Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Označavanje - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Tvar: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE POJAVLJUJU NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija sa suspenzijom

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Parvoduk suspenzija za injekciju za mošusne patke.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Jedna pripremljena doza od 0,2 ml sadrži:

2,6-4,8 log10 CCDI50

Živi atenuirani parvovirus mošusnih pataka soj GM 199 ........................................

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4.VELIČINA PAKOVANJA

10 x 500 doza

2.500 doza

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mošusne patke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Nula dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP

Jednom pripremljen upotrijebiti unutar 4 sata.

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Pohrana i prijevoz u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne smije se zamrzavati.

Zaštititi od svjetlosti.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCE

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kutija s otapalom

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Parvoduk otapalo za injekcije, za mošusne patke

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Puferska sol.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

4.VELIČINA PAKOVANJA

10 x 500 doza.

2.500 doza.

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mošusne patke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Nula dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Pohrana na temperaturi ispod 25°C.

Ne smije se zamrzavati.

Zaštititi od svjetlosti

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCE

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Bočica sa suspenzijom

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Parvoduk suspenzija.

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Živi atenuirani parvovirus mošusnih pataka

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

500 doza

2.500 doza

4.PUT(EVI) PRIMJENE

s.c.

5.KARENCIJA

Nula dana.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE]

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP

Jednom pripremljen upotrijebiti unutar 4 sata.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Vrećice s otapalom

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Parvoduk otapalo za suspenziju

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Puferska sol

3.FARMACEUTSKI OBLIK

4.VELIČINA PAKOVANJA

500 doza.

2.500 doza.

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mošusne patke

6.INDIKACIJA(E)

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Nula dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Pohrana na temperaturi ispod 25°C.

Ne smije se zamrzavati.

Zaštititi od svjetlosti

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCE

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

Komentari