiskuur:

-esimene süst: alates 8-ndast elunädalast,

-teine süst: 3-4 nädala pärast.

Maternaalsete antikehade taseme eeldatava kõrge tiitri korral rinotrahheiidi , kalitsiviroosi, panleukopeenia või Chlamydophila komponentide vastu (näit. 9-12 nädala vanused kassipojad, kelle emad on vaktsineeritud enne tiinestumistja/või teadaolev või kahtlustatav kokkupuude patogeeni(de)ga) tuleks esmase vaktsineerimiskuuri algus lükata edasi kuni 12. elunädalani.

Kordusvaktsineerimine:

-esimene kordusvaktsineerimine kõigi komponentide suhtes: üks aasta pärast

esmavaktsineerimist,

järgnevad kordusvaktsineerimised tuleb läbi viia igal aastal komponendi suhtes ning intervalliga kuni kolm aastat rinotrahheiidi, kalitsiviroosi ja panleukopeenia komponentide suhtes

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Kasutada koheselt pärast lahustamist

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

Hoida ja transportida külmas (2 °C – 8 °C).

Hoida kaitstult valguse ees.

Mitte külmutada.

12.ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamiseks loomadel:

Kasutada ainult tervetel loomadel.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Seda vaktsiini ei tohi manustada inimesed, kellel on immuunodefitsiit või kes võtavad immuunsupressiooni põhjustavaid ravimeid. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduge viivitamatult arsti poole ja informeerige teda, et süstitav vaktsiin sisaldab elusat klamüüdiavaktsiini.

Tiinus ja laktatsioon:

Mitte kasutada tiinetel loomadel.

Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed, mis näitavad, et antud vaktsiinipreparaati võib segada ja manustada koos Meriali mitteadjuveeritud vaktsiiniga kasside leukeemia vastu kassidele ja/või manustada samal päeval kuid mitte kokku segatuna Meriali adjuveeritud marutaudi vastase vaktsiiniga.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Pärast mitmekordse annuse manustamist ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid peale nende, mis on ära toodud punktis „Kõrvaltoimed“, välja arvatud erandjuhtudel esinev hüpertermia, mis võib kesta kuni 5 päeva.

Sobimatus:

Mitte segada teiste veterinaarravimitega. välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle preparaadiga.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt ( http://www.ema.europa.eu/ ).

15.LISAINFO

Pakend 10 x 1 doosi:10 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit Pakend 50 x 1 doosi:50 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Kalitsiviiruskomponendi puhul on demontstreeritud viiruse eritumise vähenemist immuunsuse tekkimise hetkest ja ühe aasta jooksul peale vaktsineerimist.

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul

Kommentaarid