NexGard (afoxolaner) – Označavanje - QP53BX04

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

NexGard 11 mg tablete za žvakanje za pse od 2–4 kg

NexGard 28 mg tablete za žvakanje za pse >4–10 kg

NexGard 68 mg tablete za žvakanje za pse >10–25 kg

NexGard 136 mg tablete za žvakanje za pse >25–50 kg

Afoxolaner

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Afoxolaner 11,3 mg

Afoxolaner 28,3 mg

Afoxolaner 68 mg

Afoxolaner 136 mg

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tablete za žvakanje

4.VELIČINA PAKOVANJA

1 tableta

3 tablete

6 tableta

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi od 2–4 kg

Psi >4–10 kg

Psi >10–25 kg

Psi >25–50 kg

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec / godina}

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCUSKA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/13/159/001

EU/2/13/159/002

EU/2/13/159/003

EU/2/13/159/004

EU/2/13/159/005

EU/2/13/159/006

EU/2/13/159/007

EU/2/13/159/008

EU/2/13/159/009

EU/2/13/159/010

EU/2/13/159/011

EU/2/13/159/012

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA BLISTERIMA ILI TRAKAMA

Blister

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

NexGard 11 mg psi 2–4 kg

NexGard 28 mg psi >4–10 kg

NexGard 68 mg psi >10–25 kg

NexGard 136 mg psi >25–50 kg

Afoxolaner

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

5.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari