BTVPUR Alsap 8 (bluetongue virus serotype 8 antigen) – Označavanje - QI02AA08

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: BTVPUR Alsap 8
ATC: QI02AA08
Tvar: bluetongue virus serotype 8 antigen
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kutija s 1 bočicom od 10 ml.

Kutija s 1 bočicom od 50 ml.

Kutija s 10 bočica od 50 ml.

Kutija s 1 bočicom od 100 ml.

Kutija s 10 bočica od 100 ml.

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BTVPUR AlSap 8 suspenzija za injekciju.

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

 

Svaka doza od 1 ml cjepiva sadrži: BTV8 antigen.....................................................

≥ 2,1 log10 pixels*

 

Aluminij hidroksid, pročišćeni saponin

 

 

(*)Vidjeti uputu o VMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspenzija za injekciju.

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIČINA PAKOVANJA

 

 

1 bočica od 10 doza (1 x 10 ml).

 

 

1 bočica od 50 doza (1 x 50 ml).

 

 

 

 

 

10 bočica od 50 doza (10 x 50 ml).

 

 

 

 

1 bočica od 100 doza (1 x 100 ml).

 

.

 

 

10 bočica od 100 doza (10 x 100 ml)

 

 

 

 

5.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

 

 

Ovce i goveda.

 

 

 

 

6.

INDIKACIJA(E)

 

 

 

 

7.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

 

 

Subkutana primjena.

 

 

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

 

 

 

 

8.

KARENCIJA

 

Karencija: nula dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: upotrijebiti odmah nakon otvaranja.

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti rashlađeno (2 °C – 8 °C). Ne zamrzavati.

Zaštiti od svjetla.

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama – izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCUSKA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/09/094/001

EU/2/09/094/002

EU/2/09/094/003

EU/2/09/094/004

EU/2/09/094/005

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA Bočica od 10 ml i 50 ml

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BTVPUR AlSap 8 suspenzija za injekciju.

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

BTV 8 antigen ......................................................................................................

≥ 2,1 log10 pixels/doza

3.SADRŽAJ, TEŽINA, VOLUMEN IL BROJ DOZA

10 doza (10 ml).

50 doza (50 ml).

4.PUT(EVI) PRIMJENE

s.c

5.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoreno, upotrijebiti odmah.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

PODACI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

Bočica od 100 ml

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BTVPUR AlSap 8 suspenzija za injekciju.

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Svaka doza od 1 ml cjepiva sadrži virusni antigen protiv bolesti plavog jezika serotip 8 ≥ 2,1 log10 piksela

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4.VELIČINA PAKOVANJA

100 doza (100 ml)

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Ovce i goveda.

6.INDIKACIJE

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

s.c

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom načeto, upotrijebiti odmah.

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti rashlađeno (2 °C-8 °C). Ne zamrzavati.

Zaštiti od svjetla.

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama – izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCUSKA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/09/094/001

EU/2/09/094/002

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

Komentari