Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Myyntipäällysmerkinnät - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Lääkeaine: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Valmistaja: Intervet International BV

Artikkelin sisältö

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

PAHVIKOTELO {250ml: 500ml

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Nobilis Influenza H5N2 injektioneste, emulsion kanoille

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Yksi annos 0.5 ml sisältää:

Inaktivoitu kokonainen lintuinfluenssavirus, alatyyppiä H5N2 (kanta A/duck/Potsdam/1402/86), joka indusoi HI-tiitterin ≥ 6.0 log2 potenssitutkimusten mukaan määritettynä.

Adjuvantti:

Parafiini, kevyt nestemäinen 234,8 mg

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, emulsio

4.PAKKAUSKOKO

250 ml

500 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Kana

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Iästä riippuen 0,25–0,5 ml lihakseen tai ihon alle..

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Varoaika: nolla vrk

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Vahinkoinjektio on vaarallinen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK/VVVV}

Käytä 8 tunnin kuluessa lävistämisestä.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä. Ei saa jäätyä.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lue pakkausselosteesta hävittämistä koskevat ohjeet.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille.

Tämän eläinlääkevalmisteen käyttö sallitaan ainoastaan tietyin Euroopan Yhteisön lainsäädännön määrittelemin ehdoin lintuinfluenssan torjuntaan.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Alankomaat

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/06/061/001-004

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

INJEKTIOPULLON ETIKETTI 250ml/500ml

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Nobilis Influenza H5N2 injektioneste, emulsio

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

Yksi annos 0,5 ml sisältää:

Inaktivoitu kokonainen lintuinfluenssavirus, alatyyppiä H5N2 (kanta A/duck/Potsdam/1402/86), joka indusoi HI-tiitterin ≥ 6.0 log2 potenssitutkimusten mukaan määritettynä.

Adjuvantti: Parafiini, kevyt nestemäinen 234.8 mg

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

250 ml

500 ml

4.ANTOREITIT

Injektio lihakseen tai ihon alle.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

5.VAROAIKA

Varoaika: Nolla vrk

6.ERÄNUMERO

Lot {numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK/VVVV}

Käytä 8 tunnin kuluessa lävistämisestä.

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit