Suvaxyn Circo MH RTU (Inactivated recombinant chimeric porcine...) – Označavanje - QI09AL

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Suvaxyn Circo MH RTU
ATC: QI09AL
Tvar: Inactivated recombinant chimeric porcine circovirus type 1 containing the porcine circovirus type 2 ORF2 protein/Inactivated Mycoplasma hyopneumoniae, strain P-5722-3.
Proizvođač: Zoetis Belgium SA

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Suvaxyn Circo+MH RTU emulzija za injekciju za svinje

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Svaka doza (2 ml) sadrži:

 

 

Inaktivirani rekombinirani himerni cirkovirus svinja tip 1, koji sadrži ORF2

2,3

- 12,4 RP

protein cirkovirusa svinja tipa 2

 

 

1,5

- 3,8 RP

 

 

 

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

 

Emulzija za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

25 doza

50 doza

125 doza

10 x 25 doza

10 x 50 doza

4 x 125 doza

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje (za tov)

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(OVI) PRIMJENE

Intramuskularna primjena

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoreno odmah upotrijebiti.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom.

Ne zamrzavati. Zaštititi od svjetla.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Samo za primjenu na životinjama.

Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/15/190/001

EU/2/15/190/002

EU/2/15/190/003

EU/2/15/190/004

EU/2/15/190/005

EU/2/15/190/006

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot: {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

HDPE bočice (125 doza)

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Suvaxyn Circo+MH RTU emulzija za injekciju za svinje

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Svaka doza (2 ml) sadrži:

 

 

Inaktivirani rekombinirani himerni cirkovirus svinja tip 1, koji sadrži ORF2

2,3

- 12,4 RP

protein cirkovirusa svinja tipa 2

 

 

1,5

- 3,8 RP

 

 

 

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

 

Emulzija za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

125 doza

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje (za tov).

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

i.m.

8.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoreno odmah upotrijebiti.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom.

Ne zamrzavati. Zaštititi od svjetla.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama.

Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/000/001

EU/2/000/002

EU/2/000/003

EU/2/000/004

EU/2/000/005

EU/2/000/006

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot: {broj}

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

HDPE bočice (25 ili 50 doza)

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Suvaxyn Circo+MH RTU emulzija za injekciju za svinje

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

 

Inaktivirani rekombinirani himerni cirkovirus svinja tip 1, koji sadrži ORF2

2,3

- 12,4 RP

 

protein cirkovirusa svinja tipa 2

 

 

 

1,5

- 3,8 RP

 

 

 

 

 

 

3.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

 

 

 

25 doza

 

 

 

50 doza

 

 

 

 

 

 

 

4.

PUT(EVI) PRIMJENE

 

 

 

i.m.

 

 

 

 

5.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren odmah upotrijebiti.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari