Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Myyntipäällysmerkinnät - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Lääkeaine: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Valmistaja: Merial

Artikkelin sisältö

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

Pakkaus, jossa 10 kylmäkuivattua injektiokuiva-ainetta sisältävää pulloa ja 10 liuotinpulloa Pakkaus, jossa 50 kylmäkuivattua injektiokuiva-ainetta sisältävää pulloa ja 50 liuotinpulloa

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Purevax RCP FeLV injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, suspensiota varten

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

 

1 ml:n annos sisältää:

104,9

CCID50

 

FHV (F2-kantaa) ...............................................................................................................

 

FCV (431 ja G1-kantoja) ................................................................................................

2,0 ELISA U.

FPV

(PLI IV)...................................................................................................................

103,5

CCID50

 

FeLV rekombinanttia canarypoxvirusta (vCP97) ............................................................

107,2

CCID50

 

 

 

 

 

 

3.

LÄÄKEMUOTO

 

 

 

 

 

 

 

 

Injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, suspensiota varten.

 

 

4.PAKKAUSKOKO

Injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu (10 x 1 annos) + liuotin (10 x 1 ml)

Injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu (50 x 1 annos) + liuotin (50 x 1 ml)

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Kissa

6.KÄYTTÖAIHEET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Ihon alle.

8.VAROAIKA

Ei oleellinen.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP (kk/vvvv)

Käytettävä heti käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmänä.

Herkkä valolle.

Ei saa jäätyä.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON RANSKA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/04/048/001 Injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu (10 pulloa, joissa 1 annos) + liuotin (10 pulloa, joissa 1 ml)

EU/2/04/048/002 Injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu (50 pulloa, joissa 1 annos) + liuotin (50 pulloa, joissa 1 ml)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Kylmäkuivatun injektiokuiva-aineen sisältävä pullo

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Purevax RCP FeLV

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

1 annos

4.ANTOREITIT

s.c.

5.VAROAIKA

6.ERÄNUMERO

Lot

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP (kk/vvvv)

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Liuotinpullo

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Purevax RCP FeLV, liuotin

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

1 annos

4.ANTOREITIT

s.c.

5.VAROAIKA

6.ERÄNUMERO

Lot

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP (kk/vvvv)

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Kommentit