Virbagen Omega (recombinant omega interferon of feline...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QL03AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Virbagen Omega
ATC: QL03AB
Toimeaine: recombinant omega interferon of feline origin
Tootja: Virbac S.A.

Artikli sisu

A.BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA(d) JA TOOTMISLOA HOIDJA(d), KES VASTUTAB (VASTUTAVAD) RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Bioloogilis(t)e toimeaine(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

Toray industries, Inc. EhimePlant

1515 Tsutsui, Masaki-Cho, Iyogun

791-3193 Japan

Ravimipartii väljastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m

06516 Carros,

France

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Retseptiravim.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nr 2001/82/EÜ artiklile 71 keelustavad või võivad keelustada liikmesriigid veterinaarravimi impordi, müügi, tarnimise ja/või kasutamise oma territooriumil või osal oma territooriumist, kui on tuvastatud, et:

a)veterinaarravimi manustamine loomadele segab veterinaarhaiguste diagnoosimise, kontrolli ja haigustõrje riiklike programmide rakendamist, või komplitseerib nakkuste puudumise tõendamist elusloomadel või toiduainetes või muudes toodetes, mis on saadud loomadelt, kellele on manustatud ravimit;

b)haigust, millele veterinaarravim annab immuunsuse, antud territooriumil üldiselt ei esine.

C.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE OSAS

Ei kohaldata.

D.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid