Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Vectra Felis
ATC: QP53A
Toimeaine: pyriproxyfen / dinotefuran
Tootja: Ceva Sante Animale
An agency of the European Union

Vectra Felis

dinotefuraan/püriproksüfeen

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Vectra Felis?

Vectra Felis on veterinaarravim, mis sisaldab kaht toimeainet: dinotefuraani ja püriproksüfeeni. Ravimit turustatakse täpilahusena aplikaatoris kasutamiseks kassidel.

Milleks Vectra Felist kasutatakse?

Vectra Felist kasutatakse kassidel kirpude hävitamiseks ja tõrjeks. Selle toime kestab ühe kuu ja see takistab kirpudel munemast ja arenemast kolme kuu vältel. Seda võib kasutada ka osana kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi (allergiline reaktsioon kirbuhammustustele) ravistrateegiast.

Kassi kuklal tuleb karvad lahku lükata ja kogu ühe Vectra Felise aplikaatori sisu kanda otse kassi kuklanahale. Vastutav loomaarst hindab kordusravi vajadust ja määrab asjakohase raviplaani.

Kuidas Vectra Felis toimib?

Vectra Felise toimeained on ektoparasiitide vastased: need hävitavad looma nahal või karvades elavaid parasiite, nt kirpe ja puuke, mis imevad looma verd.

Dinotefuraan on insektitsiid, mis hävitab putukaid, toimides nende närvisüsteemi nikotiinatsetüülkoliini retseptoritele. Püriproksüfeen on putukate kasvuregulaator, mis peatab kirbu elutsükli, põhjustades viljatute munade teket ja blokeerides vastsete arenemise täiskasvanuks.

Kuidas Vectra Felist uuriti?

Vectra Felise efektiivsust kirpude vastu uuriti arvukates laboriuuringus ja ühes väliuuringus.

Väliuuringus uuriti 129 kirbuinfestatsiooniga kassi, keda raviti kolme järjestikuse kuu jooksul üks kord kuus kas Vectra Felise või teise täpilahusega, mis sisaldas kaht kirbuvastast ainet: fiproniili ja (S)- metopreeni. Efektiivsuse näitaja oli kirpude hulga vähenemine.

Milles seisneb uuringute põhjal Vectra Felise kasulikkus?

Väliuuring näitas, et Vectra Felis oli sama efektiivne kui võrdlusravim ja vähendas kirpude hulka 84- päevase uurimisperioodi jooksul 91% võrra.

Samuti tõestas uuring, et Vectra Felis on efektiivne abivahend kassidel kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi ravis.

Mis riskid Vectra Felisega kaasnevad?

Ravimi manustamiskohal võib märgata ajutisi nähte, nagu niiskus ja valge värvus, aga need ei mõjuta ravimi ohutust ega efektiivsust.

Harvadel juhtudel võib kassi nahal täheldada kerget kestendust, mööduvat punetust ja sügelust või ajutist karvakadu manustamiskohal. Tavaliselt kaovad need nähud ilma ravita.

Vectra Felise kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Ravimi juhuslikul sattumisel silma peab silmi põhjalikult veega loputama. Ravimi juhuslikul sattumisel nahale tuleb pesta nahka seebi ja veega.

Naha või silmade ärrituse püsimisel või veterinaarravimi juhuslikul allaneelamisel tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Inimesed, kes on ravimi mis tahes koostisainete suhtes ülitundlikud (allergilised), peavad kokkupuudet ravimiga vältima.

Ravitavat kassi ei tohi puudutada vähemalt kaheksa tundi pärast veterinaarravimi manustamist. Ravipäeval ei tohi ravitaval kassil lubada omaniku, eriti laste juures magada.

Miks Vectra Felis heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustustel ületab Vectra Felise kasulikkus seotud riske, ja soovitas anda Vectra Felise müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu jaotises.

Muu teave Vectra Felise kohta

Euroopa Komisjon andis Vectra Felise müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 6. juunil 2014. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: aprill 2014.

Kommentaarid