Acticam (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Acticam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms. Meloksikamas.

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 5 mg/ml.

Bevandenis etanolis 150 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 ml.

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI NURODYMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 d.

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/088/004

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Acticam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml.

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Šunims: i.v. ar s.c.

Katėms: s.c.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 d.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos