Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) – Označavanje - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: Broadline
ATC: QP54AASY
Tvar: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija, veličine pakovanja od 1, 3, 4, 6 ili 15 aplikatora.

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BROADLINE spot on otopina za mačke < 2,5 kg

BROADLINE spot on otopina za mačke 2,5 kg - 7,5 kg

2.SASTAV DJELATNIH TVARI

Fipronil

24,9 mg

(S)-metopren

30,0 mg

Eprinomektin

1,20 mg

Prazikvantel

24,9 mg

 

 

 

Fipronil

74,7 mg

(S)-metopren

90,0 mg

 

Eprinomektin

3,60 mg

 

Prazikvantel

74,7 mg

 

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za nakapavanje.

4.VELIČINA PAKOVANJA

0,3 ml

3 x 0,3 ml

4 x 0,3 ml

15 x 0,3 ml

0,9 ml

3 x 0,9 ml

4 x 0,9 ml

6 x 0,9 ml

15 x 0,9 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT PRIMJENE

Spot-on otopina.

Vanjska primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA(E)

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Držati aplikator u blisteru.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Merial,

29 Avenue Tony Garnier,

69007 Lyon

Francuska.

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/13/157/001 0,3 ml

EU/2/13/157/002 3 x 0,3 ml

EU/2/13/157/003 4 x 0,3 ml

EU/2/13/157/008 15 x 0,3 ml

EU/2/13/157/004 0,9 ml

EU/2/13/157/005 3 x 0,9 ml

EU/2/13/157/006 4 x 0,9 ml

EU/2/13/157/007 6 x 0,9 ml

EU/2/13/157/009 15 x 0,9 ml

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM

PAKOVANJIMA

Naljepnica na aplikatoru

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BROADLINE

2.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

0,3 ml

0,9 ml

3.NAČIN PRIMJENE

4.KARENCIJA(E)

Nije primjenjivo

5.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

6.ROK VALJANOSTI

EXP

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA BLISTERIMA ILI TRAKAMA

Blister

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BROADLINE spot-on otopina za mačke < 2,5 kg

BROADLINE spot-on otopina za mačke 2,5 do 7,5 kg

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

5.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari