Aivlosin (tylvalosin) – Pakuotės lapelis - QJ01FA92

INFORMACINIS LAPELIS:

Aivlosin 42,5 mg/g, vaistinis premiksas kiaulėms

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas

ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road

New Malden Surrey

KT3 4QS

Jungtinė Karalystė

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Cod Beck Blenders Limited

Cod Beck Estate

Dalton, Thirsk, North Yorkshire

YO7 3HR

Jungtinė Karalystė

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Aivlosin 42,5 mg/g, vaistinis premiksas kiaulėms

Tilvalozinas (tilvalozino tartratas)

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Veiklioji medžiaga:

 

tilvalozinas (tilvalozino tartratas)

42,5 mg/g.

Užpildas:

magnio trisilikatas, pašariniai kvietiniai miltai.

4.INDIKACIJA (-OS)

Kiaulėms, sergančioms enzootine pneumonija, kurią sukelia jautrios Mycoplasma hyopneumoniae, gydyti ir metafilaktikai. Skiriant rekomenduojamomis dozėmis, sumažėja pažeidimų plaučiuose ir svorio kritimas, tačiau Mycoplasma hyopneumoniae nėra pašalinama.

Kiaulių proliferacinės enteropatijos (ileito), kurią sukelia Lawsonia intracellularis, gydymui bandose, kuriose diagnozė buvo nustatyta remiantis ligos istorija, skrodimo ir klinikinės patologijos duomenimis.

Kiaulėms, sergančioms dizenterija,, kurią sukelia Brachyspira hyodysenteriae, gydyti ir metafilaktikai bandose, kuriose ši liga buvo nustatyta.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net jei jis šiame informaciniame lapelyje nepaminėtas arba jeigu manote, kad vaistas nesuveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Kiaulės.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Įmaišyti į pašarą. Įmaišyti tik į sausą pašarą.

Kiaulėms, sergančioms enzootine pneumonija, gydyti ir metafilaktikai

Paros dozė yra 2,125 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio, 7 d. iš eilės.

Antrinė infekcija, sukelta tokių mikroorganizmų, kaip Pasteurella multocida ir Actinobacillus pleuropneumoniae, gali komplikuoti enzootinę kiaulių pneumoniją. Tokiu atveju būtina naudoti specialius vaistus.

Kiaulėms, sergančioms proliferacine enteropatija (ileitu), gydyti

Dozė: sušeriant per parą su pašaru 4,25 mg tilvalozino vienam kūno svorio kg, 10 d. iš eilės.

Kiaulėms, sergančioms dizenterija, gydyti ir metafilaktikai

Dozė: sušeriant per parą su pašaru 4,25 mg tilvalozino vienam kūno svorio kg, 10 d. iš eilės.

Indikacija

Veikliosios

Gydymo Įmaišymo į pašarą santykis

 

medžiagos dozė

trukmė

 

Kiaulėms, sergančioms

2,125 mg/kg kūno

7 d.

1 kg/t*

enzootine pneumonija,

svorio/d.

 

 

gydyti ir metafilaktikai

 

 

 

Kiaulėms, sergančioms

4,25 mg/kg kūno

10 d.

2 kg/t*

PPE (ileitu), gydymui

svorio/d.

 

 

Kiaulėms, sergančioms

4,25 mg/kg kūno

10 d.

2 kg/t*

dizenterija, gydyti ir

svorio/d.

 

 

metafilaktikai

 

 

 

* Svarbu: pateikti vaisto įmaišymo į pašarą santykiai paremti prielaida, kad kiaulė per dieną suėda tokį pašaro kiekį, kuris atitinka jos 5 % kūno svorio.

Senesnėms kiaulėms arba kiaulėms su sumažėjusiu pašaro suvartojimu vaisto įmaišymo dozę gali tekti padidinti, kad pasiekti gydymui veiksmingą dozę. Sumažėjusios mitybos atveju naudokite šią formulę:

Premikso kiekis, kg /t

=

Dozės santykis (mg/kg kūno svorio) x kūno svoris (kg)

pašaro

Kasdieninis pašaro suvartojimas (kg) x Premikso stiprumas (mg/g)

 

Ūminių ir sunkių kiaulių susirgimų atvejais, dėl kurių sumažėja maisto ir vandens vartojimas, reikia gydyti atitinkamais injekciniais vaistais.

Kaip vaisto papildas, turėtų būti taikoma gero ūkininkavimo ir higienos reikalavimų vykdymo praktika, kad būtų sumažintas infekcijos pavojus ir būtų galima kontroliuoti atsparumo įgijimo eigą.

Šis vaistinis pašaras turėtų būti naudojamas kaip vienintelis pašaro šaltinis.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Maišymo nuorodos

Veterinariniam vaistui įmaišyti į pašarą reikia naudoti juostinius horizontalius maišytuvus.

Rekomenduotina pirmiausiai Aivlosin sumaišyti su 10 kg pašaro, po to gautą mišinį gerai tolygiai išmaišyti su likusia pašarų dalimi. Po to vaistinį pašarą galima granuliuoti. Granuliavimo sąlygos

apima vieną apdorojimo garais 5 min. etapą ir granuliavimą ne didesnėje kaip 70 °C temperatūroje normaliomis sąlygomis.

10.IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 2 paros.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Talpyklę laikyti sandariai uždarytą.

Laikyti originalioje talpyklėje.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant. Atidarytų pakelių laikyti negalima.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki“.

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, įmaišius į pašarą ar granules – 1 mėn.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams:

Ūminių ir sunkių kiaulių susirgimų atvejais, dėl kurių sumažėja maisto ir vandens vartojimas, reikia gydyti atitinkamais injekciniais vaistais.

Atsparumo kitiems makrolidams, pvz., tilozinui, atvejais B. hyodysenteriae kamienai paprastai pasižymi didesnėmis mažiausios slopinamosios koncentracijos (MIC) reikšmėmis. Šio sumažėjusio jautrumo klinikinė svarba dar nėra pilnai ištirta. Neatmestina kryžminio atsparumo tarp tilvalozino ir kitų makrolidų galimybė.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Pakartotinės infekcijos rizikai sumažinti reikia laikytis geros valdymo ir higienos praktikos.

Tinkama klinikinė praktika yra, kai gydymas pagrįstas iš gyvūno išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei tai neįmanoma, gydymas turi būti taikomas, remiantis vietine (regionine, ūkio) epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą.

Naudojant veterinarinį vaistą kitaip nei nurodyta nurodymuose, gali padidėti atsparių bakterijų atsiradimo ir selekcijos rizika bei dėl galimo kryžminio atsparumo sumažėti gydymo kitais makrolidais veiksmingumas.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Nustatyta, jog tilvalozinas sukelia padidėjusio jautrumo (alergines) reakcijas laboratoriniams gyvūnams, todėl žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas tilvalozinui, turi vengti sąlyčio su

šiuo veterinariniu vaistu.

Įmaišant veterinarinį vaistą bei dirbant su vaistiniu premiksu, būtina stengtis, kad jų nepatektų į akis, ant odos ir gleivinių, todėl būtina naudoti asmeninės apsaugos priemones: nepralaidžias pirštines ir puskaukę, atitinkančią Europos standartą EN 149, arba daugkartinio naudojimo respiratorių, atitinkantį Europos standartą EN 140, su filtru, atitinkančiu EN 143. Patekus ant odos, reikia nuplauti.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Vaikingumas ir laktacija:

Veterinarinio vaisto saugumas paršingoms kiaulėms ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Laboratoriniais tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nebuvo nustatytas. Toksinis poveikis vaikingoms graužikų patelėms buvo pastebėtas, skyrus 400 mg/kg kūno svorio ir didesnes dozes. Skyrus toksiškas vaikingoms patelėms dozes, pelėms buvo pastebėtas nežymus vaisiaus kūno svorio sumažėjimas.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai):

Iki 10 kartų viršijus rekomenduojamą dozę, augančioms kiaulėms nebuvo pastebėta jokių netoleravimo požymių.

Reikšmingi nesuderinamumai:

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje (http://www.ema.europa.eu)

15.KITA INFORMACIJA

Tiekiamos 5 kg ir 20 kg vaisto pakuotės.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės. Įmaišant vaistinį premiksą į pašarą, būtina atsižvelgti į oficialius nurodymus.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar NV/SA

ECO Animal Health Ltd.,

Legeweg 157-I,

The Grange, 100 The High Street,

BE-8020 Oostkamp

London, N14 6BN,

Tel : +32 50 31 42 69

Royaume-Uni

Fax : +32 50 36 24 17

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: animal.health@ecuphar.be

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Република България

Magyarország

ECO Animal Health Ltd.,

Dunavet-B ZRt,

The Grange, 100 The High Street,

7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5.

London, N14 6BN,

Tel: +36 75 542 940

Великобритания (Обединеното кралство)

Email: dunavet-bp@dunavet.hu

телефон: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

Česká republika

Malta

Sevaron s.r.o.

ECO Animal Health Ltd.,

Palackého třída 163a

The Grange, 100 The High Street,

612 00 Brno

London, N14 6BN,

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Ir-Renju Unit.

Email: info@sevaron.cz

United Kingdom

 

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Danmark

Nederland

Salfarm Danmark A/S

Ecuphar BV

Fabriksvej 21

Verlengde Poolseweg 16

6000 Kolding

NL-4818 CL Breda

Tel:+45 75 52 94 13

Tel : +31 (0)88 033 38 00

Fax:+45 75 50 80 80

Fax : +31 (0)88 033 38 11

E-mail: sal@salfarm.dk

Email: info@ecuphar.nl

www.salfarm.com

 

Deutschland

Norge

Ecuphar GmbH

Salfarm Scandinavia AB

Brandteichstrasse 20,

Florettgatan 29C, 2.Vån

17489 Greifswald,

25 467 Helsingborg

Deutschland,

Sweden

E-mail: info@ecuphar.de

Phone: 0046 767 834 910

Tel: +49 (0)38348 3584 0

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

Ecuphar GmbH

Vae 16, Laagri, Harju mk

Brandteichstrasse 20,

Tel: +372 6 501 920

17489 Greifswald,

Fax: +372 6 501 996

Deutschland,

 

E-mail: info@ecuphar.de

 

Tel: +49 (0)38348 3584 0

Ελλάδα

Polska

DG Nucleus ΕΠΕ

Calier Polska Sp. z o.o.

N.Χαρίτου 11

ul.Magazynowa 5

43100 Καρδιτσα

66-446 Deszczno

Τηλ:+302441073034

Tel: +48 95 7214521

Email: info@vkk.gr

fax: +48 95 7214532

 

E-mail: calierpolska@calier.com.pl

 

HURTOWNIA LEKÓW

 

WETERYNARYJNYCH "AGA-VET"

 

UL. Turkowska 58c

 

62-720 Brudzew

 

Tel: +48 (63) 279 70 04

 

Email: hurtownia@agavet.com.pl

España

Portugal

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Belphar LDA

Avenida Río de Janeiro,

Sintra Business Park No 7,

60-66, planta 13

Edifίcio 1- Escritόrio 2K

08016 Barcelona

Zona Industrial de Abrunheira

Tel: +34 (0)935 955 000

2710-089 Sintra

 

Tel: +35 (0)13088 08321

France

România

Laboratoire LCV

S.C. Dopharma Vet S.R.L.

Z.I. du Plessis Beuscher

Str. Aeroport 44

BP 32132

307200 Ghiroda

35221 Châteaubourg Cédex

Jud. Timis

Tél : +33 (0)2 99 00 92 92

Tel: +40 256 - 38 61 05

Fax : +33 (0)2 99 00 97 23

Fax +40 256 - 38 61 04

 

www.dopharma.ro

Ireland

Slovenija

ECO Animal Health Ltd,

ECO Animal Health Ltd,

The Grange, 100 The High Street,

The Grange, 100 The High Street,

London, N14 6BN,

London, N14 6BN,

UNITED KINGDOM.

Velika Britanija.

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Ísland

Slovenská republika

ECO Animal Health Ltd.,

Sevaron s.r.o.

The Grange, 100 The High Street,

Palackého třída 163a

London, N14 6BN,

612 00 Brno

Bretland

Česká Republika

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Ecuphar Italia S.R.L.

Vetcare Oy

Viale Francesco Restelli,

PL 99

3/7, piano 1

Salo

Milano

Tel: +358 (0)20 144 3360

Tel: +39 (0)02829 50604

Email: vetcare@vetcare.fi

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Salfarm Scandinavia AB

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca,

Florettgatan 29C, 2.Vån

POB 40261, 6302, Larnaca,

25 467 Helsingborg

Τηλ: + 357 24813333

Phone: 0046 767 834 910

Fax: +357 24813377

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinārija SIA

ECO Animal Health Ltd.,

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021,

The Grange, 100 The High Street,

Tel: +371 671 60091

London, N14 6BN,

Fax: +371 671 60095

Tel: 020 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Lietuva

 

UAB „Magnum Veterinarija“

 

J. Urbšio g. 3, LT-35169, Panevėžys

 

Tel.: +370 45 502 730

 

Fax: +370 45 502 733

 

INFORMACINIS LAPELIS:

Aivlosin 625 mg/g, granulės naudoti su geriamuoju vandeniu kiaulėms

(sulankstomas lapelis, pritvirtintas prie pirminės pakuotės, arba galinės pusės etiketė, skirta 400 g maišeliui viena kalba)

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas

ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road

New Malden Surrey

KT3 4QS

Jungtinė Karalystė

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Cod Beck Blenders Limited

Cod Beck Estate

Dalton

Thirsk, North Yorkshire

YO7 3HR

Jungtinė Karalystė

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Aivlosin 625 mg/g, granulės naudoti su geriamuoju vandeniu kiaulėms

Tilvalozinas (tilvalozino tartratas)

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Veiklioji medžiaga:

 

tilvalozinas (tilvalozino tartratas)

625 mg/g.

Baltos granulės.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

Kiaulėms, sergančioms proliferacine enteropatija (ileitu), kurią sukelia Lawsonia intracellularis, gydyti ir metafilaktikai.

Prieš imant naudoti metafilaktikai, reikia nustatyti, ar liga yra bandoje.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net jei jis šiame informaciniame lapelyje nepaminėtas arba jeigu manote, kad vaistas nesuveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Kiaulės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudoti su geriamu vandeniu.

Paros dozė yra 5 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio naudojama su geriamu vandeniu 5 d. iš eilės.

Visą reikalingą vaisto kiekį galima apskaičiuoti pagal tokią formulę:

Bendras vaisto svoris gramais = bendras gydomų kiaulių kūno svoris (kg) x 5 / 625. Pagal apskaičiuotą reikalingą vaisto kiekį reikia pasirinkti atitinkamą pakelių skaičių.

40 g pakelio pakanka iš viso 5 000 kg sveriančioms kiaulėms (pvz., 250 kiaulių, kurios vidutiniškai sveria po 20 kg) gydyti. 160 g pakelio pakanka iš viso 20 000 kg sveriančioms kiaulėms (pvz., 400 kiaulių, kurios vidutiniškai sveria po 50 kg) gydyti. 400 g pakelio pakanka iš viso 50 000 kg sveriančioms kiaulėms (pvz., 1 000 kiaulių, kurios vidutiniškai sveria po 50 kg) gydyti.

Norint tinkamai dozuoti, gali tekti ruošti koncentruotą (pagrindinį) tirpalą (pvz., iš viso 2 500 kg sveriančioms kiaulėms gydyti reikia naudoti tik 50 % paruošto koncentruoto tirpalo, paruošto iš 40 g pakelio).

Vaistą reikia duoti su tokiu vandens kiekiu, kokį kiaulės išgeria per parą. Gydymo metu neturi būti jokio kito geriamo vandens šaltinio.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Veterinarinį vaistą galima įmaišyti tiesiai į geriamo vandens sistemą arba pirma įmaišyti kaip koncentruotą tirpalą į mažesnį vandens kiekį ir po to įmaišyti jį į geriamo vandens sistemą.

Įmaišant vaistą į geriamo vandens sistemą, pakelio turinį reikia išberti ant vandens paviršiaus ir gerai išmaišyti, kol tirpalas taps skaidrus (paprastai 3 min.).

Ruošiant koncentruotą tirpalą, didžiausia koncentracija turi būti 40 g vaisto 1 500 ml, 160 g vaisto

6 000 ml arba 400 g vaisto 15 000 ml, o tirpalą reikia maišyti 10 min. Po šio laiko likęs drumzlinumas neturės įtakos veterinarinio vaisto veiksmingumui.

Reikia ruošti tik parai reikalingo vaistinio geriamojo vandens kiekį.

Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val.

10. IŠLAUKA

Kiaulienai ir subproduktams – 1 para.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

40 g pakeliai: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 160 g pakeliai: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 400 g pakeliai: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę – 5 savaitės.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po

„Tinka iki“.

Vaistinio geriamojo vandens tinkamumo laikas – 24 val.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams:

Sunkiai sergančias kiaules, kai sumažėja vandens vartojimas, reikia gydyti tinkamu švirkščiamu veterinariniu vaistu.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Pakartotinės infekcijos rizikai sumažinti reikia laikytis geros valdymo ir higienos praktikos.

Tinkama klinikinė praktika yra, kai gydymas pagrįstas iš gyvūno išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei tai neįmanoma, gydymas turi būti taikomas, remiantis vietine (regionine, ūkio) epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą.

Naudojant veterinarinį vaistą kitaip nei nurodyta VVA, gali padidėti atsparių bakterijų atsiradimo ir selekcijos rizika bei dėl galimo kryžminio atsparumo sumažėti gydymo kitais makrolidais veiksmingumas.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Nustatyta, jog tilvalozinas sukelia padidėjusio jautrumo (alergines) reakcijas laboratoriniams gyvūnams, todėl žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas tilvalozinui, turi vengti sąlyčio su

šiuo veterinariniu vaistu.

Įmaišant veterinarinį vaistą bei dirbant su vaistiniu vandeniu, būtina stengtis, kad jų nepatektų į akis, ant odos ir gleivinių, todėl būtina naudoti asmeninės apsaugos priemones: nepralaidžias pirštines ir puskaukę, atitinkančią Europos standartą EN 149, arba daugkartinio naudojimo respiratorių, atitinkantį Europos standartą EN 140, su filtru, atitinkančiu EN 143. Patekus ant odos, reikia nuplauti.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Vaikingumas ir laktacija:

Veterinarinio vaisto saugumas paršingoms kiaulėms ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Laboratoriniais tyrimais su gyvūnais nenustatytas teratogeninis poveikis. Toksinis graužikų patelei poveikis nustatytas duodant 400 mg 1 kg kūno svorio ir didesnes tilvalozino dozes. Pelėms duodant toksinį patelei poveikį turinčias dozes, nustatytas nedidelis vaisiaus kūno svorio sumažėjimas.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai):

Kiaulėms naudojant 100 mg/kg kūno svorio per parą tilvalozino dozę penkias dienas, nebuvo pastebėta jokių netoleravimo požymių.

Reikšmingi nesuderinamumai:

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje

(http://www.ema.europa.eu)

15. KITA INFORMACIJA

Tiekiamas supakuotas į pakelius po 40 g, 160 g arba 400 g granulių. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar NV/SA

ECO Animal Health Ltd.,

Legeweg 157-I,

The Grange, 100 The High Street,

BE-8020 Oostkamp

London, N14 6BN,

Tel : +32 50 31 42 69

Royaume-Uni

Fax : +32 50 36 24 17

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: animal.health@ecuphar.be

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Република България

Magyarország

ECO Animal Health Ltd.,

Dunavet-B ZRt,

The Grange, 100 The High Street,

7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5.

London, N14 6BN,

Tel: +36 75 542 940

Великобритания (Обединеното кралство)

Email: dunavet-bp@dunavet.hu

телефон: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

Česká republika

Malta

Sevaron s.r.o.

ECO Animal Health Ltd.,

Palackého třída 163a

The Grange, 100 The High Street,

612 00 Brno

London, N14 6BN,

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Ir-Renju Unit.

Email: info@sevaron.cz

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Danmark

Nederland

Salfarm Danmark A/S

Ecuphar BV

Fabriksvej 21

Verlengde Poolseweg 16

6000 Kolding

NL-4818 CL Breda

Tel:+45 75 52 94 13

Tel : +31 (0)88 033 38 00

Fax:+45 75 50 80 80

Fax : +31 (0)88 033 38 11

E-mail: sal@salfarm.dk

Email: info@ecuphar.nl

www.salfarm.com

 

Deutschland

Norge

Ecuphar GmbH

Salfarm Scandinavia AB

Brandteichstrasse 20,

Florettgatan 29C, 2.Vån

17489 Greifswald,

25 467 Helsingborg

Deutschland,

Sweden

E-mail: info@ecuphar.de

Phone: 0046 767 834 910

Tel: +49 (0)38348 35840

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

Ecuphar GmbH

Vae 16, Laagri, Harju mk

Brandteichstrasse 20,

Tel: +372 6 501 920

17489 Greifswald,

Fax: +372 6 501 996

Deutschland,

 

E-mail: info@ecuphar.de

 

Tel: +49 (0)38348 35840

Ελλάδα

Polska

DG Nucleus ΕΠΕ

Calier Polska Sp. z o.o.

N.Χαρίτου 11

ul.Magazynowa 5

43100 Καρδιτσα

66-446 Deszczno

Τηλ:+302441073034

Tel: +48 95 7214521

Email: info@vkk.gr

fax: +48 95 7214532

 

E-mail: calierpolska@calier.com.pl

 

HURTOWNIA LEKÓW

 

WETERYNARYJNYCH "AGA-VET"

 

UL. Turkowska 58c

 

62-720 Brudzew

 

Tel: +48 (63) 279 70 04

 

Email: hurtownia@agavet.com.pl

España

Portugal

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Belphar LDA

Avenida Río de Janeiro,

Sintra Business Park No 7,

60-66, planta 13

Edifίcio 1- Escritόrio 2K

08016 Barcelona

Zona Industrial de Abrunheira

Tel: +34 (0)935 955 000

2710-089 Sintra

 

Tel: +35 (0)13088 08321

France

România

Laboratoire LCV

S.C. Dopharma Vet S.R.L.

Z.I. du Plessis Beuscher

Str. Aeroport 44

BP 32132

307200 Ghiroda

35221 Châteaubourg Cédex

Jud. Timis

Tél : +33 (0)2 99 00 92 92

Tel: +40 256 - 38 61 05

Fax : +33 (0)2 99 00 97 23

Fax +40 256 - 38 61 04

 

www.dopharma.ro

Ireland

Slovenija

ECO Animal Health Ltd,

ECO Animal Health Ltd,

The Grange, 100 The High Street,

The Grange, 100 The High Street,

London, N14 6BN,

London, N14 6BN,

UNITED KINGDOM.

Velika Britanija.

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Ísland

Slovenská republika

ECO Animal Health Ltd.,

Sevaron s.r.o.

The Grange, 100 The High Street,

Palackého třída 163a

London, N14 6BN,

612 00 Brno

Bretland

Česká Republika

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Ecuphar Italia S.R.L.

Vetcare Oy

Viale Francesco Restelli,

PL 99

3/7, piano 1

Salo

Milano

Tel: +358 (0)20 144 3360

Tel: +39 (0)02829 50604

Email: vetcare@vetcare.fi

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Salfarm Scandinavia AB

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca,

Florettgatan 29C, 2.Vån

POB 40261, 6302, Larnaca,

25 467 Helsingborg

Τηλ: + 357 24813333

Phone: 0046 767 834 910

Fax: +357 24813377

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinārija SIA

ECO Animal Health Ltd.,

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021,

The Grange, 100 The High Street,

Tel: +371 671 60091

London, N14 6BN,

Fax: +371 671 60095

Tel: 020 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Lietuva

 

UAB „Magnum Veterinarija“

 

J. Urbšio g. 3, LT-35169, Panevėžys

 

Tel.: +370 45 502 730

 

Fax: +370 45 502 733

 

INFORMACINIS LAPELIS

Aivlosin 625 mg/g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu fazanams

(sulankstomas lapelis, pritvirtintas prie pirminės pakuotės, arba galinės pusės etiketė, skirta 400 g maišeliui viena kalba)

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas

ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road

New Malden Surrey

KT3 4QS

Jungtinė Karalystė

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Cod Beck Blenders Limited

Cod Beck Estate

Dalton

Thirsk, North Yorkshire

YO7 3HR

Jungtinė Karalystė

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Aivlosin 625 mg/g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu fazanams

Tilvalozinas (tilvalozino tartratas)

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Veiklioji medžiaga:

 

tilvalozinas (tilvalozino tartratas)

625 mg/g

Baltos granulės.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

Fazanams, sergantiems kvėpavimo liga, susijusia su Mycoplasma gallisepticum, gydyti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokį šautinį poveikį, net jei jis šiame informaciniame lapelyje nepaminėtas arba jeigu manote, kad vaistas nesuveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Fazanai.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Skirta naudoti su geriamuoju vandeniu.

3 dienas iš eilės reikia girdyti 25 mg geriamajame vandenyje ištirpinto tilvalozino 1 kg kūno svorio per parą.

Nustatykite bendrą paukščių, kuriuos reikia gydyti, svorį kg.

Pavyzdžiui, vieno 40 g pakelio pakanka iš viso 1 000 paukščių, kurių vidutinis kūno svoris yra 1 kg, gydyti. Vienas pakelis 400g gydyti pakanka iš viso apie 10 000 paukščių vidutiniškai 1 kg kūno svorio.

Norint tinkamai dozuoti, gali tekti ruošti koncentruotą (pradinį) tirpalą (pvz., 500 kg bendro svorio paukščiams gydyti reikia naudoti tik 50 % paruošto koncentruoto tirpalo, paruošto iš 40 g pakelio).

Veterinarinį vaistą reikia įmaišyti į vandens kiekį, kurį paukščiai suvartos per parą. Gydymo metu neturi būti jokių kitų geriamojo vandens šaltinių.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Veterinarinį vaistą galima įmaišyti tiesiai į geriamojo vandens sistemą arba, pirma, kaip koncentruotą tirpalą įmaišyti į mažesnį vandens kiekį ir po to įmaišyti į geriamojo vandens sistemą.

Įmaišant veterinarinį vaistą tiesiai į geriamojo vandens sistemą, pakelio turinį reikia išberti ant vandens paviršiaus ir gerai išmaišyti, kol tirpalas taps skaidrus (paprastai prireikia 3 min.).

Ruošiant koncentruotą tirpalą, didžiausia koncentracija turi būti 600 ml vandens 40 g pakeliui; tirpalą reikia maišyti 10 min. Po tiek laiko likęs drumzlinumas veterinarinio vaisto veiksmingumui įtakos neturės.

Reikia ruošti tik parai reikalingo vaistinio geriamojo vandens kiekį.

Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val.

10. IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 2 paros

Negalima išleisti fazanų mažiausiai dvi dienas po gydymo pabaigos.

Negalima naudoti paukščiams, kurie deda arba gali dėti kiaušinius, skirtus žmonių maistui.

Negalima naudoti likus 14 dienų iki kiaušinių dėjimo laikotarpio pradžios.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

40 g pakeliai: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 400 g pakeliai: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę – 5 savaitės.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po

„Tinka iki”.

Vaistinio geriamojo vandens tinkamumo laikas – 24 valandos

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Pastebėjus mikoplazmozei būdingus klinikinius požymius, reikia kiek galima greičiau pradėti gydymą. Gydyti reikia visus pulko, kuriame pastebėtas susirgimas, paukščius.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Pakartotinės infekcijos rizikai sumažinti reikia laikytis tinkamų gyvūnų laikymo ir higienos reikalavimų.

Vaisto naudojimas turi būti pagrįstas iš gyvūno išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei tai neįmanoma, gydymas turi būti taikomas remiantis vietine (regiono, ūkio) epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą.

Naudojant vaistą kitaip nei nurodyta, gali padidėti atsparių bakterijų atsiradimo ir selekcijos rizika, taip pat dėl galimo kryžminio atsparumo gali sumažėti gydymo kitais makrolidais veiksmingumas.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Nustatyta, jog tilvalozinas sukelia padidėjusio jautrumo (alergines) reakcijas laboratoriniams gyvūnams, todėl žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas tilvalozinui, turi vengti sąlyčio su

šiuo veterinariniu vaistu.

Įmaišant veterinarinį vaistą bei dirbant su vaistiniu vandeniu, būtina stengtis, kad jų nepatektų į akis, ant odos ir gleivinių, todėl būtina naudoti asmenineės apsaugos priemones: nepralaidžias pirštines ir puskaukę, atitinkančią Europos standartą EN 149, arba daugkartinio naudojimo respiratorių, atitinkantį Europos standartą EN 140, su filtru, atitinkančiu EN 143. Patekus ant odos, reikia nuplauti.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Kiaušinių dėjimas

Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Naminių paukščių rūšims naudojant 150 mg/kg kūno svorio per parą tilvalozino dozę penkias dienas, nebuvo pastebėta jokių netoleravimo požymių.

Reikšmingi nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje

(http://www.ema.europa.eu)

15. KITA INFORMACIJA

Tiekiamas supakuotas į pakelius po 40 g arba 400 g vaisto. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar NV/SA

ECO Animal Health Ltd.,

Legeweg 157-I,

The Grange, 100 The High Street,

BE-8020 Oostkamp

London, N14 6BN,

Tel : +32 50 31 42 69

Royaume-Uni

Fax : +32 50 36 24 17

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: animal.health@ecuphar.be

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Република България

Magyarország

ECO Animal Health Ltd.,

Dunavet-B ZRt,

The Grange, 100 The High Street,

7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5.

London, N14 6BN,

Tel: +36 75 542 940

Великобритания (Обединеното кралство)

Email: dunavet-bp@dunavet.hu

телефон: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

Česká republika

Malta

Sevaron s.r.o.

ECO Animal Health Ltd.,

Palackého třída 163a

The Grange, 100 The High Street,

612 00 Brno

London, N14 6BN,

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Ir-Renju Unit

Email: info@sevaron.cz

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Danmark

Nederland

Salfarm Danmark A/S

Ecuphar BV

Fabriksvej 21

Verlengde Poolseweg 16

6000 Kolding

NL-4818 CL Breda

Tel:+45 75 52 94 13

Tel : +31 (0)88 033 38 00

Fax:+45 75 50 80 80

Fax : +31 (0)88 033 38 11

E-mail: sal@salfarm.dk

Email: info@ecuphar.nl

www.salfarm.com

 

Deutschland

Norge

Ecuphar GmbH

Salfarm Scandinavia AB

Brandteichstrasse 20,

Florettgatan 29C, 2.Vån

17489 Greifswald,

25 467 Helsingborg

Deutschland,

Sweden

E-mail: info@ecuphar.de

Phone: 0046 767 834 910

Tel: +49 (0)38348 35840

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

 

 

 

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

Ecuphar GmbH

Vae 16, Laagri, Harju mk

Brandteichstrasse 20,

Tel: +372 6 501 920

17489 Greifswald,

Fax: +372 6 501 996

Deutschland,

 

E-mail: info@ecuphar.de

 

Tel: +49 (0)38348 35840

Ελλάδα

Polska

DG Nucleus ΕΠΕ

Calier Polska Sp. z o.o.

N.Χαρίτου 11

ul.Magazynowa 5

43100 Καρδιτσα

66-446 Deszczno

Τηλ:+302441073034

Tel: +48 95 7214521

Email: info@vkk.gr

fax: +48 95 7214532

 

E-mail: calierpolska@calier.com.pl

 

HURTOWNIA LEKÓW

 

WETERYNARYJNYCH "AGA-VET"

 

UL. Turkowska 58c

 

62-720 Brudzew

 

Tel: +48 (63) 279 70 04

 

Email: hurtownia@agavet.com.pl

España

Portugal

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Belphar LDA

Avenida Río de Janeiro,

Sintra Business Park No 7,

60-66, planta 13

Edifίcio 1- Escritόrio 2K

08016 Barcelona

Zona Industrial de Abrunheira

Tel: +34 (0)935 955 000

2710-089 Sintra

 

Tel: +35 (0)13088 08321

France

România

Laboratoire LCV

S.C. Dopharma Vet S.R.L.

Z.I. du Plessis Beuscher

Str. Aeroport 44

BP 32132

307200 Ghiroda

35221 Châteaubourg Cédex

Jud. Timis

Tél : +33 (0)2 99 00 92 92

Tel: +40 256 - 38 61 05

Fax : +33 (0)2 99 00 97 23

Fax +40 256 - 38 61 04

 

www.dopharma.ro

Ireland

Slovenija

ECO Animal Health Ltd,

ECO Animal Health Ltd,

The Grange, 100 The High Street,

The Grange, 100 The High Street,

London, N14 6BN,

London, N14 6BN,

United Kingdom

Velika Britanija

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Ísland

Slovenská republika

ECO Animal Health Ltd.,

Sevaron s.r.o.

The Grange, 100 The High Street,

Palackého třída 163a

London, N14 6BN,

612 00 Brno

Bretland

Česká Republika

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Ecuphar Italia S.R.L.

Vetcare Oy

Viale Francesco Restelli,

PL 99

3/7, piano 1

Salo

Milano

Tel: +358 (0)20 144 3360

Tel: +39 (0)02829 50604

Email: vetcare@vetcare.fi

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Salfarm Scandinavia AB

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca,

Florettgatan 29C, 2.Vån

POB 40261, 6302, Larnaca,

25 467 Helsingborg

Τηλ: + 357 24813333

Phone: 0046 767 834 910

Fax: +357 24813377

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinārija SIA

ECO Animal Health Ltd.,

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021,

The Grange, 100 The High Street,

Tel: +371 671 60091

London, N14 6BN,

Fax: +371 671 60095

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Lietuva

 

UAB „Magnum Veterinarija“

 

J. Urbšio g. 3, LT-35169, Panevėžys.

 

Tel.: +370 45 502 730

 

Fax: +370 45 502 733

 

INFORMACINIS LAPELIS

Aivlosin 42,5 mg/g, geriamieji milteliai kiaulėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas: ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road

New Malden Surrey

KT3 4QS

Jungtinė Karalystė

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Cod Beck Blenders Limited

Cod Beck Estate

Dalton, Thirsk, North Yorkshire

YO7 3HR

Jungtinė Karalystė

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Aivlosin 42,5 mg/g, geriamieji milteliai kiaulėms

Tilvalozinas (tilvalozino tartratas)

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Veiklioji medžiaga:

tilvalozinas42,5 mg/g (tilvalozino tartratas)

4.INDIKACIJOS (-OS)

Kiaulėms, sergančioms enzootine pneumonija, sukelta jautrių Mycoplasma hyopneumoniae padermių, gydyti ir metafilaktikai. Skiriant rekomenduotinomis dozėmis, sumažėja pažeidimų plaučiuose ir svorio kritimas, tačiau Mycoplasma hyopneumoniae sukelta infekcija nėra pašalinama.

Kiaulėms, sergančioms proliferacine enteropatija, sukelta Lawsonia intracellularis, bandose, kuriose diagnozė buvo nustatyta remiantis ligos istorija, skrodimo ir klinikinės patologijos duomenimis, gydyti.

Kiaulėms, sergančioms dizenterija, sukelta Brachyspira hyodysenteriae, , gydyti ir metafilaktikai bandose, kuriose ši liga buvo nustatyta.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net jei jis šiame informaciniame lapelyje nepaminėtas arba jeigu manote, kad vaistas nesuveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Kiaulės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudoti su pašaru.

Naudoti tik atskiroms kiaulėms fermose, kuriose gydyti reikia tik nedidelį skaičių kiaulių. Didesnės grupės turėtų būti gydomos vaistiniais pašarais, į kuriuos įmaišyta premikso.

Kiaulėms, sergančioms enzootine pneumonija, gydyti ir metafilaktikai Paros dozė yra 2,125 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio, 7 dienas iš eilės.

Antrinė infekcija, sukelta tokių mikroorganizmų, kaip Pasteurella multocida ir Actinobacillus pleuropneumoniae, gali komplikuoti enzootinę kiaulių pneumoniją. Tokiu atveju būtina naudoti specialius vaistus.

Kiaulėms, sergančioms proliferacine enteropatija (ileitu), gydyti

Dozė: sušeriant per parą su pašaru 4,25 mg tilvalozino vienam kūno svorio kg, 10 dienų iš eilės.

Kiaulėms, sergančioms dizenterija, gydyti ir metafilaktikai

Dozė: sušeriant per parą su pašaru 4,25 mg tilvalozino vienam kūno svorio kg, 10 dienų iš eilės.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Šeriama kruopščiai įmaišius Aivlosin į maždaug 200–500 g pašaro, po to kruopščiai įmaišius šį premiksą į likusį į dienos pašarą.

Tinkamam Aivlosin kiekiui matuoti pateikiami 2 dydžių dozavimo kaušeliai. Milteliai turi būti sumaišomi su dienos pašaru pagal toliau pateiktą aprašą. Pašaras su geriamaisiais milteliais turi būti duodamas kaip vienintelis ėdalas aukščiau nurodytais laikotarpiais.

Kiaulė, kuri bus gydoma, turi būti pasverta. Darant prielaidą, kad kiaulė per dieną suėda tokį pašaro kiekį, kuris atitinka 5 % jos kūno svorio, turi būti apskaičiuotas pašarų kiekis, kurį kiaulė galėtų suėsti. Kiekį reikia atitinkamai keisti kiaulėms, kurios kasdien suėda mažiau ar ribojamas jų ėdimas. Tinkamas Aivlosin 42,5 mg/g geriamųjų miltelių kiekis turi būti dedamas į apskaičiuotą kiekvienai kiaulei dienos pašarų kiekį kibire ar panašiame inde ir gerai išmaišytas.

Veterinarinis vaistas turi būti įmaišytas tik į sausą negranuliuotą pašarą.

Kiaulių enzootinė pneumonija

2,125 mg/kg kūno svorio

Gyvulio

Dozavimo

Kaušelių

svoris (kg)

kaušelio dydis

skaičius

7,5–12

1 ml

13–25

1 ml

26–38

1 ml

39–67

5 ml

68–134

5 ml

135–200

5 ml

201–268

5 ml

PPE (ileitas) ir kiaulių dizenterija

4,25 mg/kg kūno svorio

Gyvulio

Dozavimo

Kaušelių

svoris (kg)

kaušelio dydis

skaičius

7,5–12

1 ml

13–19

1 ml

20–33

5 ml

34–67

5 ml

68–100

5 ml

101–134

5 ml

135–200

5 ml

201–268

5 ml

Pastaba. Vaistas turi būti matuojamas kaušeliais be kaupo

Ūminiais atvejais ar kai sunkiai sergančios kiaulės mažiau ėda ir geria, turi būti naudojamas atitinkamas injekcinis veterinarinis vaistas.

Gydymo vaistais papildymui turėtų būti taikoma gero ūkininkavimo ir higienos praktika, siekiant sumažinti infekcijos riziką ir kontroliuoti atsparumo įgijimo eigą.

10. IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 2 paros.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Laikyti originalioje pirminėje pakuotėje.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 4 savaitės.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po

„Tinka iki”.

Nesuėstas pašaras, į kurį buvo pridėta geriamųjų miltelių, turi būti pakeistas per 24 val.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams:

Ūminiais atvejais ar kai sunkiai sergančios kiaulės mažiau ėda ir geria, turi būti naudojamas atitinkamas injekcinis veterinarinis vaistas.

Atsparumo kitiems makrolidams, pvz., tilozinui, atvejais B. hyodysenteriae kamienai paprastai pasižymi didesnėmis mažiausios slopinamosios koncentracijos (MIC) reikšmėmis. Šio sumažėjusio jautrumo klinikinė svarba dar nėra pilnai ištirta.

Negalima atmesti kryžminio atsparumo kitiems makrolidiniams antibiotikams.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Tinkama klinikinė praktika yra, kai gydymas pagrįstas iš gyvūno išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei tai neįmanoma, gydymas turi būti taikomas, remiantis vietine (regionine, ūkio) epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą.

Naudojant veterinarinį vaistą kitaip, nei nurodyta nurodymuose, gali padidėti atsparių bakterijų atsiradimo ir selekcijos rizika bei dėl galimo kryžminio atsparumo sumažėti gydymo kitais makrolidais veiksmingumas.

Pakartotinės infekcijos rizikai sumažinti reikia laikytis geros valdymo ir higienos praktikos.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Nustatyta, jog tilvalozinas sukelia padidėjusio jautrumo (alergines) reakcijas laboratoriniams gyvūnams, todėl žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas tilvalozinui, turi vengti sąlyčio su

šiuo veterinariniu vaistu.

Įmaišant veterinarinį vaistą bei dirbant su geriamaisiais milteliais, būtina stengtis, kad jų nepatektų į akis, ant odos ir gleivinių, todėl būtina naudoti asmeninės apsaugos priemones: nepralaidžias pirštines ir puskaukę, atitinkančią Europos standartą EN 149, arba daugkartinio naudojimo respiratorių, atitinkantį Europos standartą EN 140, su filtru, atitinkančiu EN 143. Patekus ant odos, reikia nuplauti.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Vaikingumas ir laktacija:

Veterinarinio vaisto saugumas paršingoms kiaulėms ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį. Laboratoriniais tyrimais su gyvūnais nenustatytas teratogeninis poveikis. Toksinis poveikis vaikingoms graužikų patelėms buvo pastebėtas, skyrus 400 mg/kg kūno svorio ir didesnes dozes. Skyrus toksiškas vaikingoms patelėms dozės, buvo pastebėtas nežymus pelių vaisiaus kūno svorio sumažėjimas.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai):

Iki 10 kartų viršijus rekomenduojamą dozę, augančioms kiaulėms nebuvo pastebėta jokių netoleravimo požymių.

Reikšmingi nesuderinamumai:

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje (http://www.ema.europa.eu)

15. KITA INFORMACIJA

Tiekiamas supakuotas į pakelius po 500 g vaisto.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar NV/SA

ECO Animal Health Ltd.,

Legeweg 157-I,

The Grange, 100 The High Street,

BE-8020 Oostkamp

London, N14 6BN,

Tel : +32 50 31 42 69

Royaume-Uni

Fax : +32 50 36 24 17

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: animal.health@ecuphar.be

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Република България

Magyarország

ECO Animal Health Ltd.,

Dunavet-B ZRt,

The Grange, 100 The High Street,

7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5.

London, N14 6BN,

Tel: +36 75 542 940

Великобритания (Обединеното кралство)

Email: dunavet-bp@dunavet.hu

телефон: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

Česká republika

Malta

Sevaron s.r.o.

ECO Animal Health Ltd.,

Palackého třída 163a

The Grange, 100 The High Street,

612 00 Brno

London, N14 6BN,

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Ir-Renju Unit.

Email: info@sevaron.cz

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Danmark

Nederland

Salfarm Danmark A/S

Ecuphar BV

Fabriksvej 21

Verlengde Poolseweg 16

6000 Kolding

NL-4818 CL Breda

Tel:+45 75 52 94 13

Tel : +31 (0)88 033 38 00

Fax:+45 75 50 80 80

Fax : +31 (0)88 033 38 11

E-mail: sal@salfarm.dk

Email: info@ecuphar.nl

www.salfarm.com

 

Deutschland

Norge

Ecuphar GmbH

Salfarm Scandinavia AB

Brandteichstrasse 20,

Florettgatan 29C, 2.Vån

17489 Greifswald,

25 467 Helsingborg

Deutschland,

Sweden

E-mail: info@ecuphar.de

Phone: 0046 767 834 910

Tel: +49 (0)38348 35840

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

Ecuphar GmbH

Vae 16, Laagri, Harju mk

Brandteichstrasse 20,

Tel: +372 6 501 920

17489 Greifswald,

Fax: +372 6 501 996

Deutschland,

 

E-mail: info@ecuphar.de

 

Tel: +49 (0)38348 35840

 

 

 

Ελλάδα

Polska

DG Nucleus ΕΠΕ

Calier Polska Sp. z o.o.

N.Χαρίτου 11

ul.Magazynowa 5

43100 Καρδιτσα

66-446 Deszczno

Τηλ:+302441073034

Tel: +48 95 7214521

Email: info@vkk.gr

fax: +48 95 7214532

 

E-mail: calierpolska@calier.com.pl

 

HURTOWNIA LEKÓW

 

WETERYNARYJNYCH "AGA-VET"

 

UL. Turkowska 58c

 

62-720 Brudzew

 

Tel: +48 (63) 279 70 04

 

Email: hurtownia@agavet.com.pl

España

Portugal

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Belphar LDA

Avenida Río de Janeiro,

Sintra Business Park No 7,

60-66, planta 13

Edifίcio 1- Escritόrio 2K

08016 Barcelona

Zona Industrial de Abrunheira

Tel: +34 (0)935 955 000

2710-089 Sintra

 

Tel: +35 (0)13088 08321

France

România

Laboratoire LCV

S.C. Dopharma Vet S.R.L.

Z.I. du Plessis Beuscher

Str. Aeroport 44

BP 32132

307200 Ghiroda

35221 Châteaubourg Cédex

Jud. Timis

Tél : +33 (0)2 99 00 92 92

Tel: +40 256 - 38 61 05

Fax : +33 (0)2 99 00 97 23

Fax +40 256 - 38 61 04

 

www.dopharma.ro

Ireland

Slovenija

ECO Animal Health Ltd,

ECO Animal Health Ltd,

The Grange, 100 The High Street,

The Grange, 100 The High Street,

London, N14 6BN,

London, N14 6BN,

UNITED KINGDOM.

Velika Britanija.

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Ísland

Slovenská republika

ECO Animal Health Ltd.,

Sevaron s.r.o.

The Grange, 100 The High Street,

Palackého třída 163a

London, N14 6BN,

612 00 Brno

Bretland

Česká Republika

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Ecuphar Italia S.R.L.

Vetcare Oy

Viale Francesco Restelli,

PL 99

3/7, piano 1

Salo

Milano

Tel: +358 (0)20 144 3360

Tel: +39 (0)02829 50604

Email: vetcare@vetcare.fi

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Salfarm Scandinavia AB

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca,

Florettgatan 29C, 2.Vån

POB 40261, 6302, Larnaca,

25 467 Helsingborg

Τηλ: + 357 24813333

Phone: 0046 767 834 910

Fax: +357 24813377

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinārija SIA

ECO Animal Health Ltd.,

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021

The Grange, 100 The High Street,

Tel: +371 671 60091

London, N14 6BN

Fax: +371 671 60095

Tel: 020 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Lietuva

 

UAB „Magnum Veterinarija“

 

J. Urbšio g. 3, LT-35169, Panevėžys

 

Tel.: +370 45 502 730

 

Fax: +370 45 502 733

 

INFORMACINIS LAPELIS

Aivlosin 625 mg/g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms ir kalakutams

(sulankstomas lapelis, pritvirtintas prie pirminės pakuotės, arba galinės pusės etiketė, skirta 400 g maišeliui viena kalba)

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas

ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road

New Malden Surrey

KT3 4QS

Jungtinė Karalystė

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Gallows Green Services

Cod Beck Blenders Limited

Cod Beck Estate

Dalton

Thirsk, North Yorkshire

YO7 3HR

Jungtinė Karalystė

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Aivlosin 625 mg/g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms ir kalakutams Tilvalozinas (tilvalozino tartratas)

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Veiklioji medžiaga:

 

tilvalozinas (tilvalozino tartratas)

625 mg/g.

Baltos granulės.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

Vištos

Viščiukams, sergantiems kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis, kurias sukėlė Mycoplasma gallisepticum, gydyti ir metafilaktikai. Prieš vykdant metafilaktiką, turi būti patvirtinta, kad pulkas yra užsikrėtęs šia liga.

Kaip pagalbinė priemonė kvėpavimo takų ligos klinikinių požymių pasireiškimui ir gaišimui pulkuose mažinti, kai tikėtinas Mycoplasma gallisepticum infekcijos perdavimas per kiaušinius, nes žinoma, kad šia liga serga tėviniai paukščiai . Strategija turi apimti pastangas pašalinti infekciją iš tėvinių paukščių.

Kalakutai

Kalakutams, sergantiems kvėpavimo takų liga, sukelta tilvalozinui jautrių Ornithobacterium rhinotracheale padermių, gydyti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net jei jis šiame informaciniame lapelyje nepaminėtas arba jeigu manote, kad vaistas nesuveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Vištos ir kalakutai.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudoti su geriamuoju vandeniu.

Vištos

Gydant sergančius kvėpavimo liga, susijusia su Mycoplasma gallisepticum:

3 d. iš eilės reikia girdyti 25 mg geriamame vandenyje ištirpinto tilvalozino 1 kg kūno svorio per parą.

Naudojant kaip pagalbinę priemonę siekiant sumažinti klinikinių požymių pasireiškimą ir gaištamumą

(kai tikėtina infekcija in ovum su Mycoplasma gallisepticum):

vienos dienos amžiaus viščiukus 3 d. iš eilės reikia girdyti 25 mg geriamajame vandenyje ištirpinto tilvalozino 1 kg kūno svorio per parą. Antrą kartą duodama rizikos laikotarpiu, pvz., paukščiams patiriant stresą, pvz., vakcinuojant (paprastai, kai viščiukai būna 2–3 sav.), 3 d. iš eilės duodama 25 mg geriamajame vandenyje ištirpinto tilvalozino 1 kg kūno svorio per parą.

Prieš gydymą reikia nustatyti bendrą visų viščiukų, kuriuos reikia gydyti, kūno svorį (kg). Po to atrinkti reikiamą pakelių skaičių, atsižvelgus į reikiamą preparato kiekį.

Vieno 40 g pakelio pakanka 1 000 kg bendro svorio viščiukams gydyti (t. y. 20 000 paukščių, kurių vidutinis svoris yra 50 g). Vieno 400 g pakelio pakanka 10 000 kg bendro svorio viščiukams gydyti

(t. y. 20 000 paukščių, kurių vidutinis svoris yra 500 g).

Norint tinkamai dozuoti gali tekti ruošti koncentruotą tirpalą (pvz., 500 kg bendro svorio paukščiams gydyti reikia naudoti tik 50 % paruošto koncentruoto tirpalo, paruošto iš 40 g pakelio).

Veterinarinį vaistą reikia įmaišyti į vandens kiekį, kurį viščiukai išgers per 1 parą. Gydymo metu neturi būti jokių kitų geriamojo vandens šaltinių.

Kalakutai

Esant kvėpavimo ligai, susijusiai su Ornithobacterium rhinotracheale:

5 d. iš eilės reikia girdyti 25 mg geriamajame vandenyje ištirpinto tilvalozino 1 kg kūno svorio per parą.

Prieš gydymą reikia nustatyti bendrą visų kalakutų, kuriuos reikia gydyti, kūno svorį (kg). Po to atrinkti reikiamą pakelių skaičių, atsižvelgus į reikiamą preparato kiekį.

Vieno 40 g pakelio pakanka 1 000 kg bendro svorio kalakutams gydyti (pvz., 10 000 paukščių, kurių vidutinis svoris yra 100 g).

Vieno 400 g pakelio pakanka 10 000 kg bendro svorio kalakutams gydyti (pvz., 10 000 paukščių, kurių vidutinis svoris yra 1 kg).

Norint tinkamai dozuoti, gali tekti ruošti koncentruotą tirpalą (pvz., 500 kg bendro svorio paukščiams gydyti reikia naudoti tik 50 % paruošto koncentruoto tirpalo, paruošto iš 40 g pakelio).

Veterinarinį vaistą reikia įmaišyti į vandens kiekį, kurį kalakutai suvartos per vieną parą. Gydymo metu neturi būti jokių kitų geriamojo vandens šaltinių.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Veterinarinį vaistą galima įmaišyti tiesiai į geriamo vandens sistemą arba pirma kaip koncentruotą tirpalą įmaišyti į mažesnį vandens kiekį ir po to įmaišyti į geriamo vandens sistemą.

Įmaišant veterinarinį vaistą tiesiai į geriamojo vandens sistemą paketo turinį reikia išberti ant vandens paviršiaus ir gerai išmaišyti, kol tirpalas taps skaidrus (paprastai per 3 min.).

Ruošiant koncentruotą tirpalą didžiausia koncentracija turėtų būti 40 g veterinarinio vaisto 1 500 ml arba 400 g veterinarinio vaisto 15 litrų, o tirpalą reikia maišyti 10 min. Po tiek laiko likęs drumzlinumas veterinarinio vaisto veiksmingumui įtakos neturi.

Reikia ruošti tik parai reikalingo vaistinio geriamojo vandens kiekį. Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val.

10. IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 2 paros.

Kiaušiniams (vištų) – 0 parų.

Kalakutams: negalima naudoti paukščiams, kurie deda arba gali dėti kiaušinius, skirtus žmonių maistui.

Negalima naudoti likus 21 d. iki kiaušinių dėjimo laikotarpio pradžios.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

40 g pakeliai: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

400 g pakeliai: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę – 5 savaitės.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po

„Tinka iki“.

Vaistinio geriamojo vandens tinkamumo laikas – 24 val.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams:

Pakartotinės infekcijos rizikai sumažinti reikia laikytis tinkamų gyvūnų laikymo ir higienos reikalavimų.

Tinkama klinikinė praktika yra, kai gydymas pagrįstas iš gyvūno išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei tai neįmanoma, gydymas turi būti taikomas, remiantis vietine (regionine, ūkio) epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą.

Laukotyrimuose, kuriuose buvo tiriama gydymo ir metafilaktikos įtaka mikoplazmozei, visiems paukščiams (maždaug 3 savaičių amžiaus) vaisto buvo duota, kai klinikiniai požymiai pasireiškė 2– 5 % pulko. Praėjus 14 dienų nuo gydymo pradžios gydytoje grupėje sergamumas buvo 16,7–25 %, o gaištamumas 0,3–3,9 %, palyginti su 50,0–53,3 % sergamumu ir 0,3 – 4,5 % gaištamumu negydytoje grupėje.

Vėliau atliktuose lauko tyrimuose, viščiukams, kilusiems iš pulko, kuriame buvo nustatyta

Mycoplasma gallisepticum sukelta infekcija, „Avilosin“ buvo skirtas per pirmąsias tris gyvenimo dienas, o antrasis gydymo kursas buvo skirtas 16-–19- dienų amžiaus ( streso laikotarpįu). Praėjus 34 dienoms nuo gydymo pradžios gydytose grupėse sergamum as buvo 17,5–20,0 %, ogaištamumas– 1,5–2,3 %, palyginti su 50,0 – 53,3 % sergamumu ir 2,5–4,8 % gaištamumu negydytose grupėse.

Naudojant veterinarinį vaistą kitaip nei nurodyta VVA, gali padidėti atsparių bakterijų atsiradimo ir selekcijos rizika bei dėl galimo kryžminio atsparumo sumažėti gydymo kitais makrolidais veiksmingumas.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Nustatyta, jog tilvalozinas sukelia padidėjusio jautrumo (alergines) reakcijas laboratoriniams gyvūnams, todėl žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas tilvalozinui, turi vengti sąlyčio su

šiuo veterinariniu vaistu.

Įmaišant veterinarinį vaistą bei dirbant su vaistiniu vandeniu, būtina stengtis, kad jų nepatektų į akis, ant odos ir gleivinių, todėl būtina naudoti asmenines apsaugos priemones: nepralaidžias pirštines ir puskaukę, atitinkančią Europos standartą EN 149, arba daugkartinio naudojimo respiratorių, atitinkantį Europos standartą EN 140, su filtru, atitinkančiu EN 143. Patekus ant odos, reikia nuplauti.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Kiaušinių dėjimas:

Veterinarinio vaisto saugumas kalakutams kiaušinių dėjimo metu nenustatytas.

Vaistą galima naudoti vištoms dedeklėms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui, nes įrodyta, kad gydant rekomenduojamomis dozėmis vaistas nesukelia neigiamo poveikio kiaušinių formavimuisi ar kiaušinių dėjimo procesui.

Kadangi vaisto poveikis kiaušinių apvaisinimui , perėjimo rodikliui ir viščiukų gyvybingumui netirtas, jo nerekomenduojama naudoti broileriams perinti skirtus kiaušinius dedantiems veisliniams paukščiams ar pakaitiniams paukščiams.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai):

Naminių paukščių rūšims naudojant 150 mg/kg kūno svorio per parą tilvalozino dozę penkias dienas, nebuvo pastebėta jokių netoleravimo požymių.

Perdozavimo įtaka vištų kiaušinių formavimuisi ir kiaušinių dėjimo procesui nenustatyta.

Reikšmingi nesuderinamumai:

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje

(http://www.ema.europa.eu)

15. KITA INFORMACIJA

Aivlosin 625 mg/g granulės geriamajam vandeniui vištoms ir kalakutams tiekiamos supakuotos į aliuminio folijos pakelius po 40 g arba 400 g.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar NV/SA

ECO Animal Health Ltd.,

Legeweg 157-I,

The Grange, 100 The High Street,

BE-8020 Oostkamp

London, N14 6BN,

Tel : +32 50 31 42 69

Royaume-Uni

Fax : +32 50 36 24 17

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: animal.health@ecuphar.be

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Република България

Magyarország

ECO Animal Health Ltd.,

Dunavet-B ZRt,

The Grange, 100 The High Street,

7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5.

London, N14 6BN,

Tel: +36 75 542 940

Великобритания (Обединеното кралство)

Email: dunavet-bp@dunavet.hu

телефон: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

Česká republika

Malta

Sevaron s.r.o.

ECO Animal Health Ltd.,

Palackého třída 163a

The Grange, 100 The High Street,

612 00 Brno

London, N14 6BN,

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Ir-Renju Unit

Email: info@sevaron.cz

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Danmark

Nederland

Salfarm Danmark A/S

Ecuphar BV

Fabriksvej 21

Verlengde Poolseweg 16

6000 Kolding

NL-4818 CL Breda

Tel:+45 75 52 94 13

Tel : +31 (0)88 033 38 00

Fax:+45 75 50 80 80

Fax : +31 (0)88 033 38 11

E-mail: sal@salfarm.dk

Email: info@ecuphar.nl

www.salfarm.com

 

 

 

 

Deutschland

Norge

Ecuphar GmbH

Salfarm Scandinavia AB

Brandteichstrasse 20,

Florettgatan 29C, 2.Vån

17489 Greifswald,

25 467 Helsingborg

Deutschland,

Sweden

E-mail: info@ecuphar.de

Phone: 0046 767 834 910

Tel: +49 (0)38348 35840

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

Ecuphar GmbH

Vae 16, Laagri, Harju mk

Brandteichstrasse 20,

Tel: +372 6 501 920

17489 Greifswald,

Fax: +372 6 501 996

Deutschland,

 

E-mail: info@ecuphar.de

 

Tel: +49 (0)38348 35840

Ελλάδα

Polska

DG Nucleus ΕΠΕ

Calier Polska Sp. z o.o.

N.Χαρίτου 11

ul.Magazynowa 5

43100 Καρδιτσα

66-446 Deszczno

Τηλ:+302441073034

Tel: +48 95 7214521

Email: info@vkk.gr

fax: +48 95 7214532

 

E-mail: calierpolska@calier.com.pl

 

HURTOWNIA LEKÓW

 

WETERYNARYJNYCH "AGA-VET"

 

UL. Turkowska 58c

 

62-720 Brudzew

 

Tel: +48 (63) 279 70 04

 

Email: hurtownia@agavet.com.pl

España

Portugal

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Belphar LDA

Avenida Río de Janeiro,

Sintra Business Park No 7,

60-66, planta 13

Edifίcio 1- Escritόrio 2K

08016 Barcelona

Zona Industrial de Abrunheira

Tel: +34 (0)935 955 000

2710-089 Sintra

 

Tel: +35 (0)13088 08321

France

România

Laboratoire LCV

S.C. Dopharma Vet S.R.L.

Z.I. du Plessis Beuscher

Str. Aeroport 44

BP 32132

307200 Ghiroda

35221 Châteaubourg Cédex

Jud. Timis

Tél : +33 (0)2 99 00 92 92

Tel: +40 256 - 38 61 05

Fax : +33 (0)2 99 00 97 23

Fax +40 256 - 38 61 04

 

www.dopharma.ro

Ireland

Slovenija

ECO Animal Health Ltd,

ECO Animal Health Ltd,

The Grange, 100 The High Street,

The Grange, 100 The High Street,

London, N14 6BN,

London, N14 6BN,

United Kingdom

Velika Britanija

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Ísland

Slovenská republika

ECO Animal Health Ltd.,

Sevaron s.r.o.

The Grange, 100 The High Street,

Palackého třída 163a

London, N14 6BN,

612 00 Brno

Bretland

Česká Republika

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Ecuphar Italia S.R.L.

Vetcare Oy

Viale Francesco Restelli,

PL 99

3/7, piano 1

Salo

Milano

Tel: +358 (0)20 144 3360

Tel: +39 (0)02829 50604

Email: vetcare@vetcare.fi

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Salfarm Scandinavia AB

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca

Florettgatan 29C, 2.Vån

POB 40261, 6302, Larnaca,

25 467 Helsingborg

Τηλ: + 357 24813333

Phone: 0046 767 834 910

Fax: +357 24813377

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinārija SIA

ECO Animal Health Ltd.,

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021

The Grange, 100 The High Street,

Tel: +371 671 60091

London, N14 6BN

Fax: +371 671 60095

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Lietuva

 

UAB „Magnum Veterinarija“

 

J. Urbšio g. 3, LT-35169, Panevėžys,

 

Tel: +370 45 502 730

 

Fax: +370 45 502 733

 

Pastabos