Nexgard Spectra (afoxolaner / milbemycin oxime) - QP54AB51

Nexgard Spectra

afoksolaner / milbemicin oksim

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) veterinarsko-medicinskog proizvoda Nexgard Spectra. Objašnjava kako je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod kako bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni VMP-a Nexgard Spectra.

Praktične informacije o primjeni VMP-a Nexgard Spectra bolesnici trebaju pročitati u uputi o VMP-u, odnosno obratiti se svom veterinaru ili ljekarniku.

Što je Nexgard Spectra i za što se koristi?

Nexgard Spectra je veterinarsko-medicinski proizvod koji se koristi za liječenje infestacija buhama i krpeljima u pasa kada je potrebna i prevencija bolesti srčanog crva (koju uzrokuje crijevni oblić koji zarazi srce i krvne žile te koju prenose komarci), angiostrongiloze (koju uzrokuju plućne gliste) i/ili liječenje crijevnih glista (ankilostoma, crijevnih oblića i vlašnjaka).

Kako se koristi VMP Nexgard Spectra?

VMP Nexgard Spectra dostupan je u obliku tableta za žvakanje u pet različitih jačina za primjenu u pasa različite tjelesne težine. Izdaje se samo na recept. Liječenje treba ponoviti na mjesečnoj osnovi tijekom sezone buha ili krpelja. Za prevenciju bolesti srčanog crva liječenje se provodi na mjesečnoj osnovi tijekom sezone komaraca. Za liječenje angiostrongiloze, u područjima gdje redovito dolazi od infekcije, provodi se liječenje na mjesečnoj osnovi. Primjerena jačina tablete koju je potrebno primijeniti ovisi o tjelesnoj težini psa.

Kako djeluje Nexgard Spectra?

Djelatne tvari VMP-a Nexgard Spectra djeluju ometajući način na koji se signali prenose među živčanim stanicama (neurotransmisija) u živčanom sustavu parazita, što rezultira paralizom i ugibanjem parazitskog organizma.

Afoksolaner djeluje kao „ektoparaziticid”. To znači da ubija parazite koji žive na koži ili u krznu životinja, poput buha i krpelja. Kako bi ih se izložilo afoksolaneru, buhe i krpelji trebaju se primiti za kožu i započeti hranjenje krvlju psa. Afoksolaner ubija buhe prije nego što uspiju izleći jajašca te tako pomaže u smanjivanju kontaminacije okruženja psa.

Milbemicin djeluje kao „ektoparaziticid”. To znači da ubija parazite kao što su crvi koji žive u tijelu životinja.

Koje su koristi od VMP-a Nexgard Spectra utvrđene u ispitivanjima?

Djelotvornost VMP-a Nexgard Spectra ispitana je i u laboratorijskim i u terenskim ispitivanjima.

U slučaju ektoparazita, terensko ispitivanje obuhvatilo je 324 psa s infestacijama buhama i/ili krpeljima koji su primili jednu terapiju VMP-om Nexgard Spectra ili VMP-om za nakapavanje na kožu koji sadrži piriprol za kontrolu buha i krpelja. Ispitivanje je pokazalo da je VMP Nexgard Spectra djelotvoran u liječenju infestacija buhama i krpeljima u pasa do 30 dana nakon liječenja. Primjenom VMP-a Nexgard Spectra smanjen je broj buha i krpelja za najmanje 95 %, a VMP je bio barem jednako djelotvoran kao piriprol.

U slučaju crijevnih glista, terensko ispitivanje obuhvatilo je 408 zaraženih pasa koji su primili ili jednu terapiju VMP-om Nexgard Spectra ili lijek koji sadrži milbemicin oksim i prazikvantel (drugi lijek za liječenje zaraze crvima). Ispitivanje je pokazalo da je VMP Nexgard Spectra bio djelotvoran u smanjenju crijevnih glista i da je bio barem djelotvoran kao milbecin oksim i prazikvantel.

Kada se radi o srčanom crvu, u 84 psa u Japanu i 320 pasa u SAD-u, od kojih nijedan nije bio zaražen srčanim crvom prije početka terapije, pokazalo se da se primjenom VMP-a Nexgard Spectra spriječila infekcija srčanim crvom šest mjeseci nakon liječenja.

U slučaju angiostrongiloze laboratorijsko ispitivanje obuhvatilo je 20 pasa umjetno zaraženih larvom plućne gliste sedam puta u intervalima od dva tjedna. Deset pasa primilo je VMP Nexgard Spectra, a ostalih 10 nije liječeno. Primjenom VMP-a Nexgard Spectra smanjio se broj glista za 95 % na temelju obdukcije 90 – 92 dana nakon liječenja.

Koji su rizici povezani s VMP-om Nexgard Spectra?

Najčešće nuspojave VMP-a (mogu se javiti kod 1 do 10 na 1 000 životinja) bile su povraćanje, proljev, manjak energije, smanjeni apetit i svrbež, koji su općenito bili kratkog trajanja i nestali su spontano.

Budući da se buhe i krpelji moraju početi hraniti krvlju psa da bi ih se moglo iskorijeniti VMP-om, rizik od prijenosa bolesti sa zaraženog krpelja na psa ne može se isključiti.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

Tablete treba držati u blister pakiranju sve dok je to potrebno, a blistere treba čuvati u kartonu.

U slučaju nehotičnog gutanja, posebice u slučaju djece, potrebno je odmah potražiti liječnički savjet te liječniku pokazati uputu o proizvodu ili etiketu.

Osobe koje rukuju VMP-om moraju oprati ruke nakon rukovanja proizvodom.

Zašto je Nexgard Spectra odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji odlučio je da koristi VMP-a Nexgard Spectra nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj uniji.

Ostale informacije o VMP-u Nexgard Spectra:

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za VMP Nexgard Spectra na snazi u Europskoj uniji od 15. siječnja 2015.

Cjeloviti EPAR za VMP Nexgard Spectra nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Praktične informacije o primjeni VMP-a Nexgard Spectra vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o VMP-u, odnosno obratiti se svom veterinaru ili ljekarniku.

Ovaj sažetak posljednji je put ažuriran u ožujku 2017.

Komentari