Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – áletranir - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Efni: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Framleiðandi: Intervet International BV

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAASKJA 250 ml, 500 ml

1.HEITI DÝRALYFS

Nobilis Influenza H5N2 stungulyf, fleyti fyrir hænsni

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Einn 0,5 ml skammtur inniheldur:

Óvirkjaðir ónæmisvakar sem eru heilar fuglaflensuveirur af undirtegund H5N2 (stofn A/duck/Potsdam/1402/86), sem gefa HI (haemagglutination inhibition) títra ≥6,0 log2 eins og hann er mældur í virkniprófi.

Ónæmisglæðir:

Þunn paraffínolía 234,8 mg

3.LYFJAFORM

Stungulyf, fleyti

4.PAKKNINGASTÆRÐ

250 ml

500 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Hænsni

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð eða í vöðva (0,25 til 0,5 ml, eftir aldri).

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: núll dagar.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Slysainndæling í menn er hættuleg.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP { mánuður/ár }

Rofna pakkningu skal nota innan 8 klst..

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli. Má ekki frjósa.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf.

Notkun þessa dýralyfs er eingöngu heimil við sérstakar aðstæður sem lýst er í löggjöf Evrópusambandsins um aðgerðir gegn fuglainflúensu.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/061/001-004

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

LÍMMIÐI Á GLASI 250 ml/500 ml

1.HEITI DÝRALYFS

Nobilis Influenza H5N2 stungulyf, fleyti

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Einn 0,5 ml skammtur inniheldur:

Óvirkjaðir ónæmisvakar sem eru heilar fuglaflensuveirur af undirtegund H5N2 (stofn A/duck/Potsdam/1402/86), sem gefa HI (haemagglutination inhibition) títra ≥6,0 log2 eins og hann er mældur í virkniprófi.

Ónæmisglæðir: Þunn paraffínolía 234,8 mg

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

250 ml

500 ml

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð eða í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar.

6.LOTUNÚMER

Lot {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP { mánuður/ár }

Rofna pakkningu skal nota innan 8 klst..

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir