Coliprotec F4 (live non-pathogenic Escherichia coli...) – Označavanje - QI09AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Coliprotec F4
ATC: QI09AE03
Tvar: live non-pathogenic Escherichia coli O8:K87
Proizvođač: Prevtec Microbia GmbH

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Coliprotec F4 liofilizat za peroralnu suspenziju za svinje.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Živa nepatogena Escherichia coli O8:K87: 1,3∙108 do 9,0∙108 CFU/doze

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat za peroralnu suspenziju

4.VELIČINA PAKOVANJA

50 doza

4 x 50 doza

200 doza

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Peroralna primjena

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija: 0 dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP { mjesec/godina }

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Zaštiti od svjetla.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U

POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Prevtec Microbia GmbH

80689 München

NJEMAČKA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/14/180/001–003

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Bočice (50 ili 200 doza)

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Coliprotec F4 liofilizat za peroralnu suspenziju za svinje.

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Živa E.coli, O8:K87.

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

50 doza

200 doza

4.PUT(EVI) PRIMJENE

Peroralna primjena.

5.KARENCIJA

Karencija: 0 dana.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP { mjesec/godina }

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari