Reconcile (fluoxetine) – Pakendi märgistus - QN06AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Reconcile
ATC: QN06AB03
Toimeaine: fluoxetine
Tootja: Eli Lilly and Company Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp 8 mg, 16 mg, 32 mg ja 64 mg

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Reconcile 8 mg närimistabletid koertele

Reconcile 16 mg närimistabletid koertele

Reconcile 32 mg närimistabletid koertele

Reconcile 64 mg närimistabletid koertele

Fluoksetiin

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

8,0 mg fluoksetiini ( 9,04 mg fluoksetiinvesinikkloriidina)

16,0 mg fluoksetiini (18,08 mg fluoksetiinvesinikkloriidina)

32,0 mg fluoksetiini (36,16 mg fluoksetiinvesinikkloriidina)

64,0 mg fluoksetiini (72,34 mg fluoksetiinvesinikkloriidina)

3.RAVIMVORM

Närimistablett.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

30 tabletti.

5.LOOMALIIGID

Koer.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoidda originaalpakendis.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Mitte eemaldada niiskustimavat ainet.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Nexcyon Pharmaceuticals Ltd First Floor Denmark House, 143 High Street,

Chalfont St Peter, SL9 9QL, Ühendkuningriik

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/080/001

EU/2/08/080/002

EU/2/08/080/003

EU/2/08/080/004

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Pudeli etikett 8 mg, 16 mg, 32 mg, 64 mg

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Reconcile 8 mg närimistabletid koertele

Reconcile 16 mg närimistabletid koertele

Reconcile 32 mg närimistabletid koertele

Reconcile 64 mg närimistabletid koertele

Fluoksetiin

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

8 mg fluoksetiini (9,04 mg fluoksetiinvesinikkloriidina)

16 mg fluoksetiini (18,08 mg fluoksetiinvesinikkloriidina)

32 mg fluoksetiini (36,16 mg fluoksetiinvesinikkloriidina)

64 mg fluoksetiini (72,34 mg fluoksetiinvesinikkloriidina)

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

30 tabletti

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Suukaudne.

5.KEELUAEG

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Partii nr:

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada kuni

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid