Previcox (firocoxib) - QM01AH90

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Previcox 57 mg tablete za žvakanje za pse

Previcox 227 mg tablete za žvakanje za pse

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta sadrži:

 

Djelatna tvar:

 

Firokoksib

57 mg

Firokoksib

227 mg

Pomoćne tvari:

Željezo oksidi (E172) Karamel (E150d)

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tablete za žvakanje.Opširnije...

Komentari