Croatian
Odaberite jezik stranice

Poulvac E. coli (Live aroA gene deleted Escherichia coli,...) – Označavanje - QI01AE04

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Poulvac E. coli
ATC: QI01AE04
Tvar: Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195
Proizvođač: Zoetis Belgium SA

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija s jednom bočicom od 2500 ili 5000 ili 10000 ili 20000 doza Kartonska kutija s deset bočica od 2500 ili 5000 ili 10000 ili 20000 doza

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Poulvac E. coli liofilizat za suspenziju za vakcinaciju raspršivanjem za piliće i pureili vodom za piće za piliće

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Djelatna tvar:

5,2 x 106 - 9, x 108 CFU/ds

Živi aroA gen deletirane Escherichia coli, tip O78,

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat za suspenziju za vakcinaciju raspršivanjem ili vodom za piće.

4.VELIČINA PAKOVANJA

1 x 2500 doza, 10 x 2500 doza

1 x 5000 doza, 10 x 5000 doza

1 x 10000 doza, 10 x 10000 doza

1 x 20000 doza, 10 x 20000 doza

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići i pure

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Vakcinacija raspršivanjem ili primjena putem vode za piće.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Upotrijebiti unutar 2 sata od rekonstitucije.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom.

Ne zamrzavati. Zaštititi od svijetla.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/12/140/001

EU/2/12/140/002

EU/2/12/140/003

EU/2/12/140/004

EU/2/12/140/005

EU/2/12/140/006

EU/2/12/140/007

EU/2/12/140/008

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

STAKLENA BOČICA

1/10 x 2500, 5000, 10000, 20000 doza

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Poulvac E. coli, liofilizat za suspenziju za vakcinaciju raspršivanjem ili vodom za piće

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Živa E. coli: 5,2 x 106 - 9,1 x 108 CFU/doza

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

2500 doza

5000 doza

10000 doza

20000 doza

4.PUT(EVI) PRIMJENE

Vakcinacija raspršivanjem ili vodom za piće.

5.KARENCIJA

Karencija: 0 dana.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari