Virbagen Omega (recombinant omega interferon of feline...) – Pakendi infoleht - QL03AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Virbagen Omega
ATC: QL03AB
Toimeaine: recombinant omega interferon of feline origin
Tootja: Virbac S.A.

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

VIRBAGEN OMEGA 5 MU koertele ja kassidele

VIRBAGEN OMEGA 10 MU koertele ja kassidele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC S.A.

Ière Avenue 2065m L.I.D.

06516 Carros

Prantsusmaa

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

VIRBAGEN OMEGA 5 MU koertele ja kassidele

VIRBAGEN OMEGA 10 MU koertele ja kassidele

3. TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Lüofilisaati sisaldav viaal:

Toimeaine

5 MU:

Rekombinantne Omega interferoon, pärineb kassilt5 MU*/viaalis

10 MU:

Rekombinantne Omega interferoon, pärineb kassilt10 MU*/viaalis

*MU: miljon ühikut

Lahustit sisaldav viaal:

Isotooniline naatriumkloriidi lahus

1 ml

4.NÄIDUSTUS(ED)

Koer:

Parvoviroosi (enteerilise vormi) surevuse ja kliiniliste sümptomite vähendamine koertel alates esimesest elukuust.

Kass:

FeLV ja/või FIV-ga nakatunud mitteterminaalses kliinilises faasis olevate kasside raviks alates 9. elunädalast. Läbi viidud kliinilistes uuringutes leiti:

-kliiniliste haigusnähtude vähenemist sümptomaatilises faasis (4 kuud)

-suremuse vähenemist:

aneemilistel kassidel vähenes suremuse tase 60%-lt 30%-le 4., 6., 9. ja 12. kuul pärast interferoonravi.

mitteaneemilistel kassidel vähenes FeLV nakkuse korral pärast interferoonravi suremuse tase 50%-lt 10%-le. FIV nakkuse korral oli suremuse tase madal (5%) ja ravi seda ei mõjutanud.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Koerad: vaktsineerimine VIRBAGEN OMEGA ravi ajal või vahetult peale ravi on vastunäidustatud kuni koera täieliku paranemiseni.

Kassid: et vaktsineerimine FeLV/FIV infektsioonide sümptomaatilises faasis on vastunäidustatud, ei ole VIRBAGEN OMEGA toimet kasside vaktsineerimisele hinnatud.

6.KÕRVALTOIMED

Mõnedel juhtudel võib ravi ajal koertel ja kassidel täheldada järgmisi mööduvaid kõrvaltoimeid:

hüpertermia (3–6 tundi pärast nakatumist),

oksendamine,

kassidel: väljaheite pehmenemine kuni kerge diarröa,

leukotsüütide, trombotsüütide ja erütrotsüütide kerge vähenemine; need näitajad taastuvad ühe nädala jooksul,

kassidel: mööduv nõrkus ravi jooksul.

Ükskõik millise kõrvaltoime tekkimisel palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Koer ja kass.

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Koer: Annus on 2,5 MU/kg kehamassi kohta.

Kass: Annus on 1 MU/kg kehamassi kohta.

Lüofilisaat tuleb lahustada 1 ml lahustiga, et saada suspensioon, mis sõltuvalt pakendist sisaldab 5 MU või 10 MU rekombinantset interferooni.

Koerad: Lahustatud ravim tuleb süstida veenisiseselt üks kord päevas kolmel järjestikusel päeval. Kassid: Lahustatud ravim tuleb süstida subkutaanselt üks kord päevas viiel järjestikusel päeval. Kolme järjestikuse viiepäevase ravikuuri alguspäevadeks on 0-päev, 14. ja 60. päev.

Preparaat tuleb ära kasutada koheselt pärast lahustamist.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Koerad ja kassid: on näidatud, et range kinnipidamine soovitatud raviannustest on kliinilise toime saavutamiseks kohustuslik.

Kassid: maksa-, südame- ja neerupuudulikkusega kulgevate krooniliste haiguste korral tehtavate ravikuuride vältel tuleb vastavat haigust jälgida enne VIRBAGEN OMEGA manustamist.

Prognoosi parandamiseks on vajalik vedelikravi ja teised toetavad ravivõtted. Ravimit võib kasutada ainult koos kaasasoleva lahustiga.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida ja transportida temperatuuril 4 °C±2 °C. Mitte külmutada.

Hoida originaalpakendis.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. uures {nähtavate riknemise tunnuste kirjeldus}.>

12.ERIHOIATUSED

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole piisavalt tõendatud.

Puuduvad andmed pikaajaliste kõrvaltoimete tekke kohta koertel, eriti autoimmuunhaiguste osas. Selliseid kõrvaltoimeid on kirjeldatud inimestel pärast korduvat ja pikaajalist tüüp I interferooni kasutamist. Autoimmuunsete häirete tekkimise võimalus koertel ei ole välistatud ja seda tuleb kaaluda koos FeLV/FIV infektsioonidest tuleneva riskiga.

Preparaadi toimet FeLV tumoroosset vormi põdevatel kassidel või terminaalses staadiumis olevatel FeLV infektsiooni või FIV koinfektsiooniga kassidel ei ole uuritud.

Veenisisese manustamise korral võib kassidel tekkida rohkem kõrvaltoimeid, näiteks hüpertermiat, väljaheite pehmenemist, isupuudust, joomise vähenemist ja kokkuvajumist.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.emea.eu.int/.

15.LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

VIRBAC BELGIUM S.A. Rue de la station 17 B-1300 WAVRE

Tel. : 32 (0) 10 47 06 35

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM S.A. Rue de la station 17 B-1300 WAVRE

Tel. : 32 (0) 10 47 06 35

Česká republika

Magyarország

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065m – L.I.D.

1ère avenue 2065m – L.I.D.

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

Malta

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065m – L.I.D.

1ère avenue 2065m – L.I.D.

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland

Nederland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

VIRBAC NEDERLAND BV

West Rögen 20

Hermesweg 15

D-23843 Bad Oldesloe

NL-3771 ND - BARNEVELD

Tel: 49 (4531) 805 555

Tel: 31 (0) 342 427 100

Eesti

Norge

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065m – L.I.D.

1ère avenue 2065m – L.I.D.

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ελλάδα

Österreich

VIRBAC S.A.

VIRBAC Österreich GmbH

1ère avenue 2065m – L.I.D.

A-1180 Wien

F-06516 Carros

Tel : 43 (0) 1 2183426 0

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

 

España

Polska

VIRBAC ESPAÑA S.A.

VIRBAC S.A.

ES-8950 Esplugues de Llobregat (Barcelona).

1ère avenue 2065m – L.I.D.

Tél. : + 34 93 470 79 40

F-06516 Carros

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

France

Portugal

VIRBAC S.A.

VIRBAC DE PORTUGAL

1ère avenue 2065m – L.I.D.

LABORATÓRIOS LDA

F-06516 Carros

P-2080-Almeirim

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tél. : (351) 243.570 500

Ireland

Slovenija

VIRBAC Ltd

VIRBAC S.A.

UK-Suffolk IP30 9UP

1ère avenue 2065m – L.I.D.

Tel: 44 (0) 1359 243243

F-06516 Carros

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

Slovenská republika

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065m – L.I.D.

1ère avenue 2065m – L.I.D.

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

Suomi/Finland

VIRBAC SRL

VIRBAC S.A.

Via dei Gracchi 30

1ère avenue 2065m – L.I.D.

I-20146 Milano

F-06516 Carros

Tel: 39 02 48 53 451

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος

Sverige

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065m – L.I.D.

1ère avenue 2065m – L.I.D.

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Latvija

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065m – L.I.D. F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Lietuva

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065m – L.I.D. F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

România

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

United Kingdom

VIRBAC Ltd

UK-Suffolk IP30 9UP

Tel: 44 (0) 1359 243243

Република България

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Kommentaarid