Virbagen Omega (recombinant omega interferon of feline...) – Pakendi märgistus - QL03AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Virbagen Omega
ATC: QL03AB
Toimeaine: recombinant omega interferon of feline origin
Tootja: Virbac S.A.

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

VIRBAGEN OMEGA 5 MU koertele ja kassidele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Lüofilisaati sisaldav viaal:

Toimeaine

Rekombinantne interferoon oomega, pärineb kassilt

5 MU*/viaalis

*MU: miljon ühikut

Lahustit sisaldav viaal:

Isotooniline naatriumkloriidi lahus

1 ml

3.RAVIMVORM

Lüofilisaat ja lahusti süstitava suspensiooni manustamiseks.

4.PAKENDI SUURUS

Pakend: 5 viaali lüofilisaadiga ja 5 viaali 1 ml lahustiga.

5.LOOMALIIGID

Koer ja kass.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Koer:

Parvoviroosi (soolevormi) surevuse ja kliiniliste sümptomite vähendamine koertel alates esimesest elukuust.

Kass:

FeLV ja/või FIV-ga nakatunud mitteterminaalses kliinilises faasis olevate kasside raviks alates 9. elunädalast. Läbi viidud kliinilistes uuringutes leiti:

-kliiniliste haigusnähtude vähenemist sümptomaatilises faasis (4 kuud)

-suremuse vähenemist :

aneemilistel kassidel vähenes suremuse tase 60%-lt 30%-le 4., 6., 9. ja 12. kuul pärastinterferoonravi.

mitteaneemilistel kassidel vähenes FeLV nakkuse korral pärast interferoonravi suremuse tase 50%-lt 10%-le. FIV nakkuse korral oli suremuse tase madal (5%) ja ravi seda ei mõjutanud.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Lüofilisaat tuleb lahustada 1 ml lahustiga, et saada suspensioon, mis sisaldab 5 MU rekombinanatset interferooni.

Koerad:

Lahustatud ravim tuleb süstida veenisiseselt üks kord päevas kolmel järjestikusel päeval. Annus: 2,5 MU/kg kehamassi kohta.

Kassid:

Lahustatud ravim tuleb süstida subkutaanselt üks kord päevas viiel järjestikusel päeval. Annus: 1 MU/kg kehamassi kohta. Kolme järjestikuse viiepäevase ravikuuri alguspäevadeks on 0-päev, 14. ja 60. päev.

Preparaati tuleb kasutada ainult koos kaasasoleva lahustiga.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Koerad: vaktsineerimine VIRBAGEN OMEGA ravi ajal või vahetult peale ravi on vastunäidustatud kuni koera täieliku paranemiseni.

Kassid: et vaktsineerimine FeLV/FIV infektsioonide sümptomaatilises faasis on vastunäidustatud, ei ole VIRBAGEN OMEGA toimet kasside vaktsineerimisele hinnatud.

Koerad ja kassid: on näidatud, et range kinnipidamine soovitatud raviannustest on kliinilise toime saavutamiseks kohustuslik.

Kassid: maksa-, südame- ja neerupuudulikkusega kulgevate krooniliste haiguste korral tehtavate ravikuuride vältel tuleb vastavat haigust jälgida enne VIRBAGEN OMEGA manustamist.

Prognoosi parandamiseks on vajalik vedelikravi ja teised toetavad ravivõtted. Ravimit võib kasutada ainult koos kaasasoleva lahustiga.

Puuduvad andmed pikaajaliste kõrvaltoimete tekke kohta koertel, eriti autoimmuunhaiguste osas. Selliseid kõrvaltoimeid on kirjeldatud inimestel pärast korduvat ja pikaajalist tüüp I interferooni kasutamist. Autoimmuunsete häirete tekkimise võimalus koertel ei ole välistatud ja seda tuleb kaaluda koos FeLV/FIV infektsioonidest tuleneva riskiga.

Preparaadi toimet FeLV tumoroosset vormi põdevatel kassidel või terminaalses staadiumis olevatel FeLV infektsiooni või FIV koinfektsiooniga kassidel ei ole uuritud.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida temperatuuril 4 °C± 2 °C.

Mitte külmutada.

Hoida originaalpakendis.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

Antud veterinaarravimi import, tarnimine ja /või kasutamine on või võib olla teatud liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist keelatud – täpsema teabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC S.A.

L.I.D. 1ère Avenue – 2065 m

06516 CARROS

France

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/01/030/001

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii{number}

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

VIRBAGEN OMEGA 10 MU koertele ja kassidele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Lüofilisaati sisaldav viaal:

Toimeaine

Rekombinantne interferoon oomega, pärineb kassilt

10 MU*/viaalis

*MU: miljon ühikut

Lahustit sisaldav viaal:

Isotooniline naatriumkloriidi lahus

1 ml

3.RAVIMVORM

Lüofilisaat ja lahusti süstitava suspensiooni manustamiseks.

4.PAKENDI SUURUS

Pakend: 5 viaali lüofilisaadiga ja 5 viaali 1 ml lahustiga.

5.LOOMALIIGID

Koer ja kass.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Koer:

Parvoviroosi (enteerilise vormi) surevuse ja kliiniliste sümptomite vähendamine koertel alates esimesest elukuust.

Kass:

FeLV ja/või FIV-ga nakatunud mitteterminaalses kliinilises faasis olevate kasside raviks alates 9. elunädalast. Läbi viidud kliinilistes uuringutes leiti:

-kliiniliste haigusnähtude vähenemist sümptomaatilises faasis (4 kuud)

-suremuse vähenemist :

aneemilistel kassidel vähenes suremuse tase 60%-lt 30%-le 4., 6., 9. ja 12. kuul pärastinterferoonravi.

mitteaneemilistel kassidel vähenes FeLV nakkuse korral pärast interferoonravi suremuse tase 50%-lt 10%-le. FIV nakkuse korral oli suremuse tase madal (5%) ja ravi seda ei mõjutanud.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Lüofilisaat tuleb lahustada 1 ml lahustiga, et saada suspensioon, mis sisaldab 10 MU rekombinanatset interferooni.

Koerad:

Lahustatud ravim tuleb süstida veenisiseselt üks kord päevas kolmel järjestikusel päeval. Annus: 2,5 MU/kg kehakaalu kohta.

Kassid:

Lahustatud ravim tuleb süstida subkutaanselt üks kord päevas viiel järjestikusel päeval. Annus: 1 MU/kg kehakaalu kohta. Kolme järjestikuse viiepäevase ravikuuri alguspäevadeks on 0-päev, 14. ja 60. päev.

Preparaati tuleb kasutada ainult koos kaasasoleva lahustiga.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Koerad: vaktsineerimine VIRBAGEN OMEGA ravi ajal või vahetult peale ravi on vastunäidustatud kuni koera täieliku paranemiseni.

Kassid: et vaktsineerimine FeLV/FIV infektsioonide sümptomaatilises faasis on vastunäidustatud, ei ole VIRBAGEN OMEGA toimet kasside vaktsineerimisele hinnatud.

Koerad ja kassid: on näidatud, et range kinnipidamine soovitatud raviannustest on kliinilise toime saavutamiseks kohustuslik.

Kassid: maksa-, südame- ja neerupuudulikkusega kulgevate krooniliste haiguste korral tehtavate ravikuuride vältel tuleb vastavat haigust jälgida enne VIRBAGEN OMEGA manustamist.

Prognoosi parandamiseks on vajalik vedelikravi ja teised toetavad ravivõtted. Ravimit võib kasutada ainult koos kaasasoleva lahustiga.

Puuduvad andmed pikaajaliste kõrvaltoimete tekke kohta koertel, eriti autoimmuunhaiguste osas. Selliseid kõrvaltoimeid on kirjeldatud inimestel pärast korduvat ja pikaajalist tüüp I interferooni kasutamist. Autoimmuunsete häirete tekkimise võimalus koertel ei ole välistatud ja seda tuleb kaaluda koos FeLV/FIV infektsioonidest tuleneva riskiga.

Preparaadi toimet FeLV tumoroosset vormi põdevatel kassidel või terminaalses staadiumis olevatel FeLV infektsiooni või FIV koinfektsiooniga kassidel ei ole uuritud.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida temperatuuril 4 °C± 2 °C.

Mitte külmutada.

Hoida originaalpakendis.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

Antud veterinaarravimi import, tarnimine ja /või kasutamine on või võib olla teatud liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist keelatud – täpsema teabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC S.A.

L.I.D. 1ère Avenue – 2065 m

06516 CARROS

France

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/01/030/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii{number}

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

VIRBAGEN OMEGA 10 MU koertele ja kassidele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Lüofilisaati sisaldav viaal:

Toimeaine

Rekombinantne interferoon oomega, pärineb kassilt

10 MU*/viaalis

*MU: miljon ühikut

Lahustit sisaldav viaal:

Isotooniline naatriumkloriidi lahus

1 ml

3.RAVIMVORM

Lüofilisaat ja lahusti süstitava suspensiooni manustamiseks.

4.PAKENDI SUURUS

Pakend: 2 viaali lüofilisaadiga ja 2 viaali 1 ml lahustiga.

5.LOOMALIIGID

Koer ja kass.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Koer:

Parvoviroosi (enteerilise vormi) surevuse ja kliiniliste sümptomite vähendamine koertel alates esimesest elukuust.

Kass:

FeLV ja/või FIV-ga nakatunud mitteterminaalses kliinilises faasis olevate kasside raviks alates 9. elunädalast. Läbi viidud kliinilistes uuringutes leiti:

-kliiniliste haigusnähtude vähenemist sümptomaatilises faasis (4 kuud)

-suremuse vähenemist :

aneemilistel kassidel vähenes suremuse tase 60%-lt 30%-le 4., 6., 9. ja 12. kuul pärastinterferoonravi.

mitteaneemilistel kassidel vähenes FeLV nakkuse korral pärast interferoonravi suremuse tase 50%-lt 10%-le. FIV nakkuse korral oli suremuse tase madal (5%) ja ravi seda ei mõjutanud.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Lüofilisaat tuleb lahustada 1 ml lahustiga, et saada suspensioon, mis sisaldab 10 MU rekombinanatset interferooni.

Koerad:

Lahustatud ravim tuleb süstida veenisiseselt üks kord päevas kolmel järjestikusel päeval. Annus: 2,5 MU/kg kehakaalu kohta.

Kassid:

Lahustatud ravim tuleb süstida subkutaanselt üks kord päevas viiel järjestikusel päeval. Annus: 1 MU/kg kehakaalu kohta. Kolme järjestikuse viiepäevase ravikuuri alguspäevadeks on 0-päev, 14. ja 60. päev.

Preparaati tuleb kasutada ainult koos kaasasoleva lahustiga.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Koerad: vaktsineerimine VIRBAGEN OMEGA ravi ajal või vahetult peale ravi on vastunäidustatud kuni koera täieliku paranemiseni.

Kassid: et vaktsineerimine FeLV/FIV infektsioonide sümptomaatilises faasis on vastunäidustatud, ei ole VIRBAGEN OMEGA toimet kasside vaktsineerimisele hinnatud.

Koerad ja kassid: on näidatud, et range kinnipidamine soovitatud raviannustest on kliinilise toime saavutamiseks kohustuslik.

Kassid: maksa-, südame- ja neerupuudulikkusega kulgevate krooniliste haiguste korral tehtavate ravikuuride vältel tuleb vastavat haigust jälgida enne VIRBAGEN OMEGA manustamist.

Prognoosi parandamiseks on vajalik vedelikravi ja teised toetavad ravivõtted. Ravimit võib kasutada ainult koos kaasasoleva lahustiga.

Puuduvad andmed pikaajaliste kõrvaltoimete tekke kohta koertel, eriti autoimmuunhaiguste osas. Selliseid kõrvaltoimeid on kirjeldatud inimestel pärast korduvat ja pikaajalist tüüp I interferooni kasutamist. Autoimmuunsete häirete tekkimise võimalus koertel ei ole välistatud ja seda tuleb kaaluda koos FeLV/FIV infektsioonidest tuleneva riskiga.

Preparaadi toimet FeLV tumoroosset vormi põdevatel kassidel või terminaalses staadiumis olevatel FeLV infektsiooni või FIV koinfektsiooniga kassidel ei ole uuritud.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida temperatuuril 4 °C± 2 °C.

Mitte külmutada.

Hoida originaalpakendis.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks

Retseptiravim.

Antud veterinaarravimi import, tarnimine ja /või kasutamine on või võib olla teatud liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist keelatud – täpsema teabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC S.A.

L.I.D. 1ère Avenue – 2065 m

06516 CARROS

France

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/01/030/003

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii{number}

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

VIRBAGEN OMEGA 10 MU koertele ja kassidele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Lüofilisaati sisaldav viaal:

Toimeaine

Rekombinantne interferoon oomega, pärineb kassilt

10 MU*/viaalis

*MU: miljon ühikut

Lahustit sisaldav viaal:

Isotooniline naatriumkloriidi lahus

1 ml

3.RAVIMVORM

Lüofilisaat ja lahusti süstitava suspensiooni manustamiseks.

4.PAKENDI SUURUS

Pakend: 1 viaali lüofilisaadiga ja 1 viaali 1 ml lahustiga.

5.LOOMALIIGID

Koer ja kass.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Koer:

Parvoviroosi (enteerilise vormi) surevuse ja kliiniliste sümptomite vähendamine koertel alates esimesest elukuust.

Kass:

FeLV ja/või FIV-ga nakatunud mitteterminaalses kliinilises faasis olevate kasside raviks alates 9. elunädalast. Läbi viidud kliinilistes uuringutes leiti:

-kliiniliste haigusnähtude vähenemist sümptomaatilises faasis (4 kuud)

-suremuse vähenemist :

aneemilistel kassidel vähenes suremuse tase 60%-lt 30%-le 4., 6., 9. ja 12. kuul pärastinterferoonravi.

mitteaneemilistel kassidel vähenes FeLV nakkuse korral pärast interferoonravi suremuse tase 50%-lt 10%-le. FIV nakkuse korral oli suremuse tase madal (5%) ja ravi seda ei mõjutanud.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Lüofilisaat tuleb lahustada 1 ml lahustiga, et saada suspensioon, mis sisaldab 10 MU rekombinanatset interferooni.

Koerad:

Lahustatud ravim tuleb süstida veenisiseselt üks kord päevas kolmel järjestikusel päeval. Annus: 2,5 MU/kg kehakaalu kohta.

Kassid:

Lahustatud ravim tuleb süstida subkutaanselt üks kord päevas viiel järjestikusel päeval. Annus: 1 MU/kg kehakaalu kohta. Kolme järjestikuse viiepäevase ravikuuri alguspäevadeks on 0-päev, 14. ja 60. päev.

Preparaati tuleb kasutada ainult koos kaasasoleva lahustiga.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Koerad: vaktsineerimine VIRBAGEN OMEGA ravi ajal või vahetult peale ravi on vastunäidustatud kuni koera täieliku paranemiseni.

Kassid: et vaktsineerimine FeLV/FIV infektsioonide sümptomaatilises faasis on vastunäidustatud, ei ole VIRBAGEN OMEGA toimet kasside vaktsineerimisele hinnatud.

Koerad ja kassid: on näidatud, et range kinnipidamine soovitatud raviannustest on kliinilise toime saavutamiseks kohustuslik.

Kassid: maksa-, südame- ja neerupuudulikkusega kulgevate krooniliste haiguste korral tehtavate ravikuuride vältel tuleb vastavat haigust jälgida enne VIRBAGEN OMEGA manustamist.

Prognoosi parandamiseks on vajalik vedelikravi ja teised toetavad ravivõtted. Ravimit võib kasutada ainult koos kaasasoleva lahustiga.

Puuduvad andmed pikaajaliste kõrvaltoimete tekke kohta koertel, eriti autoimmuunhaiguste osas. Selliseid kõrvaltoimeid on kirjeldatud inimestel pärast korduvat ja pikaajalist tüüp I interferooni kasutamist. Autoimmuunsete häirete tekkimise võimalus koertel ei ole välistatud ja seda tuleb kaaluda koos FeLV/FIV infektsioonidest tuleneva riskiga.

Preparaadi toimet FeLV tumoroosset vormi põdevatel kassidel või terminaalses staadiumis olevatel FeLV infektsiooni või FIV koinfektsiooniga kassidel ei ole uuritud.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida temperatuuril 4 °C± 2 °C.

Mitte külmutada.

Hoida originaalpakendis.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

Antud veterinaarravimi import, tarnimine ja /või kasutamine on või võib olla teatud liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist keelatud – täpsema teabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC S.A.

L.I.D. 1ère Avenue – 2065 m

06516 CARROS

France

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/01/030/004

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii{number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

VIRBAGEN OMEGA 5 MU koertele ja kassidele

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Rekombinantne Omega interferoon, pärineb kassilt

5 MU*/viaalis

*MU: miljon ühikut

 

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

5 MU

4.MANUSTAMISTEE(D)

Koerad: veenisiseseks manustamiseks.

Kassid: nahaaluseks manustamiseks.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Partii {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

VIRBAGEN OMEGA 10 MU koertele ja kassidele

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Rekombinantne Omega interferoon, pärineb kassilt

10 MU*/viaalis

*MU: miljon ühikut

 

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 MU

4.MANUSTAMISTEE(D)

Koerad: veenisiseseks manustamiseks.

Kassid: nahaaluseks manustamiseks.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Partii {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

VIRBAGEN OMEGA

Lahustit sisaldav viaal

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Isotooniline naatriumkloriidi lahus

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Koerad: veenisiseseks manustamiseks.

Kassid: nahaaluseks manustamiseks.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Partii {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid