Certifect (fipronil /amitraz /(S)-methoprene) – Označavanje - QP53AX65

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija s 3 pipete

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg spot-on otopina za pse 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg spot-on otopina za pse 10-20 kg CERTIFECT 268 mg/ 241,2 mg/ 320 mg spot-on otopina za pse 20-40 kg CERTIFECT 402 mg/ 361,8 mg/ 480 mg spot-on otopina za pse 40-60 kg

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Svakih 1,07 ml otopine sadrži: fipronil 67 mg, (S)-metopren 60,3 mg,amitraz 80 mg Svakih 2,14 ml otopine sadrži: Fipronil 134 mg, (S)- metopren 120,6 mg,amitraz 160 mg Svakih 4,28 ml otopine sadrži: Fipronil 268 mg, (S)- metopren 241,2 mg,amitraz 320 mg Svakih 6,42 ml otopine sadrži: Fipronil 402 mg, (S)- metopren 361,8 mg,amitraz 480 mg

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Spot-on otopina

4.VELIČINA PAKOVANJA

3 x 1,07 ml

3 x 2,14 ml

3 x 4,28 ml

3 x 6,42 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

psi 2-10 kg psi 10-20 kg psi 20-40 kg psi 40-60 kg

6.INDIKACIJE

7.NAČIN I PUT PRIMJENE

Spot-on primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene

Koristiti samo na psima.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju.

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama.

Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon Francuska.

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/11/125/005

EU/2/11/125/006

EU/2/11/125/007

EU/2/11/125/008

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartica s 1 pipetom

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg spot-on otopina za pse 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg spot-on otopina za pse 10-20 kg CERTIFECT 268 mg/ 241,2 mg/ 320 mg spot-on otopina za pse 20-40 kg CERTIFECT 402 mg/ 361,8 mg/ 480 mg spot-on otopina za pse 40-60 kg

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Svakih 1,07 ml otopine sadrži: fipronil 67 mg, (S)-metopren 60,3 mg, amitraz 80 mg Svakih 2,14 ml otopine sadrži: fipronil 134 mg, (S)- metopren 120,6 mg, amitraz 160 mg Svakih 4,28 ml otopine sadrži: fipronil 268 mg, (S)- metopren 241,2 mg, amitraz 320 mg Svakih 6,42 ml otopine sadrži: fipronil 402 mg, (S)- metopren 361,8 mg, amitraz 480 mg

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Spot-on otopina

4.VELIČINA PAKOVANJA

1 x 1,07 ml

1 x 2,14 ml

1 x 4,28 ml

1 x 6,42 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

psi 2-10 kg psi 10-20 kg psi 20-40 kg psi 40-60 kg

6.INDIKACIJE

7.NAČIN I PUT PRIMJENE

Spot-on primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene

Koristiti samo na psima.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju.

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama

Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon Francuska.

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/11/125/001

EU/2/11/125/002

EU/2/11/125/003

EU/2/11/125/004

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI DJELOVI NAPISANI NA BLISTERIMA ILI TRAKAMA

Folija – za sve veličine pakovanja

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

CERTIFECT 1,07 ml 2,14 ml 4,28 ml 6,42 ml

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

3.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

4.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

5.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama

OSNOVNE POJEDINOSTI KOJE SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

OZNAČAVANJE PIPETA

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

CERTIFECT

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

1,07 ml

2,14 ml

4,28 ml

6,42 ml

4.PUT(EVI) PRIMJENE

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

{mjesec/godina}

8.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

Komentari