Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) – ženklinimas - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Broadline
ATC: QP54AASY
Sudėtis: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Gamintojas: Merial

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė 1, 3, 4, 6 arba 15 pipetėms

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BROADLINE, užlašinamasis tirpalas < 2,5 kg svorio katėms BROADLINE, užlašinamasis tirpalas 2,5–7,5 kg svorio katėms

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Fipronil

24,9 mg

(S)-Methoprene

30,0 mg

Eprinomectin

1,20 mg

Praziquantel

24,9 mg

 

 

 

Fipronil

74,7 mg

(S)-Methoprene

90,0 mg

 

Eprinomectin

3,60 mg

 

Praziquantel

74,7 mg

 

3.VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

0,3 ml

3 x 0,3 ml

4 x 0,3 ml

15 x 0,3 ml

0,9 ml

3 x 0,9 ml

4 x 0,9 ml

6 x 0,9 ml

15 x 0,9 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti.

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Pipetes laikyti lizdinėje plokštelėje.

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL,

29 avenue Tony Garnier,

69007 Lyon,

Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/13/157/001

 

 

0,3 ml

EU/2/13/157/002

3 x 0,3

ml

EU/2/13/157/003

4 x 0,3 ml

EU/2/13/157/008 15 x 0,3 ml

 

 

 

EU/2/13/157/004

0,9 ml

ml

EU/2/13/157/005

3 x 0,9

EU/2/13/157/006

4 x 0,9 ml

EU/2/13/157/007

6 x 0,9 ml

EU/2/13/157/009 15 x x0,9 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Pipetė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BROADLINE

2.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,3 ml

0,9 ml

3.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

4.IŠLAUKA

Netaikytina.

5.SERIJOS NUMERIS

Lot

6.TINKAMUMO DATA

EXP

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR

JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BROADLINE, užlašinamasis tirpalas < 2,5 kg svorio katėms

BROADLINE, užlašinamasis tirpalas 2,5–7,5 kg svorio katėms

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

MERIAL

3.TINKAMUMO DATA

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos