Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) – Pakendi märgistus - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Vectra Felis
ATC: QP53A
Toimeaine: pyriproxyfen / dinotefuran
Tootja: Ceva Sante Animale

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Kartongkarp 1, 3, 4, 6, 12, 24 ja 72 täpilahuse aplikaatorile

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vectra Felis 423 mg / 42,3 mg täpilahus kassidele dinotefuraan/püriproksüfeen

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks 0,9 ml täpilahuse aplikaator sisaldab 423 mg dinotefuraani ja 42,3 mg püriproksüfeeni.

3.RAVIMVORM

Täpilahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

1 täpilahuse aplikaator

3 täpilahuse aplikaatorit

4 täpilahuse aplikaatorit

6 täpilahuse aplikaatorit

12 täpilahuse aplikaatorit

24 täpilahuse aplikaatorit

72 täpilahuse aplikaatorit

5.LOOMALIIGID

Kass

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Täppmanustamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Pärast avamist kasutada kohe.

EXP {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/14/165/001 (1 täpilahuse aplikaator)

EU/2/14/165/002 (3 täpilahuse aplikaatorit)

EU/2/14/165/006 (4 täpilahuse aplikaatorit)

EU/2/14/165/003 (6 täpilahuse aplikaatorit)

EU/2/14/165/004 (12 täpilahuse aplikaatorit)

EU/2/14/165/007 (24 täpilahuse aplikaatorit)

EU/2/14/165/005 (72 täpilahuse aplikaatorit)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Täpilahuse aplikaator

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vectra Felis spot-on

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Täppmanustamine

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid