Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Uputa o lijeku - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Tvar: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

UPUTA O VMP

Purevax RCP liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije.

1.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE VMP U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet: MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCUSKA

Nositelj odobrenja za proizvodnju odgovornog za puštanje serije u promet: MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint-Priest FRANCUSKA

2.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax RCP liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije.

3.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Po dozi od 1 ml:

 

Liofilizat :

104,9 CCID501

Atenuirani herpes virus rinotraheitisa mačaka (soj FHV F2) ........................................

Inaktivirani antigeni kalicivirus mačaka (soj FCV 431 i FCV G1) ................................ .

2,0 ELISA U.

Atenuirani virus panleukopenije mačaka (PLI IV) .........................................................

103,5 CCID501

Pomoćna tvar:

 

Gentamicin, najviše.......................................................................................................................

16,5 µg

Otapalo:

 

Voda za injekcije..........................................................................................................................

q.s. 1 ml

1 količina virusa koja zarazi 50 posto stanica kulture u koju je dodan virus

 

4.

INDIKACIJE

 

Aktivna imunizacija mačaka starijih od 8 tjedana:

-protiv virusnog rinotraheitisa mačaka za smanjenje kliničkih znakova,

-protiv infekcije kalici virusom za smanjenje kliničkih znakova,

-protiv panleukopenije mačaka za sprječavanje smrtnosti i kliničkih znakova.

Pokazalo se da imunitet nastupa 1 tjedan nakon prvog cijepljenja protiv komponenti rinotraheitisa, kalicivirusa i panleukopenije.

Trajnost imuniteta nakon zadnje re-vakcinacije je 3 godine protiv komponenti rinotraheitisa, kalici virusa i panleukopenije.

5.KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati na gravidnim životinjama.

Ne preporuča se primjena tijekom laktacije.

6.NUSPOJAVE

U normalnim uvjetima primjene, povremeno se mogu javiti apatija i anoreksija, kao i hipertermija (u trajanju obično 1 ili 2 dana). Može se javiti i lokalna reakcija (lagana bol pri palpaciji, svrbež ili ograničen otok) koja nestaje za najviše 1 ili 2 tjedna.

U izuzetnim okolnostima može se javiti hipersenzibilna reakcija, koja može zahtijevati odgovarajući odgovarajuće simptomatsko liječenje.

Ako zamijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo da se javite veterinaru.

7.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke.

8.DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Nakon rekonstitucije liofilizata s otapalom, injicirajte supkutano jednu dozu (1 ml) cjepiva, prema slijedećem rasporedu cijepljenja:

Prvo cijepljenje:

-prva injekcija: od 8. tjedna starosti,

-druga injekcija: 3 do 4 tjedna kasnije.

Kada se očekuje prisutnost visoke razine majčinih antitijela protiv komponenti rinotraheitisa, kaliciviroze ili panleukopenije (npr. kod mačića u dobi 9–12 tjedana porijeklom od mačaka cijepljenih prije graviditeta i/ili s poznatim ili suspektnim prethodnim izlaganjem patogenima), prvo cijepljenje treba odgoditi do dobi od 12 tjedana.

Docjepljivanje:

-prva revakcinacija mora se provesti jednu godinu nakon prvog cijepljenja,

-Naknadne revakcinacije moraju biti provedene u intervalima od najviše tri godine za komponentne rinotraheitisa i kalici virusa i panleukopenije.

9.SAVIJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Primijeniti odmah nakon rekonstitucije.

10.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

11.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati izvan pogleda i dosega djece. Čuvati i prevoziti rashlađeno (2°C – 8°C). Zaštititi od svjetla.

Čuvati od zamrzavanja.

12.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Primijeniti samo na zdravim životinjama.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:

U slučaju nehotičnog samoinjiciranja, odmah potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP ili etiketu.

Graviditet i laktacija:

Ne primjenjivati na gravidnim životinjama.

Ne preporučuje se primjena tijekom laktacije.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Dostupni su podaci o sigurnosti i učinkovitosti koji pokazuju da se ova vakcina može miješati i primijeniti s Merialovom vakcinom protiv mačje leukemije i/ili primijeniti isti dan, ali se ne smije miješati s Merialovom vakcinom protiv bjesnoće.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

Nisu primijećene nikakve druge nuspojave osim onih spomenutih u odjeljku “Nuspojave” nakon primjene nekoliko doza, osim hipertermije koja iznimno može trajati 5 dana.

Inkompatibilnosti:

Ne miješati s Merialovom vakcinom protiv bjesnoće.

13.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati lijekove koji vam više nisu potrebni. Te mjere pomažu u zaštiti okoliša.

14.DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA) (http://www.ema.europa.eu/).

15.OSTALE INFORMACIJE

Pakovanje sadrži 10 bočica s 1 dozom liofilizata i 10 bočica s 1 ml otapala.

Pakovanje sadrži 50 bočica s 1 dozom liofilizata i 50 bočica s 1 ml otapala.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Proizvod smanjuje ekskreciju mačjeg kalicivirusa na početku imunosti i tijekom 1 godine nakon vakcinacije.

Može se izdavati samo na veterinarski recept.

Komentari