Zulvac SBV (Inactivated Schmallenberg virus, strain...) - QI02AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Zulvac SBV
ATC: QI02AA
Toimeaine: Inactivated Schmallenberg virus, strain BH80/11-4
Tootja: Zoetis Belgium SA

Zulvac SBV

Schmallenbergi viiruse vaktsiin (inaktiveeritud)

See on vaktsiini Zulvac SBV Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Zulvac SBV kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Zulvac SBV kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Zulvac SBV ja milleks seda kasutatakse?

Zulvac SBV on veterinaarvaktsiin, mida kasutatakse vähemalt 3,5 kuu vanuste veiste ja lammaste kaitsmiseks Schmallenbergi viiruse eest, vähendades vireemiat (viiruse esinemist veres). Schmallenbergi viirust levitavad teatud habesääsklased ning see põhjustab veistel ja lammastel surnultsünde ja sünnikahjustusi.

Zulvac SBV sisaldab toimeainena Schmallenbergi viiruse inaktiveeritud tüve BH80/11-4.

Kuidas Zulvac SBV-d kasutatakse?

Zulvac SBV-d turustatakse süstesuspensioonina ja see on retseptivaktsiin. Vaktsiini manustatakse veistele kahe 2 ml süstina kaelalihasesse kolmenädalase vahega ja lammastele ühe 1 ml subkutaanse süstina küünarliigese taha. Uttede vaktsineerimine peab toimuma vähemalt kaks nädalat enne paaritamist, et vähendada vireemiat ja loote nakatumist tiinuse esimesel trimestril.

Kordusvaktsineerimisel tuleb veistele teha kaks 2 ml süsti kolmenädalase vahega iga 12 kuu järel. Kordusvaktsineerimisel tuleb muudele kui sugulammastele teha üks 1 ml süst iga 6 kuu järel; suguuttedele tuleb teha üks 1 ml süst vähemalt 2 nädalat enne paaritamist.

Veistel tekib kaitse 2 nädalat pärast vaktsineerimist ning kestab 12 kuud. Lammastel tekib kaitse 3 nädalat pärast vaktsineerimist ning kestab 6 kuud.

Kuidas Zulvac SBV toimib?

Zulvac SBV on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Zulvac SBV sisaldab Schmallenbergi viirust, mis on inaktiveeritud ega suuda seetõttu haigust tekitada. Kui veisele või lambale manustatakse vaktsiini, peab looma immuunsüsteem viirust võõraks ja tekitab selle vastu antikehi. Kui loomad puutuvad Schmallenbergi viirusega hiljem uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. See aitab kaitsta looma haiguse eest. Samuti sisaldab vaktsiin immuunvastuse tugevdamiseks adjuvante (toimet tugevdavaid aineid) alumiiniumhüdroksiidi ja saponiini.

Milles seisneb uuringute põhjal Zulvac SBV kasulikkus?

Zulvac SBV efektiivsust veistel ja lammastel on uuritud laboriuuringutes. Loomi vaktsineeriti vaktsineerimiskava kohaselt ning seejärel oli neil kokkupuude Schmallenbergi viirusega. Efektiivsuse põhinäitaja oli vireemia puudumine viirusega kokkupuute järel. Uuringud näitasid, et Zulvac SBV kaitse algab veistel 2 nädalat ja lammastel 3 nädalat pärast vaktsineerimist. Tiinetel uttedel vähendas vaktsineerimine vireemiat ja loote nakatumist.

Mis riskid Zulvac SBV-ga kaasnevad?

Veistel võib väga sageli (esinenud enam kui 1 loomal 10st) tõusta kehatemperatuur kuni 1,5°C võrra 48 tunni jooksul pärast vaktsineerimist ning vaktsineerimiskohale võivad tekkida väikesed kuni 0,7 cm läbimõõduga mügarad, mis kaovad 10 päeva jooksul.

Lammastel võib enam kui 1 loomal 10st tõusta kehatemperatuur kuni 1,5 °C võrra 24 tunni jooksul pärast vaktsineerimist. Enam kui 1 loomal 10st võivad süstekohal tekkida kuni 8 cm läbimõõduga tursed või nahaalused mügarad, mis võivad alla 2 cm läbimõõduga tursetena püsida vähemalt 47 päeva.

Tiinetel uttedel võib enam kui 1 loomal 10st tõusta kehatemperatuur kuni 0,8 °C võrra 4 tunni jooksul pärast vaktsineerimist. Enam kui 1 loomal 10st võivad süstekohal tekkida kuni 8 cm läbimõõduga tursed või nahaalused mügarad, mis võivad alla 0,5 cm läbimõõduga mügaratena püsida vähemalt 97 päeva.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti.

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel?

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha inimtoiduks tarvitada.

Vaktsiiniga Zulvac SBV vaktsineeritud veiste ja lammaste liha keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega ei ole.

Miks Zulvac SBV heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Zulvac SBV kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas vaktsiini kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Zulvac SBV kohta

Euroopa Komisjon andis Zulvac SBV müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 6. Veebruaril 2015.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Zulvac SBV kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Zulvac SBV kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09-2015.

Kommentaarid