Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – áletranir - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Efni: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Framleiðandi: Merial

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pakkningar með 10 flöskum af frostþurrkuðu lyfi og 10 flöskum af leysi.

Pakkningar með 50 flöskum af frostþurrkuðu lyfi og 50 flöskum af leysi.

1.HEITI DÝRALYFS

Purevax RCP FeLV frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver 1 ml skammtur inniheldur:

≥ 104,9

 

FHV (F2 stofn) .....................................................................................................

CCID50

FCV (431 og G1 stofnar) ......................................................................................

≥ 2,0 ELISA einingar

FPV (PLI IV)............................................................................................................

........≥ 103,5

CCID50

FeLV raðbrigða canarypoxveira (vCP97) .......................................................................

≥ 107,2

CCID50

 

 

 

3. LYFJAFORM

 

 

Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa

4.PAKKNINGASTÆRÐ

Frostþurrkað lyf (10x1 skammtur) + leysir (10x1 ml)

Frostþurrkað lyf (50x1 skammtur) + leysir (50 x1 ml)

5.DÝRATEGUND(IR)

Kettir.

6.ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Eftir blöndun skal lyfið notað strax.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli.

Verjið gegn ljósi.

Má ekki frjósa.

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRAKKLAND

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/04/048/001 Frostþurrkað lyf (10 flöskur með 1 skammti) + leysir (10 flöskur með 1 ml) EU/2/04/048/002 Frostþurrkað lyf (50 flöskur með 1 skammti) + leysir (50 flöskur með 1 ml)

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM Flaska með frostþurrkuðu lyfi

1.HEITI DÝRALYFS

Purevax RCP FeLV

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 skammtur

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM Flaska með leysi

1.HEITI DÝRALYFS

Purevax RCP FeLV leysir

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 skammtur

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Athugasemdir