BTVPUR AlSap 1 (bluetongue-virus serotype-1 antigen) - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: BTVPUR AlSap 1
ATC: QI04AA02
Tvar: bluetongue-virus serotype-1 antigen
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BTVPUR AlSap 1 suspenzija za injekciju za ovce i goveda.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 1 ml sadrži:

 

 

Djelatne tvari

 

 

Inaktivirani Virus protiv bolesti plavog jezika Serotip1 ............................................

1,9 log10piksela

(*) Antigen sadržava (VP2 protein) imuno-testa

 

Adjuvans:

 

 

. Al3+ (kao hidroksid)

2,7 mg

 

. saponin

30 HU**

 

(**) Hemolitičke jedinice

 

 

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Homogena mliječno bijela injekcijska suspenzija.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Ovce i goveda.Opširnije...

Komentari