Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Označavanje - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Tvar: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Pakovanje od 10 bočica liofilizata i 10 bočica otapala

Pakovanje od 50 bočica liofilizata i 50 bočica otapala

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax RCP FeLV liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije.

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

 

Svaka doza od 1ml sadrži:

≥ 104,9 CCID50

 

FHV (soj F2) .....................................................................................................................

 

FCV (soj 431 i G1)..........................................................................................................

≥ 2,0 ELISA U.

 

FPV (PLI IV).....................................................................................................................

≥ 103,5 CCID50

 

FeLV rekombiniran s virusom boginja kanarinca (vCP97)

.............................................. ≥ 107,2 CCID50

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

 

 

 

 

 

 

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije.

 

 

 

 

 

4.

VELIČINA PAKOVANJA

 

 

Liofilizat (10 x 1 doza) + otapalo (10 x 1 ml).

 

 

Liofilizat (50 x 1 doza) + otapalo (50 x 1 ml).

 

 

 

 

 

5.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

 

Mačke.

6.INDIKACIJA(E)

Prije primjene pročitati uputu o VMP.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Subkutana primjena.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP (mm/gggg)

Nakon rekonstitucije odmah primijeniti.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti rashlađeno. Zaštititi od svjetla.

Čuvati od zamrzavanja.

12.POSEBNE MJERE OPREZA ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCUSKA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/04/048/001 Liofilizat (10 bočica s po 1 dozom) + otapalo (10 bočica od 1 ml) EU/2/04/048/002 Liofilizat (50 bočica s po 1 dozom) + otapalo (50 bočica od 1 ml)

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI DJELOVI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA Bočica s liofilizatom

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax RCP FeLV

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

3.SADRŽAJ: TEŽINA, VOLUMEN IL BROJ DOZA

1 doza.

4.PUT(EVI) PRIMJENE

s.c.

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP (mm/gggg)

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

OSNOVNI DJELOVI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA Bočica s otapalom

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax RCP FeLV otapalo.

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

3.SADRŽAJ: TEŽINA, VOLUMEN ILI BROJ DOZA

1 doza.

4.PUT(EVI) PRIMJENE

s.c.

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP (mm/gggg)

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Komentari