Recuvyra (Fentanyl) – Pakendi märgistus - QN02AB03

Updated on site: 30-Nov--0001

Ravimi nimetus: Recuvyra
ATC: QN02AB03
Toimeaine: Fentanyl
Tootja: Eli Lilly and Company Limited; 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Recuvyra 50 mg/ml transdermaalne lahus koertele.

Fentanüül

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Fentanüül 50 mg/ml

3.RAVIMVORM

Transdermaalne lahus.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

1 viaal (10 ml)

1 viaali adapter

15 süstalt

15 aplikaatorotsikut

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Suuremahuliste ortopeediliste ja pehmete kudede operatsioonide järgse valu vähendamine koertel.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Transdermaalseks kasutamiseks

Enne kasutamist lugege ravimi omaduste kokkuvõtet.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Juhuslik manustamine on ohtlik – enne kasutamist lugege ravimi omaduste kokkuvõtet.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada 30 päeva jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Avamata viaali puhul säilitamise eritingimused puuduvad.

Avatud viaal säilitada adapteriga püstises asendis.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks – tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly & Company Ltd Elanco Animal Health Lilly House

Priestley Road

Basingstoke, Hampshire RG24 9NL Ühendkuningriik.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/127/001

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Recuvyra 50 mg/ml transdermaalne lahus koertele.

Fentanüül

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Fentanüül 50 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Transdermaalseks kasutamiseks.

Hoidke ravimi omaduste kokkuvõtet viaali läheduses ja lugege kokkuvõtet enne kasutamist.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Partii {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni ...

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid