Stronghold (selamectin) – Pakendi märgistus - QP54AA05

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

PAKENDI KLEEBIS, 15 mg (3 ja 15 pipetti)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Stronghold 15 mg täpilahus kassidele ja koertele < 2,5 kg

Selamektiin

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Selamektiin 15 mg.

3.RAVIMVORM

Täpilahus.

4.PAKENDI SUURUS

3 pipetti

15 pipetti

0,25 ml

5.LOOMALIIGID

Kassid ja koerad kehamassiga kuni 2,5 kg.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Täppmanustamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:{kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Suletud fooliumpakendit säilitada kuivas kohas.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/99/014/001 (3 pipetti)

EU/2/99/014/012 (15 pipetti)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot: {number}

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

PAKENDI KLEEBIS, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 ja 6 pipetti)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Stronghold 30 mg täpilahus koertele 2,6–5,0 kg

Stronghold 60 mg täpilahus koertele 5,1–10,0 kg

Stronghold 120 mg täpilahus koertele 10,1–20,0 kg

Stronghold 240 mg täpilahus koertele 20,1–40,0 kg

Stronghold 360 mg täpilahus koertele 40,1–60,0 kg

Selamektiin

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Selamektiin 30 mg

Selamektiin 60 mg

Selamektiin 120 mg

Selamektiin 240 mg

Selamektiin 360 mg

3.RAVIMVORM

Täpilahus.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

3 pipetti

6 pipetti

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5.LOOMALIIGID

Koerad kehamassiga 2,6–5,0 kg.

Koerad kehamassiga 5,1–10.0 kg.

Koerad kehamassiga 10,1–20.0 kg.

Koerad kehamassiga 20,1–40,0 kg.

Koerad kehamassiga 40,1–60,0 kg.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Täppmanustamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:{kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Suletud fooliumpakendit säilitada kuivas kohas.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipetti)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipetti)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipetti)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipetti)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipetti)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipetti)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipetti)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipetti)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pipetti)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pipetti)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot: {number}

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

PAKENDI KLEEBIS, 45 mg, 60 mg (3 ja 6 pipetti)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Stronghold 45 mg täpilahus kassidele kehamassiga 2,6-7,5 kg

Stronghold 60 mg täpilahus kassidele kehamassiga 7,6-10,0 kg

Selamektiin

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Selamektiin 45 mg

Selamektiin 60 mg

3.RAVIMVORM

Täpilahus.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

3 pipetti.

6 pipetti

0,75 ml

1,0 ml

5.LOOMALIIGID

Kassid kehamassiga 2,5–7,5 kg.

Kassid kehamassiga 7,6–10,0 kg.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Täppmanustamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:{kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Suletud fooliumpakendit säilitada kuivas kohas.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/99/014/002 (3 pipetti)

EU/2/99/014/008 (6 pipetti)

EU/2/99/014/013 (3 pipetti)

EU/2/99/014/014 (6 pipetti)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

PIPETI KLEEBIS, 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (KÕIK PAKENDI SUURUSED)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Stronghold 15 mg täpilahus kassidele ja koertele < 2,5 kg

Stronghold 30 mg täpilahus koertele 2,6–5,0 kg

Stronghold 45 mg täpilahus kassidele 2,6–7,5 kg

Stronghold 60 mg täpilahus kassidele 7,6–10,0 kg

Stronghold 60 mg täpilahus koertele 7,6–10,0 kg

Stronghold 120 mg täpilahus koertele 10,1–20,0 kg

Stronghold 240 mg täpilahus koertele 20,0–40,0 kg

Stronghold 360 mg täpilahus koertele 40,1–60,0 kg

Selamektiin

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

15 mg selamektiini

30 mg selamektiini

45 mg selamektiini

60 mg selamektiini

120 mg selamektiini

240 mg selamektiini

360 mg selamektiini

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Täppmanustamine.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot: {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid