Semintra (telmisartan) – Pakendi märgistus - QC09CA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Semintra
ATC: QC09CA07
Toimeaine: telmisartan
Tootja: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp 30 ml ja 100 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Semintra 4 mg/ml suukaudne lahus kassidele

Telmisartaan

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Telmisartaan

4 mg/ml

3.RAVIMVORM

Suukaudne lahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

30 ml

100 ml

1 mõõtesüstal

5.LOOMALIIGID

Kass

6.NÄIDUSTUS

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada 6 kuu jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

SAKSAMAA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/12/146/001

EU/2/12/146/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pudel 100 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Semintra 4 mg/ml suukaudne lahus kassidele telmisartaan

2.TOIMEAINE KOGUS

Telmisartaan

4 mg/ml

3.RAVIMVORM

Suukaudne lahus

4.PAKENDI SUURUS

100 ml

5.LOOMALIIGID

Kass

6.NÄIDUSTUS

7.MANUSTAMISVIIS(ID) JA TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada kuni ........

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

SAKSAMAA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/12/146/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Pudel 30 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Semintra 4 mg/ml suukaudne lahus kassidele telmisartaan

2.TOIMEAINE KOGUS

 

 

Telmisartaan

4 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

30 ml

4.MANUSTAMISVIIS

Suukaudne.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Partii {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada kuni ........

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid