Oncept IL-2 (vCP1338 virus) - QL03AX

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Oncept IL-2 liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za mačke.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Nakon rekonstitucije jedna doza od 1 ml sadrži:

 

Djelatna tvar:

 

Mačji interleukin-2 rekombinantni virus kanarinskih boginja (vCP1338) .....................

≥ 106,0 EAID*50

*ELISA infektivna doza 50%.

 

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju.

Liofilizat: bjelkasta homogena peleta.

Otapalo: bistra bezbojna tekućina.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Mačke.Opširnije...

Komentari