Activyl (indoxacarb) – Pakuotės lapelis - QP53AX27

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Activyl
ATC: QP53AX27
Sudėtis: indoxacarb
Gamintojas: Intervet International BV

INFORMACINIS LAPELIS

Activyl užlašinamasis tirpalas šunims

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Prancūzija

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas labai mažiems šunims Activyl 150 mg užlašinamasis tirpalas mažiems šunims Activyl 300 mg užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio šunims Activyl 600 mg užlašinamasis tirpalas dideliems šunims Activyl 900 mg užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims indoksakarbas

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Veikliosios medžiagos:

viename ml yra 195 mg indoksakarbo. Vienoje Activyl pipetėje yra:

 

Tūris (ml)

Indoksakarbas (mg)

Activyl labai mažiems šunims (1,5–6,5 kg)

0,51

Activyl mažiems šunims (6,6–10 kg)

0,77

Activyl vidutinio dydžio šunims (10,1–20 kg)

1,54

Activyl dideliems šunims (20,1–40 kg)

3,08

Activyl labai dideliems šunims (40,1–60 kg)

4,62

Sudėtyje taip pat yra izopropilo alkoholio 354 mg/ml.

Skaidrus bespalvis ar geltonas tirpalas.

4.INDIKACIJA (-OS)

Gydyti esant užsikrėtimui blusomis (Ctenocephalides felis) ir jo profilaktikai. Veiksmingumas nuo naujos blusų invazijos trunka 4 sav. po vienkartinio gydymo.

Gyvūno artimiausioje aplinkoje esančios vystymosi stadijų blusos žūsta po sąlyčio su Activyl gydytais gyvūnais.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Labai retais atvejais trumpą laiką gali pasireikšti seilėtekis (seilėjimasis), jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaižo užlašinimo vietą. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be gydymo. Taisyklingai naudojant (žr. 9 p.), užlašinimo vieta rečiau nulaižoma.

Labai retais atvejais užlašinimo vietoje gali pasireikšti tokios vietinės reakcijos kaip trumpalaikis niežulys, eritema (odos paraudimas), alopecija (plaukų išslinkimas) ar dermatitas (odos uždegimas). Šie požymiai paprastai išnyksta be gydymo.

Šio veterinarinio vaisto naudojimas užlašinimo vietoje gali sukelti vietinį, laikiną susiriebalavimą ar plaukų sulipimą. Taip pat gali būti matomos sausos baltos vaisto liekanos. Tai normalu ir paprastai išnyksta per keletą dienų po vaisto naudojimo. Šie pokyčiai neturi įtakos veterinarinio vaisto saugumui ir veiksmingumui.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Užlašinti. Naudoti tik ant šuns odos.

Rekomenduojama dozė yra 15 mg indoksakarbo 1 kg kūno svorio, atitinkanti 0,077 ml 1 kg kūno svorio. Toliau esančioje lentelėje pateikiamas naudotinos pipetės dydis, atsižvelgiant į šuns kūno svorį:

Šuns svoris (kg)

Naudotinos pipetės dydis

1,5–6,5

Activyl 100 mg labai mažiems šunims

6,6–10

Activyl 150 mg mažiems šunims

10,1–20

Activyl 300 mg vidutinio dydžio šunims

20,1–40

Activyl 600 mg dideliems šunims

40,1–60

Activyl 900 mg labai dideliems šunims

Šuns svoris (kg)

Naudotinos pipetės dydis

> 60

Reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio pipetes

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Atidarykite vieną paketėlį ir išimkite pipetę.

1 žingsnis. Kad vaistą būtų lengva naudoti, šuo turėtų stovėti. Laikykite pipetę vertikaliai toliau nuo savo veido. Lenkiant pipetės galiuką nulaužkite jį ir prilenkite prie pipetės.

2 žingsnis. Praskirkite plaukus, kad matytumėte odą. Priglauskite pipetės galiuką prie odos tarp menčių. Stipriai suspauskite pipetę ir išspauskite visą turinį tiesiai ant odos.

Didesniems šunims pipetės (-čių) turinį reikia tolygiai paskirstyti 2-4 vietose išilgai nugaros, nuo pečių iki uodegos pagrindo. Neužlašinkite per daug tirpalo vienoje vietoje, kad nenuvarvėtų.

10.IŠLAUKA

Netaikytina.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.

Pipetes reikia laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės, folijos ir pipetės po „Tinka iki“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

12.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Šio veterinarinio vaisto saugumas jaunesniems nei 8 sav. amžiaus šunims nenustatytas.

Šio veterinarinio vaisto saugumas šunims, sveriantiems mažiau nei 1,5 kg, nenustatytas.

Būtina užtikrinti, kad dozė (pipetė) atitiktų gydomo šuns svorį (žr. 8 p.).

Vaistą reikia naudoti tik ant odos paviršiaus ir ant nepažeistos odos. Vaisto dozę reikia užlašinti vietoje, kur šuo negali jo nulaižyti, ir būtina užtikrinti, kad ką tik gydyti gyvūnai nelaižytų vienas kito. Gydytus gyvūnus reikia laikyti atskirai, kol išdžius vaisto užlašinimo vieta.

Vaistas skirtas tik užlašinti ant šunų odos. Negalima jo duoti šuniui į burną ar naudoti kitais būdais. Reikia stengtis, kad vaistas nepatektų į šuns akis.

Vaistas išlieka veiksmingas išmaudžius gyvūną su šampūnu, sušlapinus kailį (plaukiojant, maudant) ir veikiant saulės spinduliams. Vis dėlto 48 val. po naudojimo šunų nereikėtų maudyti su šampūnu ar leisti jiems plaukioti.

Visiems namų ūkyje esantiems šunims reikia naudoti tinkamą priemonę nuo blusų.

Rekomenduojama tinkamai apdoroti gyvūno aplinką papildomomis cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Pipetes iki naudojimo reikia laikyti originalioje pakuotėje.

Naudojant veterinarinį vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Paketėlis yra neatidaromas vaikų. Siekiant apsaugoti vaikus nuo tiesioginio sąlyčio su vaistu, iki naudojimo jį reikia laikyti paketėlyje. Panaudotas pipetes reikia nedelsiant išmesti.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas indoksakarbui, neturėtų naudoti šio vaisto.

Naudojus šį vaistą, kai kuriems žmonės pasireiškė vietinės ir (arba) sisteminės reakcijos. Siekiant išvengti nepalankių reakcijų:

vaistą reikia naudoti gerai vėdinamoje vietoje;

negalima liesti neseniai gydytų gyvūnų, kol neišdžiūvo užlašinimo vieta;

gydymo dieną vaikams draudžiama liesti gydytus gyvūnus ir negalima gyvūnams leisti miegoti su savo šeimininkais, ypač vaikais;

po naudojimo reikia nedelsiant nusiplauti rankas ir nedelsiant nuplauti ant odos patekusį vaistą su muilu ir vandeniu;

būtina vengti sąlyčio su akimis, kadangi vaistas gali vidutiniškai dirginti akis. Vaisto atsitiktinai patekus į akis, reikia lėtai ir kruopščiai plauti vandeniu.

Jei pasireiškia simptomai, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti informacinį lapelį.

Šis vaistas yra labai degus. Saugoti nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ar kitų užsidegimo šaltinių.

Vaikingumas ir vaisingumas

Negalima naudoti vaikingoms kalėms ir veisiamiems šunims.

Laktacija

Negalima naudoti kalėms laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Klinikinių tyrimų metu, kai Activyl buvo naudojamas kartu su deltametrino antkakliais, impregnuotais iki 4 % deltametrino, susijusių nepalankių reakcijų nepasireiškė.

Pasitarkite su veterinarijos gydytoju, jei šunims vaistą ketinate naudoti kartu su kitais produktais ar vaistais.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Activyl negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1, 4 arba 6 paketėliai; kiekviename paketėlyje yra viena vienadozė pipetė.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД, Р България, гр.София, ж.к.Люлин 10, бл.145, ergon-m@mbox.contact.bg

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Magyarország:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Franciaország,

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

VIRBAC France,

13ème rue – L.I.D. – BP 27, FR-06517 Carros, service-conso@virbac.fr

Ireland:

VIRBAC Ltd,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

România:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Franţa,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

INFORMACINIS LAPELIS

Activyl užlašinamasis tirpalas katėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Prancūzija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms Activyl 200 mg užlašinamasis tirpalas didelėms katėms indoksakarbas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Veikliosios medžiagos:

viename ml yra 195 mg indoksakarbo. Vienoje Activyl pipetėje yra:

 

Tūris (ml)

Indoksakarbas (mg)

Activyl mažoms katėms (≤ 4 kg)

0,51

Activyl didelėms katėms (> 4 kg)

1,03

Sudėtyje taip pat yra izopropilo alkoholio 354 mg/ml.

Skaidrus bespalvis ar geltonas tirpalas.

4. INDIKACIJA (-OS)

Gydyti esant užsikrėtimui blusomis (Ctenocephalides felis) ir jo profilaktikai. Veiksmingumas nuo naujos blusų invazijos trunka 4 sav. po vienkartinio gydymo.

Vaistas gali būti naudojamas kaip gydymo nuo blusų sukelto alerginio dermatito strategijos dalis (BAD). Gyvūno artimiausioje aplinkoje esančios vystymosi stadijų blusos žūsta po sąlyčio su Activyl gydytais gyvūnais.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Retais atvejais pastebėti tokie neurologiniai požymiai kaip koordinacijos sutrikimas, tremoras (drebulys), ataksija (netvirta eisena), traukuliai, midriazė (išsiplėtę vyzdžiai) ir regos sutrikimas. Retais atvejais katėms pastebėti tokie požymiai kaip emezė (vėmimas), o labai retais atvejais anoreksija (apetito sumažėjimas), letargija (mieguistumas), padidėjęs aktyvumas ir kniaukimas. Visi požymiai paprastai išnyksta po palaikomojo gydymo.

Labai retais atvejais trumpą laiką gali pasireikšti seilėtekis (seilėjimasis), jei katė iš karto po naudojimo nulaižo užlašinimo vietą. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be gydymo. Tinkamai naudojant (žr. 9 p.), užlašinimo vieta rečiau nulaižoma.

Retais atvejais užlašinimo vietoje gali pasireikšti tokios naudojimo vietos reakcijos kaip trumpalaikis niežulys, eritema (odos paraudimas), alopecija (plaukų slinkimas) ar dermatitas (odos uždegimas). Šie požymiai paprastai išnyksta be gydymo.

Šio veterinarinio vaisto naudojimas užlašinimo vietoje gali sukelti vietinį, laikiną susiriebalavimą ar kailio susivėlimą. Taip pat gali būti matomos sausos baltos vaisto liekanos. Tai normalu ir paprastai išnyksta per keletą dienų po vaisto naudojimo. Šie pokyčiai neturi įtakos veterinarinio vaisto saugumui ir veiksmingumui.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Užlašinti. Naudoti tik ant katės odos.

Rekomenduojama dozė yra 25 mg indoksakarbo 1 kg kūno svorio, atitinkanti 0,128 ml 1 kg kūno svorio. Toliau esančioje lentelėje pateikiamas naudotinos pipetės dydis, atsižvelgiant į katės kūno svorį:

Katės svoris (kg)

Naudotinos pipetės dydis

≤ 4

Activyl 100 mg mažoms katėms

> 4

Activyl 200 mg didelėms katėms

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Atidarykite paketėlį ir išimkite pipetę.

1 žingsnis. Kad vaistą būtų lengva naudoti, katė turėtų stovėti. Laikykite pipetę vertikaliai toliau nuo savo veido. Lenkiant pipetės galiuką nulaužkite jį ir prilenkite prie pipetės.

2 žingsnis. Praskirkite plaukus taip, kad matytumėte odą. Priglauskite pipetės galiuką prie odos prie kaukolės pagrindo, kur katė negali jo nulaižyti. Stipriai suspauskite pipetę ir išspauskite visą jos turinį tiesiai ant odos.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia. Pipetes reikia laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės, folijos ir pipetės po „Tinka iki“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos..

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Šio veterinarinio vaisto saugumas jaunesnėms nei 8 sav. amžiaus katėms nenustatytas. Šio veterinarinio vaisto saugumas katėms, sveriančioms mažiau nei 0,6 kg, nenustatytas.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina užtikrinti, kad dozė (pipetė) atitiktų gydomos katės svorį (žr. 8 p.).

Vaistą reikia naudoti tik ant odos paviršiaus ir ant nepažeistos odos. Vaisto dozę reikia užlašinti vietoje, kur katė negali jo nulaižyti, ir būtina užtikrinti, kad ką tik gydyti gyvūnai nelaižytų vienas kito. Gydytus gyvūnus reikia laikyti atskirai, kol išdžius vaisto užlašinimo vieta.

Vaistas skirtas tik užlašinti ant kačių odos. Negalima jo duoti į burną ar naudoti bet kokiais kitais būdais. Reikia stengtis, kad vaistas nepatektų į katės akis.

Vaistas išlieka veiksmingas išmaudžius gyvūną su šampūnu, sušlapinus kailį (plaukiojant, maudant) ir veikiant saulės spinduliams. Vis dėlto 48 val. po naudojimo kačių nereikėtų maudyti su šampūnu ar leisti joms plaukioti.

Visoms namų ūkyje esančioms katėms reikia naudoti tinkamą priemonę nuo blusų.

Rekomenduojama tinkamai apdoroti gyvūno aplinką papildomomis cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Pipetes iki naudojimo reikia laikyti originalioje pakuotėje.

Naudojant veterinarinį vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Paketėlis yra neatidaromas vaikų. Siekiant apsaugoti vaikus nuo tiesioginio sąlyčio su vaistu, iki naudojimo jį reikia laikyti paketėlyje. Panaudotas pipetes reikia nedelsiant išmesti.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas indoksakarbui, neturėtų naudoti šio vaisto.

Naudojus šį vaistą, kai kuriems žmonės pasireiškė vietinės ir (arba) sisteminės reakcijos. Siekiant išvengti nepalankių reakcijų:

vaistą reikia naudoti gerai vėdinamoje vietoje;

negalima liesti neseniai gydytų gyvūnų, kol neišdžiūvo užlašinimo vieta;

gydymo dieną vaikams draudžiama liesti gydytus gyvūnus ir negalima gyvūnams leisti miegoti su savo šeimininkais, ypač vaikais;

po naudojimo reikia nedelsiant nusiplauti rankas ir nedelsiant nuplauti ant odos patekusį vaistą su muilu ir vandeniu;

būtina vengti sąlyčio su akimis, kadangi vaistas gali vidutiniškai dirginti akis. Vaisto atsitiktinai patekus į akis, reikia lėtai ir kruopščiai plauti vandeniu.

Jei pasireiškia simptomai, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti informacinį lapelį.

Šis vaistas yra labai degus. Saugoti nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ar kitų užsidegimo šaltinių.

Vaikingumas ir vaisingumas

Negalima naudoti vaikingoms katėms ir veisiamoms katėms.

Laktacija

Negalima naudoti laktuojančioms katėms.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Pasitarkite su veterinarijos gydytoju, jei katėms vaistą ketinate naudoti kartu su kitais produktais ar vaistais.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Actyvil negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15. KITA INFORMACIJA

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1, 4 arba 6 paketėliai; kiekviename paketėlyje yra viena vienadozė pipetė.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien:

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Magyarország:

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC,

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros,

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország,

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

VIRBAC France,

13ème rue – L.I.D. – BP 27, FR-06517 Carros, service-conso@virbac.fr

Ireland:

VIRBAC Ltd,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

România:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Franţa,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Francija,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Pastabos