Activyl (indoxacarb) – ženklinimas - QP53AX27

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Activyl
ATC: QP53AX27
Sudėtis: indoxacarb
Gamintojas: Intervet International BV

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas labai mažiems šunims (1,5–6,5 kg) Activyl 150 mg užlašinamasis tirpalas mažiems šunims (6,6–10 kg)

Activyl 300 mg užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio šunims (10,1–20 kg) Activyl 600 mg užlašinamasis tirpalas dideliems šunims (20,1–40 kg) Activyl 900 mg užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims (40,1–60 kg)

indoksakarbas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Indoksakarbo 100 mg

Indoksakarbo 150 mg

Indoksakarbo 300 mg

Indoksakarbo 600 mg

Indoksakarbo 900 mg

3.VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 pipetė

4 pipetės

6 pipetės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys 1,5–6,5 kg Šunys 6,6–10 kg Šunys 10,1–20 kg Šunys 20,1–40 kg Šunys 40,1–60 kg

6.INDIKACIJA (-OS)

Gydyti esant užsikrėtimui blusomis ir jo profilaktikai.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Pipetes iki naudojimo reikia laikyti originalioje pakuotėje.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Veterinarinis vaistas negali patekti į vandens telkinius.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/02/10/118/001

EU/02/10/118/002

EU/02/10/118/003

EU/02/10/118/004

EU/02/10/118/005

EU/02/10/118/006

EU/02/10/118/007

EU/02/10/118/008

EU/02/10/118/009

EU/02/10/118/010

EU/02/10/118/015

EU/02/10/118/016

EU/02/10/118/017

EU/02/10/118/018

EU/02/10/118/019

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms (≤ 4 kg) Activyl 200 mg užlašinamasis tirpalas didelėms katėms (> 4 kg)

indoksakarbas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Indoksakarbo 100 mg

Indoksakarbo 200 mg

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 pipetė

4 pipetės

6 pipetės

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės ≤ 4 kg

Katės > 4 kg

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti.

Užlašinti tik ant odos ties kaukolės pagrindu.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Pipetes iki naudojimo reikia laikyti originalioje pakuotėje.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Veterinarinis vaistas negali patekti į paviršinius vandenis.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Activyl 100 mg užlašinamasis labai mažiems šunims

Activyl 150 mg užlašinamasis mažiems šunims

Activyl 300 mg užlašinamasis vidutinio dydžio šunims

Activyl 600 mg užlašinamasis dideliems šunims

Activyl 900 mg užlašinamasis labai dideliems šunims

indoksakarbas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

100 mg

150 mg

300 mg

600 mg

900 mg

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Activyl 100 mg užlašinamasis mažoms katėms

Activyl 200 mg užlašinamasis didelėms katėms

indoksakarbas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

100 mg

200 mg

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (pipetės etiketė)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Activyl 100 mg užlašinamasis šunims 1,5 – 6,5 kg

Activyl 150 mg užlašinamasis šunims 6,6 – 10 kg

Activyl 300 mg užlašinamasis šunims 10,1 – 20 kg

Activyl 600 mg užlašinamasis šunims 20,1 – 40 kg

Activyl 900 mg užlašinamasis šunims40,1 – 60 kg

indoksakarbas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Intervet International BV

3.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINPLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (pipetės etiketė)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Activyl 100 mg užlašinamasis katėms ≤ 4 kg

Activyl 200 mg užlašinamasiskatėms > 4 kg

indoksakarbas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Intervet International BV

3. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos